• withdraw /wɪðˈdrɔː/
  rút, rút khỏi
  ngoại động từ withdr
 • administration /ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃən/
  chính phủ, chính quyền
  danh từ
 • correspondent /ˌkɒr.ɪˈspɒn.dənt/
  thông tín viên, phóng viên (báo chí)
  danh từ
 • educational /ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən.əl/
  thuộc ngành giáo dục
  tính từ
 • cultural /ˈkʌl.tʃər.əl/
  (thuộc) văn hoá
  tính từ
 • fundamental /ˌfʌn.dəˈmen.təl/
  cơ bản, cơ sở, chủ yếu
  tính từ
 • reform /rɪˈfɔːm/
  sự cải cách, sự cải lương, sự cải thiện, sự cải tạo, sự cải tổ
  danh từ
 • agency /ˈeɪ.dʒən.si/
  cơ quan, sở, hãng, hãng thông tấn
  danh từ
 • recognize /ˈrek.əɡ.naɪz/
  nhận ra
  ngoại động từ
 • authority /ɔːˈθɒr.ə.ti/
  nhà cầm quyền, nhà chức trách, nhà đương cục
  danh từ
 • department /dɪˈpɑːt.mənt/
  cục; sở; ty; ban; khoa
  danh từ
 • announcement /əˈnaʊns.mənt/
  lời công bố, lời tuyên bố
  danh từ
 • institution /ˌɪn.stɪˈtʃuː.ʃən/
  cơ quan; trụ sở cơ quan
  danh từ

U.S. Will Withdraw From Unesco, Citing Its 'Anti-Israel Bias'

The Trump administration says the U.S. will withdraw

Chính phủ của ông Trump nói rằng Mỹ sẽ rút khỏi

from the United Nations top cultural and educational program, UNESCO, at the end of the year.

tổ chức cao nhất về văn hoá và giáo dục của Liên Hợp Quốc, UNESCO, vào cuối năm nay.

Reuters correspondent Matthew Larotonda has the story.

Phóng viên của Reuters Matthew Larotonda đưa tin.

The announcement coming in a press release from the state Department

Thông báo được đưa ra trong một cuộc họp báo từ phía bộ ngoại gia Hoa Kỳ

citing "continuing anti-Israel bias at the agency" and "need for fundamental reform."

trong đó có nhắc tới "tiếp tục xu hướng chống Israel trong tổ chức" và "nhu cầu về một cải cách cơ bản."

The U.S. actually stopped paying to the institution altogether back during the Obama administration

Thực tế là Mỹ đã dừng việc hỗ trợ quỹ cho tổ chức này dưới thời Obama

after it recognized the Palestinian Authority as a member, taking with it about a fifth of its funding.

sau khi nhận ra Chính quyền Palestine với tư cách là một thành viên, đã nhận khoảng một phần năm số tiền Mỹ đóng góp.

This is now the third major international body that Trump has withdrawn the U.S. from.

Đây là tổ chức quốc tế lớn thứ ba mà Trump quyết định để Mỹ rút khỏi.

The U.S. withdrawal is to take effect December 31, 2018.

Sự rút khỏi tổ chức của Mỹ sẽ bắt đầu có hiệu lực vào 31/12/2018.

Hours later, Israel announced that it would also be leaving the U.N.

Vài tiếng sau đó, Israel cũng đã thông báo rằng sẽ rời khỏi Liên Hợp Quốc.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp