• pentagon /ˈpen.tə.ɡən/
  lầu năm góc (Bộ quốc phòng Mỹ)
  danh từ
 • instability /ˌɪn.stəˈbɪl.ə.ti/
  tính không ổn định, tính không kiên định, tính không vững
  danh từ
 • reminder /rɪˈmaɪn.dər/
  cái nhắc nhở, cái làm nhớ lại (một điều gì)
  danh từ
 • responsibility /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/
  trách nhiệm
  danh từ
 • attack /əˈtæk/
  tấn công, công kích
  danh từ
 • international /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/
  quốc tế
  tính từ
 • strategy /ˈstræt.ə.dʒi/
  chiến lược
  danh từ
 • warrant /ˈwɒr.ənt/
  sự bảo đảm (cho việc gì)
  danh từ
 • positive /ˈpɒz.ə.tɪv/
  tích cực
  tính từ
 • capital /ˈkæp.ɪ.təl/
  thủ đô, thủ phủ
  danh từ

U.S. Defense Secretary Jim Mattis visited Afghanistan

U.S. Defense Secretary Jim Mattis traveled to Afghanistan.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã tới Afghanistan.

VOA's Bill Gallo is traveling with the Pentagon chief and filed this report.

Bill Gallo của VOA đang tới cùng người đứng đầu Lầu Năm Góc và đưa tin.

Just hours after Defense Secretary Jim Mattis arrived in the Afghan capital,

Chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis tới thủ đô của Afghanistan,

a reminder of the instability that plagues the country, the Taliban claimed responsibility for an attack

như một lời nhắc nhở về tình trạng bất ổn gây nguy hiểm cho quốc gia này, Taliban tuyên bố nhận trách nhiệm cho một cuộc tấn công

in which several rockets were fired toward the Kabul international airport.

Cuộc tấn công có nhiều tên lửa được phóng về phía sân bay quốc tế Kabul.

Mattis's visit was meant to highlight unity in the face of the continued unrest.

Chuyến thăm của ông Mattis nhằm làm rõ sự đoàn kết bất chấp sự bất ổn kéo dài liên tục.

Coalition leaders were upbeat, saying President Donald Trump's new strategy is already having positive effects.

Các nhà lãnh đạo chính phủ đã rất lạc quan, họ nói rằng chiến lược mới của Tổng thống Donald Trump đang mang lại những tác động tích cực.

The U.S. is sending 3,000 more troops to Afghanistan,

Mỹ đang cử thêm 3000 đoàn quân tới Afghanistan,

bringing the total number of U.S. forces here to over 14,000.

tăng số quân của Mỹ ở đây lên hơn 14000.

Trump says they won't come home until conditions on the ground warrant it.

Trump nói rằng họ sẽ không quay trở về nhà cho đến khi được tình hình tại điểm nóng đảm bảo.

Bill Gallo, VOA news, Kabul.

Bill Gallo, tin tức VOA, từ Kabul.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp