• explorer /ɪkˈsplɔː.rər/
  người thăm dò, người thám hiểm
  danh từ
 • expeditions /,ekspə'di∫n/
  cuộc viễn chinh; đội viễn chinh
  danh từ
 • uncharted /ʌnˈtʃɑː.tɪd/
  chưa thám hiểm
  tính từ
 • figure /ˈfɪɡ.ər/
  hình ảnh, hình vẽ minh hoạ ((viết tắt) fig); vật tượng trưng, vật điển hình, vật giống
  danh từ
 • character /ˈkær.ək.tər/
  tính nết, tính cách; cá tính
  danh từ
 • intimidating /ɪnˈtɪm.ɪ.deɪ.tɪŋ/
  hăm dọa, đe dọa, dọa dẫm
  Adjective
 • exploration /ˌek.spləˈreɪ.ʃən/
  sự thăm dò, sự thám hiểm
  danh từ
 • generation /ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/
  thế hệ, đời
  danh từ
 • significant /sɪɡˈnɪf.ɪ.kənt/
  đầy ý nghĩa, có tính chất gợi ý
  tính từ
 • tobacco /təˈbæk.əʊ/
  thuốc lá
  danh từ
 • infected /ɪnˈfek.tɪd/
  có chứa các sinh vật gây bệnh, bị nhiễm khuẩn, bị nhiễm trùng
  Adjective
 • mystery /ˈmɪs.tər.i/
  điều huyền bí, điều thần bí
  danh từ
 • agent /ˈeɪ.dʒənt/
  tác nhân
  danh từ
 • majority /məˈdʒɒr.ə.ti/
  phần lớn, phần đông, đa số
  danh từ
 • genetic /dʒəˈnet.ɪk/
  (thuộc) căn nguyên, (thuộc) nguồn gốc
  tính từ
 • tremendous /trɪˈmen.dəs/
  ghê gớm, kinh khủng, khủng khiếp, dữ dội
  tính từ
 • practical /ˈpræk.tɪ.kəl/
  thực tế, thực tiễn, thực dụng; có ích, có ích lợi thực tế, thiết thực
  tính từ
 • eradication /i,rædi'kei∫n/
  sự trừ tiệt
  danh từ
 • smallpox /ˈsmɔːl.pɒks/
  (y học) bệnh đậu mùa
  danh từ
 • cervical /səˈvaɪ.kəl/
  (giải phẫu) (thuộc) cổ
  tính từ
 • automobiles /'ɔ:təməbi:l/ /,ɔ:təmə'bi:l/
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xe ô tô
  danh từ
 • sequencing /ˈsiː.kwən.sɪŋ/
  sự nối tiếp, sự liên tiếp, sự liên tục
  danh từ
 • communities /kə'mju:nəti/
  dân, dân chúng, nhân dân (cùng ở một địa phương, quận, huyện, khu phố, tỉnh...)
  danh từ
 • techniques /tekni:k/
  phương pháp kỹ thuật, kỹ thuật
  danh từ
 • outbreaks /'aʊtbreik/
  cơn; sự bột phát
  danh từ
 • influenza /ˌɪn.fluˈen.zə/
  (y học) bệnh cúm
  danh từ
 • suspects /sə'spekt/
  người khả nghi; người bị tình nghi
  danh từ
 • fungus /ˈfʌŋ.ɡəs/
  nấm
  danh từ, số nhiều f
 • equivalent /ɪˈkwɪv.əl.ənt/
  tương đương
  tính từ
 • biological /ˌbaɪ.əˈlɒdʒ.ɪ.kəl/
  (thuộc) sinh vật học
  tính từ
 • hypotheses /hai'pɔθisis/
  giả thuyết
  danh từ, số nhiều h
 • existence /ɪɡˈzɪs.təns/
  sự tồn tại, sự sống, sự sống còn; cuộc sống
  danh từ
 • infancy /ˈɪn.fən.si/
  tuổi còn ãm ngửa, tuổi thơ ấu
  danh từ
 • colleagues /'kɒli:g/
  bạn đồng nghiệp, bạn đồng sự
  danh từ

What's left to explore?

Recently I visited Beloit, Wisconsin.

Gần đây tôi đã đến thăm Beloit, Wisconsin.

And I was there to honor a great 20th century explorer,

Và tôi đã ở đó để tôn vinh nhà thám hiểm vĩ đại của thế kỷ 20,

Roy Chapman Andrews.

Roy Chapman Andrews.

During his time at the American Museum of Natural History,

Trong thời gian của mình tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ,

Andrews led a range of expeditions to uncharted regions,

Andrews đã dẫn đầu một số cuộc thám hiểm đến những khu vực chưa được khám phá,

like here in the Gobi Desert.

như sa mạc Gobi tại đây.

He was quite a figure.

Ông ấy khá là giống một hình tượng.

He was later, it's said, the basis of the Indiana Jones character.

Người ta nói rằng ông ấy sau đó đã trở thành nền tảng của nhân vật Indiana Jones.

And when I was in Beloit, Wisconsin,

Và khi tôi ở Beloit, Wisconsin,

I gave a public lecture to a group of middle school students.

tôi đã thực hiện một bài giảng công khai cho một nhóm học sinh trung học.

And I'm here to tell you,

Và tôi ở đây để nói với bạn,

if there's anything more intimidating than talking here at TED,

nếu có điều gì đe dọa hơn là nói chuyện ở TED,

it'll be trying to hold the attention

thì đó là cố gắng thu hút sự chú ý

of a group of a thousand 12-year-olds for a 45-minute lecture.

của một nhóm khoảng một ngàn người 12 tuổi cho một bài giảng dài 45 phút.

Don't try that one.

Đừng thử cái đó.

At the end of the lecture they asked a number of questions,

Vào cuối của bài giảng, các em hỏi rất nhiều câu hỏi,

but there was one that's really stuck with me since then.

nhưng có một người thực sự đã bị mắc kẹt với tôi.

There was a young girl who stood up,

Có em gái đứng lên,

and she asked the question:

và em ấy đặt ra câu hỏi:

"Where should we explore?"

"Chúng ta nên khám phá ở đâu?"

I think there's a sense that many of us have

Tôi nghĩ rằng có nhiều ý kiến cho rằng nhiều người trong chúng ta đã biết

that the great age of exploration on Earth is over,

rằng thời đại thám hiểm trên trái đất đã kết thúc,

that for the next generation

vì thế hệ tiếp theo

they're going to have to go to outer space or the deepest oceans

họ sẽ phải ra ngoài vũ trụ hoặc vào những đại dương sâu nhất

in order to find something significant to explore.

để tìm ra điều gì đó quan trọng cho việc khám phá.

But is that really the case?

Nhưng đó có thực sự là tình hình thực tế?

Is there really nowhere significant for us to explore

Thực sự không có gì còn lại đáng kể cho chúng ta khám phá

left here on Earth?

trên trái đất hay sao?

It sort of made me think back

Nó khiến tôi nghĩ đến

to one of my favorite explorers in the history of biology.

một trong những nhà thám hiểm ưa thích của tôi trong lịch sử sinh học.

This is an explorer of the unseen world, Martinus Beijerinck.

Đây là nhà thám hiểm về thế giới chưa được nhìn thấy, Martinus Beijerinck.

So Beijerinck set out to discover the cause

Vì vậy, Beijerinck đã phát hiện ra nguyên nhân

of tobacco mosaic disease.

gây ra bệnh khảm thuốc lá.

What he did is he took the infected juice from tobacco plants

Những gì ông đã làm là lấy nước bị nhiễm bệnh từ cây thuốc lá

and he would filter it through smaller and smaller filters.

và lọc nó thông qua các bộ lọc nhỏ hơn.

And he reached the point

Và ông đã đạt được ngưỡng

where he felt that there must be something out there

mà ông cảm thấy rằng phải có cái gì đó ở ngoài đó

that was smaller than the smallest forms of life that were ever known --

nhỏ hơn những dạng thức nhỏ nhất của cuộc sống mà đã từng được biết đến --

bacteria, at the time.

là vi khuẩn vào thời điểm đó.

He came up with a name for his mystery agent.

Ông đã đưa ra một tên cho các thực thể bí ẩn của mình.

He called it the virus --

Ông gọi đó là virus --

Latin for "poison."

tiếng Latinh có nghĩa là "chất độc".

And in uncovering viruses,

Và trong quá trình phát hiện ra virus,

Beijerinck really opened this entirely new world for us.

Beijerinck đã thực sự mở ra thế giới hoàn toàn mới này cho chúng ta.

We now know that viruses make up the majority

Bây giờ chúng ta biết rằng virus chiếm phần lớn

of the genetic information on our planet,

thông tin di truyền trên hành tinh của chúng ta,

more than the genetic information

hơn là thông tin di truyền

of all other forms of life combined.

của tất cả các dạng sống khác kết hợp lại.

And obviously there's been tremendous practical applications

Và rõ ràng đã có những ứng dụng thực tiễn to lớn

associated with this world --

liên quan đến thế giới này --

things like the eradication of smallpox,

chẳng hạn như việc loại trừ bệnh đậu mùa,

the advent of a vaccine against cervical cancer,

sự xuất hiện của văcxin chống lại ung thư cổ tử cung,

which we now know is mostly caused by human papillomavirus.

mà chúng ta biết hiện nay chủ yếu là do virút papillomavirus ở người.

And Beijerinck's discovery,

Và khám phá của Beijerinck,

this was not something that occurred 500 years ago.

đây không phải là điều đã xảy ra cách đây 500 năm.

It was a little over 100 years ago

Đã hơn 100 năm trước đây

that Beijerinck discovered viruses.

Beijerinck phát hiện ra vi-rút.

So basically we had automobiles,

Vì vậy, về cơ bản mặc dù chúng ta có xe ô tô,

but we were unaware of the forms of life

nhưng chúng ta đã không biết những hình thức của cuộc sống

that make up most of the genetic information on our planet.

chiếm phần lớn thông tin di truyền trên hành tinh của chúng ta là gì.

We now have these amazing tools

Bây giờ chúng ta có những công cụ tuyệt vời này

to allow us to explore the unseen world --

để cho phép chúng ta khám phá thế giới không nhìn thấy --

things like deep sequencing,

những thứ như máy khoan sâu,

which allow us to do much more than just skim the surface

cho phép chúng ta làm nhiều hơn là chỉ lướt qua bề mặt

and look at individual genomes from a particular species,

và nhìn vào bộ gen cá thể từ một loài cụ thể,

but to look at entire metagenomes,

nhưng để nhìn vào toàn bộ các metagenomes,

the communities of teeming microorganisms in, on and around us

Cộng đồng sinh sôi nẩy nở các vi sinh vật trong và xung quanh chúng ta

and to document all of the genetic information in these species.

và để ghi lại tất cả thông tin di truyền trong các loài này.

We can apply these techniques

Chúng ta có thể áp dụng những kỹ thuật này

to things from soil to skin and everything in between.

cho mọi thứ từ đất đến da và những thứ khác ở giữa.

In my organization we now do this on a regular basis

Trong tổ chức của tôi hiện nay, chúng tôi làm việc này thường xuyên

to identify the causes of outbreaks

để xác định nguyên nhân của sự bùng phát

that are unclear exactly what causes them.

chưa rõ chính xác nguyên nhân gây ra dịch cúm.

And just to give you a sense of how this works,

Và để cho bạn cảm giác về cách hoạt động này,

imagine that we took a nasal swab from every single one of you.

hãy tưởng tượng rằng chúng tôi đã lấy một miếng tăm mũi từ mỗi người trong các bạn.

And this is something we commonly do

Đây là điều chúng tôi thường làm

to look for respiratory viruses like influenza.

để tìm các loại vi-rút đường hô hấp như cúm.

The first thing we would see

Điều đầu tiên chúng ta thấy

is a tremendous amount of genetic information.

là một lượng lớn thông tin di truyền.

And if we started looking into that genetic information,

Và nếu chúng ta bắt đầu nhìn vào thông tin di truyền đó,

we'd see a number of usual suspects out there --

chúng ta sẽ thấy một số nghi phạm thông thường ở đó --

of course, a lot of human genetic information,

tất nhiên, rất nhiều thông tin di truyền của con người,

but also bacterial and viral information,

nhưng cũng có thông tin về vi khuẩn và virut,

mostly from things that are completely harmless within your nose.

chủ yếu từ những thứ hoàn toàn vô hại trong mũi của bạn.

But we'd also see something very, very surprising.

Nhưng chúng ta cũng thấy cái gì đó rất, rất đáng ngạc nhiên.

As we started to look at this information,

Khi chúng ta bắt đầu nhìn vào chuỗi thông tin này,

we would see that about 20 percent of the genetic information in your nose

chúng ta sẽ thấy rằng khoảng 20% thông tin di truyền trong mũi của bạn

doesn't match anything that we've ever seen before --

không khớp với bất cứ điều gì mà chúng ta từng thấy --

no plant, animal, fungus, virus or bacteria.

không có thực vật, động vật, nấm, vi rút hoặc vi khuẩn.

Basically we have no clue what this is.

Về cơ bản chúng ta không có biết những thứ này là gì.

And for the small group of us who actually study this kind of data,

Và đối với nhóm nhỏ chúng ta những người thực sự nghiên cứu loại dữ liệu này,

a few of us have actually begun to call this information

một vài người trong chúng ta đã bắt đầu gọi thông tin này

biological dark matter.

này là vật chất tối sinh học.

We know it's not anything that we've seen before;

Chúng ta biết nó không phải là bất cứ điều gì mà chúng ta đã thấy trước đây;

it's sort of the equivalent of an uncharted continent

Nó tương đương với một lục địa chưa được biết đến

right within our own genetic information.

ngay trong thông tin di truyền của chúng ta.

And there's a lot of it.

Và có rất nhiều thứ.

If you think 20 percent of genetic information in your nose is a lot

Nếu bạn nghĩ rằng 20% thông tin di truyền trong mũi của bạn là rất nhiều

of biological dark matter,

vật chất tối sinh học,

if we looked at your gut,

nếu chúng ta nhìn vào ruột của bạn,

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp