• explain /ɪkˈspleɪn/
  giảng, giảng giải, giải nghĩa
  động từ
 • outdoor /ˈaʊtˌdɔːr/
  ngoài trời, ở ngoài
  tính từ
 • concert /ˈkɒn.sət/
  buổi hoà nhạc
  danh từ
 • rush /rʌʃ/
  xô, đẩy
  ngoại động từ
 • suspect /səˈspekt/
  nghi, ngờ, nghi ngờ, hoài nghi
  ngoại động từ
 • shooter /ˈʃuː.tər/
  người bắn súng
  danh từ
 • conference /ˈkɒn.fər.əns/
  hội nghị
  danh từ
 • communications /kə,mju:ni'kei∫n/
  sự giao thiệp, sự liên lạc
  danh từ
 • surveillance /səˈveɪ.ləns/
  sự giám sát
  danh từ
 • motive /ˈməʊ.tɪv/
  cớ, lý do, động cơ (của một hành động)
  tính từ
 • criminal /ˈkrɪm.ɪ.nəl/
  có tội, phạm tội, tội ác
  tính từ
 • accountant /əˈkaʊn.tənt/
  nhân viên kế toán, người giữ sổ sách kế toán
  danh từ
 • retired /rɪˈtaɪəd/
  đã về hưu; đã thôi (làm việc, buôn bán, kinh doanh...)
  tính từ
 • investigator /ɪnˈves.tɪ.ɡeɪ.tər/
  người điều tra nghiên cứu
  danh từ
 • evidence /ˈev.ɪ.dəns/
  (pháp lý) chứng, chứng cớ, bằng chứng
  danh từ
 • wounded /ˈwuːn.dɪd/
  bị thương
  tính từ
 • indescribable /ˌɪn.dɪˈskraɪ.bə.bəl/
  không thể tả được, không sao kể xiết
  tính từ

Update on Las Vegas incident

Hi. I`m Carl Azuz.

Xin chào. Tôi là Carl Azuz.

This show is exactly 10 minutes long. But who helps set the time we live by?

Chương trình này dài đúng 10 phút. Nhưng ai đã giúp đặt giờ cho cuộc sống của ta vậy?

That`s one of the stories we`re explaining this Thursday on CNN 10.

Đó là một trong những câu chuyện chúng tôi sẽ kể vào thứ năm tuần này trên CNN 10.

First, though, we`re updating you on events in Las Vegas, Nevada.

Nhưng đầu tiên, chúng tôi sẽ đưa tin cập nhật về vụ việc ở Las Vegas, Nevada.

It`s been three days since a mass shooting took place there at an outdoor country music concert.

Đã ba ngày kể từ khi vụ xả súng diễn ra tại đó, trong một lễ hội âm nhạc đồng quê.

At least 58 people lost their lives, more than 500 others were injured,

Ít nhất 58 người thiệt mạng, hơn 500 người khác bị thương,

either by the shooting or by people rushing to get away.

vì bị bắn hoặc vì mọi người xô nhau trốn chạy.

And the question remains, why? What motivated the suspected shooter?

Và câu hỏi là, tại sao? Thứ gì là động cơ của tay súng tình nghi?

During a news conference with U.S. President Donald Trump who visited Las Vegas Wednesday,

Trong một cuộc họp báo có tổng thống Mỹ Donald Trump người đã tới Las Vegas vào thứ tư,

police said they were going to get the answers.

cảnh sát nói họ sẽ tìm ra câu trả lời.

And though an official with the Federal Bureau of Investigation called the lack of a clear motive a surprise,

Và cho dù một nhan viên Cục điều tra Liên bang Mỹ đã gọi sự thiếu một động cơ rõ ràng là một việc gây ngạc nhiên

he said the suspect`s communications, financial records, friends, plus video surveillance were all being looked at.

ông nói rằng các mối quan hệ, bản ghi tài chính, bạn bè, và cả video giám sát kẻ tình nghi, tất cả đang bị điều tra.

The suspect, a 64-year-old retired accountant, apparently killed himself before police entered his hotel room.

Kẻ tình nghi, một kế toán nam 64 tuổi, đã tự sát trước khi cảnh sát ập vào căn phòng khách sạn của hắn.

He had no significant criminal history, police were not monitoring him,

Hắn không có tiền án, cũng không đang bị cảnh sát giám sát,

he was found with an arsenal of weapons, in fact, dozens of guns

hắn ta được tìm thấy với một kho vũ khí, thực tế là, hàng chục khẩu súng

were recovered from his hotel room and his two homes in Nevada.

đã được thu thập tại phòng khách sạn và hai căn nhà của hắn ở Nevada.

And while investigators work to piece that together with other evidence they`re finding,

Và trong khi những nhân viên điều tra làm việc để ráp lại sự thật đó với những bằng chứng họ đang tìm kiếm,

the hospitals treating the victims are working to save lives.

các bệnh viện chữa trị cho các nạn nhân đang làm việc để cứu lấy họ.

We met patients that were absolutely terribly wounded

Chúng ta đã nhận những bệnh nhân bị thương cực kỳ trầm trọng

and the doctors, the nurses, all of the people of the hospital have done a job that`s indescribable.

và các bác sĩ, các y tá, tất cả mọi người trong bệnh viện đều đã hoàn thành công việc không thể nào diễn tả được.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp