• typhoon /taɪˈfuːn/
  bão
  danh từ
 • damage /ˈdæm.ɪdʒ/
  sự thiệt hại
  danh từ
 • repair /rɪˈpeər/
  sự sửa chữa, sự tu sửa
  danh từ
 • regional /ˈriː.dʒən.əl/
  (thuộc) vùng, (thuộc) miền
  tính từ
 • annual /ˈæn.ju.əl/
  hàng năm, năm một, từng năm
  tính từ
 • carpet /ˈkɑː.pɪt/
  tấm thảm
  danh từ
 • prevent /prɪˈvent/
  ngăn ngừa; ngăn trở, ngăn ngừa
  ngoại động từ
 • dangerously /ˈdeɪn.dʒər.əs.li/
  nguy hiểm; hiểm nghèo
  phó từ
 • reservoir /ˈrez.ə.vwɑːr/
  bể chứa nước; đồ chưa (chất lỏng)
  danh từ
 • excursion /ɪkˈskɜː.ʃən/
  cuộc đi chơi; cuộc đi chơi tập thể (bằng xe lửa, tàu thuỷ...) với giá hạ có định hạn ngày đi ngày về); cuộc đi tham quan
  danh từ
 • spouse /spaʊs/
  (thơ ca); (từ cổ,nghĩa cổ) chồng; vợ
  danh từ
 • major /ˈmeɪ.dʒər/
  lớn (hơn), nhiều (hơn), trọng đại, chủ yếu
  tính từ
 • nature /ˈneɪ.tʃər/
  tự nhiên, thiên nhiên, tạo hoá
  danh từ

Typhoon Damrey left 106 people dead in Vietnam

Bão Damrey làm 106 người chết ở Việt Nam

Typhoon Damrey, Vietnam's deadliest storm this year,

Bão Damrey, cơn bão gây thiệt hại lớn nhất về người trong năm nay ở Việt Nam,

left 106 people dead, and authorities scrambling to repair damage before the country hosts a regional summit.

đã làm 106 người chết, và chính quyền phải gấp rút khắc phục các hậu quả của bão trước khi quốc gia này đăng cai một hội nghị thượng đỉnh khu vực.

Samantha Vadas reports.

Samantha Vadas đưa tin.

As world leaders begin to touch down in Vietnam for their annual Asia-Pacific summit,

Khi các nhà thế giới bắt đầu tới Việt nam để dự hội nghị châu Á - Thái Bình Dương hàng năm,

the country is dealing with another major event, courtesy of mother nature.

quốc gia này vẫn còn đang phải đối phó với một sự kiện lớn do tự nhiên tạo thành.

And as Da Nang rolls out the red carpet on Thursday, authorities are working overtime to prevent flooding in the host city,

Và khi Đà Nẵng bắt đầu chào đón các vị khách đặc biệt vào thứ năm, chính quyền vẫn đang nỗ lực từng giây để ngăn ngập lụt ở thành phố diễn ra hội nghị

releasing water from around 50 dangerously full reservoirs.

và xả nước từ 50 hồ chứa đầy ở mức nguy hiểm.

Presidents Donald Trump, Xi Jinping and Vladimir Putin are among world leaders expected to meet at the summit's main event on Friday.

Tổng thống Donald Trump, Tỏng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin là những nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp mặt tron khuôn khổ hoạt động chính của hội nghị vào thứ sáu.

And while the storm hasn't rained on their parade,

Cơn bão không huỷ những kế hoạch ban đầu,

a planned excursion for their spouses to Hoi An on Saturday could be washed out as much of this ancient city remains underwater.

nhưng chuyến thăm Hội An được chuẩn bị sẵn cho các phu nhân vào thứ Bảy có thể bị huỷ bỏ vè phần lớn thành phố cổ này vẫn còn ngập nước.

That's reporter Samantha Vadas.

Vừa rồi là phóng viên Samantha Vadas.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp