• pipeline /ˈpaɪp.laɪn/
  ống dẫn dầu
  danh từ
 • shift /ʃɪft/
  sự thay đổi vị trí, sự thay đổi tính tình; sự thăng trầm; sự luân phiên
  danh từ
 • conference /ˈkɒn.fər.əns/
  hội nghị
  danh từ
 • investment /ɪnˈvest.mənt/
  sự đầu tư; vốn đầu tư; cái được đầu tư
  danh từ
 • conservative /kənˈsɜː.və.tɪv/
  bảo thủ, thủ cựu
  tính từ
 • social /ˈsəʊ.ʃəl/
  có tính chất xã hội, có tính chất thành viên của một tập thể, sống thành xã hội
  tính từ
 • reform /rɪˈfɔːm/
  sự cải cách, sự cải lương, sự cải thiện, sự cải tạo, sự cải tổ
  danh từ
 • destroy /dɪˈstrɔɪ/
  phá, phá hoại, phá huỷ, tàn phá, tiêu diệt
  ngoại động từ
 • indication /ˌɪn.dɪˈkeɪ.ʃən/
  sự biểu thị, sự biểu lộ; dấu hiệu
  danh từ
 • traditionalist /trəˈdɪʃ.ən.əl.ɪst/
  người theo chủ nghĩa truyền thống
  danh từ
 • challenge /ˈtʃæl.ɪndʒ/
  sự thách thức
  danh từ
 • approach /əˈprəʊtʃ/
  sự đến gần, sự lại gần
  danh từ

Won't waste 30 years, will destroy extremist ideas today: Saudi crown prince

Thái Tử Ả-rập: Sẽ không lãng phí 30 năm, thủ tiêu những ý tưởng cực đoan hôm nay

Just a month after he lifted the ban on women driving,

Chỉ một tháng sau khi gỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe,

Crown Prince Mohammed Bin Salman of Saudi Arabia has signalled that more social reforms are in the pipeline,

Thái Tử Ả-rập Xê-út Mohammed Bin Salman đã ra tín hiệu rằng thêm nhiều cải cách xã hội đang được chuẩn bị,

including a shift towards a more moderate form of Islam

bao gồm cả bước dịch chuyển hướng đến một dạng ôn hoà hơn của Đạo Hồi

Speaking at a conference to drum up investment in the conservative kingdom, the Crown Prince said:

Phát biểu tại một hội thảo thu hút đàu tư tại quốc gia bảo thủ này, Thái Tử nói:

“70 percent of Saudi people are under the age of 30.

“70 phần trăm dân số Ả-rập dưới tuổi 30.

Frankly, we will not waste 30 years of our life with extremist ideas.

Thẳng thừng thì, chúng ta sẽ không lãng phí 30 năm cuộc đời với những ý tưởng cực đoan nữa.

We will destroy them today immediately.”

Chúng ta sẽ thủ tiêu chúng hôm nay, ngay bây giờ.”

It’s the clearest indication yet that the Crown Prince is willing to take on the country’s hard line clerics,

Điều đó thể hiện rõ ràng rằng Thái Tử sẵn lòng đối đầu với những giáo sĩ không khoan nhượng trong nước,

an important step towards attracting the investment Saudi Arabia needs.

một bước đi quan trọng hướng đến việc thu hút đầu từ mà Ả-rập Xê-út cần có.

The approach has been welcomed around the globe, but the biggest challenge will be convincing traditionalists at home.

Cách tiếp cận này đã được toàn thế giới hưởng ứng, tuy nhiên thách thức lớn nhất sẽ là thuyết phụ những người theo chủ nghĩa truyền thống ở chính quốc gia này.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp