• independence /ˌɪn.dɪˈpen.dəns/
  sự độc lập; nền độc lập ((cũng) independency)
  danh từ
 • referendum /ˌref.əˈren.dəm/
  cuộc trưng cầu ý dân
  danh từ
 • coincide /ˌkəʊ.ɪnˈsaɪd/
  xảy ra đồng thời; trùng với
  nội động từ
 • border /ˈbɔː.dər/
  biên giới
  danh từ
 • rhetoric /ˈret.ər.ɪk/
  thuật hùng biện
  danh từ
 • political /pəˈlɪt.ɪ.kəl/
  chính trị
  tính từ
 • pressure /ˈpreʃ.ər/
  sức ép, áp lực
  danh từ
 • tank /tæŋk/
  xe tăng
  danh từ
 • military /ˈmɪl.ɪ.tər.i/
  (thuộc) quân đội, (thuộc) quân sự
  tính từ
 • spokesman /ˈspəʊks.mən/
  người phát ngôn
  danh từ
 • sanction /ˈsæŋk.ʃən/
  hình phạt
  danh từ
 • action /ˈæk.ʃən/
  hành động, hành vi
  danh từ
 • isolate /ˈaɪ.sə.leɪt/
  cô lập
  ngoại động từ

Turkey and the pressure on Iraqi Kurds

Turkey is turning up the pressure on Iraqi Kurds

Thổ Nhĩ Kỳ đang gây áp lực lên Iraqi Kurds

in a bid to stop an independence referendum set for Monday.

trong nỗ lực ngăn chặn cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập được lên lịch vào thứ Hai.

Dorian Jones has the story.

Dorian Jones sẽ đem tới tin tức cho các bạn.

Around 100 Turkish tanks and armored vehicles are massed on the Iraqi-Kurdish border,

khoảng 100 xe tăng và các phương tiện thiết giáp của Thổ Nhĩ Kỳ tập trung tại biên giới Irad - Kurdish,

ostensibly for military exercises, that coincide with a hardening of Ankara's political rhetoric against the referendum by Iraqi Kurds

có vẻ là cho diễn tập quân sự, xảy ra cùng thới điểm với sự cứng rắn của Ankara trong việc thuyết phục chống lại cuộc trưng cầu dân ý của Iraqi Kurds

Government spokesman Bekir Bozdag said Tuesday the vote is being driven

Người phát ngôn của chính phủ Bekir Bozdag phát biểu Vào thứ ba, cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành

by a sick mentality and warned it threatened to spark regional chaos.

trong một trạng thái tâm lí vô cùng căng thẳng và cảnh báo nó là nguy cơ dẫn tới những hỗn loạn trong khu vực.

Despite mounting political and military pressure,

Bất chấp áp lực chính trị và quân sự tăng cao,

observers question whether Turkey would or could back up its saber rattling.

các nhà quan sát đang đặt ra câu hỏi liệu Thổ Nhĩ Kỳ hoặc có thể hỗ trợ tấn công hay các lệnh trừng phạt nhằm đe doạ hay không.

Economic sanctions on Iraqi Kurds would be a double-edged sword,

Các lệnh trừng phạt về kinh tế đối với Iraqi Kurds sẽ là con dao hai lưỡi,

while any military action could drag Turkey into a quagmire and possibly isolate the country.

trong khi bất cứ động thái quân sự nào cũng có thể kéo Thổ Nhĩ Kỳ xuống vũng lầy và có khả năng cô lập quốc gia này.

Dorian Jones, of VOA news, Istanbul.

Dorian Jones, phóng viên của tin tức VOA, Istanbul.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp