• central /ˈsen.trəl/
  ở giữa, ở trung tâm; trung ương
  tính từ
 • typhoon /taɪˈfuːn/
  bão
  danh từ
 • gust /ɡʌst/
  thổi giật từng cơn
  nội động từ
 • sweep /swiːp/
  quét; vét
  ngoại động từ
 • electricity /ˌel.ɪkˈtrɪs.ə.ti/
  điện, điện lực
  danh từ
 • uproot /ʌpˈruːt/
  nhổ, nhổ bật rễ
  ngoại động từ
 • summit /ˈsʌm.ɪt/
  hội nghị cấp cao nhất (hội nghị các vị đứng đầu chính phủ); (định ngữ) (thuộc) cấp cao nhất
  danh từ
 • rescue /ˈres.kjuː/
  cứu, cứu thoát, cứu nguy
  ngoại động từ

Typhoon Damrey claims lives in Vietnam

Bão Damrey gây thiệt hại về người ở Việt Nam

Typhoon Damrey is reported to have killed at least five people in central and southern Vietnam

Bão Damrey được cho biết là đã làm thiệt mạng ít nhất 5 người ở miên trung và nam Việt Nam

after sweeping into the country in the early hours of Saturday morning.

sau khi quét qua quốc gia này vào sáng sớm ngày thứ Bảy.

Winds gusted at up to 90 kilometres an hour, tearing off more than a thousand roofs,

Gió giật với vận tốc lên tới 90 km/ giờ, phá huỷ hơn một nghìn mái nhà,

knocking down electricity poles and uprooting trees.

làm đổ nhiều cột điện và làm nhiều cây cối bật gốc.

Six ships with 61 people on board have capsized in the South China Sea and 25 people have been rescued.

Sáu chiếc thuyền với 61 người trên thuyền đã bị lật ở vùng Biển Đông và 25 người đã được cứu sống.

But the government hasn't given any further details about the others.

Nhưng chính phủ chưa cung cấp thêm thông tin gì về những người còn lại.

The typhoon comes just days ahead of the APEC summit of Asia-Pacific leaders

Gió bão tới chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh APEC của các nhà lãnh đạo châu Á - Thái Bình Dương

which is due to take place in Da Nang – one of the worst hit areas.

hội nghị được dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất của bão.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp