• dominate /ˈdɒm.ɪ.neɪt/
  át hẳn, trội hơn, chiếm ưu thế; có ảnh hưởng lớn, chi phối
  động từ
 • dedicated /ˈded.ɪ.keɪ.tɪd/
  cống hiến, hiến dâng, dành cho
  Adjective
 • announcement /əˈnaʊns.mənt/
  lời công bố, lời tuyên bố
  danh từ
 • professed /prəˈfest/
  tự xưng, tự nhận
  tính từ
 • philosophical /ˌfɪl.əˈsɒf.ɪ.kəl/
  bình thảnh, khôn ngoan, thông thái
  tính từ
 • royal /ˈrɔɪ.əl/
  (Royal) (thuộc) hoàng gia (Anh)
  tính từ
 • excitement /ɪkˈsaɪt.mənt/
  sự nhộn nhịp, sự náo động, sự sôi nổi
  danh từ
 • antiquated /ˈæn.tɪ.kweɪ.tɪd/
  cổ, cổ xưa, cũ kỹ
  tính từ
 • tendency /ˈten.dən.si/
  xu hướng, khuynh hướng
  danh từ
 • nationalism /ˈnæʃ.ən.əl.ɪ.zəm/
  chủ nghĩa dân tộc
  danh từ
 • institution /ˌɪn.stɪˈtʃuː.ʃən/
  cơ quan; trụ sở cơ quan
  danh từ

UK and US share royal engagement joy

Anh và Mỹ cùng chung niềm vui từ lễ đính hôn hoàng tộc

The engagement of Prince Harry to Meghan Markle dominates the front pages of newspapers in the UK.

Lễ đính hôn của Hoàng tử Harry với Meghan Markle đã hoàn toàn chiếm trọn trang đầu trên các báo ra tại Anh.

And it is big news in the United States too.

Và đó cũng là một tin lớn tại Mỹ.

Dedicated royal watchers braved the cold outside Kensington Palace to share their joy at the announcement.

Những người quan tâm đến hoàng gia đã vượt cái lạnh bên ngoài Cung điện Kensington Palace để chia sẻ niềm vui từ tuyên bố đưa ra.

Margaret Tyler - One self-professed royal superfan: "Well it's a happy occasion, isn't it? I think we deserve that,"

Margaret Tyler - Một người tự nhận là người hâm mộ lớn của Hoàng gia: "Ồ, đó là một sự kiện vui đúng không nào? Tôi nghĩ chúng ta xứng đáng với điều đó,"

"It cheers everybody up, it cheers the whole country up.

"Nó làm mọi người vui vẻ, nó làm cả đất nước vui vẻ.

And Americans I'm sure will be over the moon,

Và đối với người Mỹ, tôi chắc chắn rằng họ cũng thấy rất sung sướng,

the fact that one of their girls is marrying into our royal family. It's wonderful, isn't it?"

cái sự thật rằng một trong những cô gái ở đất nước họ sẽ được gả vào gia đình hoàng tộc. Thật kì diệu nhỉ?"

And Across the Atlantic there has been excitement as well as some philosophical analysis.

Và ờ bờ kia Địa tây Dương, có cả sự hào hứng cùng với cả một vài phân tích thông thái.

Opeola Bukola was visiting New York from Oviedo, Florida: "I have a tendency to think the royal family is, like, very antiquated and I think very old school,"

Opeola Bukola đang tới thăm New York từ Oviedo, Florida: "Tôi có xu hướng nghĩ là gia đình hoàng tộc, gần như là, vô cùng cũ kỹ và tôi nghĩ nó giống kiểu trường học thời xưa,"

"And Prince Harry has really defied that in a lot of ways.

"Và bằng rất nhiều cách, Hoàng tử Harry đã thực sự thách thức điều ấy.

And I think that this is one of the ultimate ways.

Và tôi nghĩ đây là một trong những cách cuối cùng.

This is something that I can't imagine his family is necessarily completely bought into,

Đây là điều mà tôi không thể tưởng tượng được là gia đình anh ấy lại cần thiết phải vướng vào,

but, you know, as the son of Princess Diana who is this dynamic figure,

nhưng, bạn biết đấy, anh ấy là con trai của Công nương Diana một nhân vật rất sôi nổi,

I think it's a really amazing way to kind of honor her legacy."

tôi nghĩ đây thực sự là một cách kì diệu để dường như là tỏ lòng kính trọng những gì bà ấy để lại."

Carol Childs - One tourist from Georgia: "This multi-nationalism is very, very important because it shows that the world

Carol Childs - Một khách du lịch từ Georgia: "Lễ đính hôn đã quốc tịch này rất, rất quan trọng vì nó thể hiện rằng

is more of a whole thing where you have to include everybody,"

thế giới là một thể mà ở đó mọi người đều liên quan đến ta,"

At New York's British themed shop and restaurant, Tea and Sympathy, is a chance to reflect on how the royal family is modernising.

Cửa hàng và nhà hàng kiểu Anh tại New York, Tea and Sympathy, cho rằng đây là một cơ hội để cho thấy gia đình hoàng tộc đang trở nên hiện đại.

"That wouldn't have happened 50 years ago. It wouldn't.

"Điều này sẽ không xảy ra 50 năm trước. Nó sẽ không.

Divorced, black, American, no. So, times are changing. Mr. Trump,"

Người đã li hôn, người da đen, người Mỹ, không. Vậy nên, thời thế đã đổi thay rồi, ngài Trump,"

A chance for the whole world to become part of a very British institution.

Và cũng là một cơ hội cho cả thế giới trở thành một phần của truyền thống nước Anh.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp