• philosopher /fɪˈlɒs.ə.fər/
  nhà triết học
  danh từ
 • subtract /səbˈtrækt/
  (toán học) trừ
  ngoại động từ
 • memorable /ˈmem.ər.ə.bəl/
  đáng ghi nhớ, không quên được
  tính từ
 • challenge /ˈtʃæl.ɪndʒ/
  sự thách thức
  danh từ
 • adventurous /ədˈven.tʃər.əs/
  thích phiêu lưu, thích mạo hiểm, phiêu lưu, mạo hiểm
  tính từ
 • scratch /skrætʃ/
  vạch xuất phát (trong cuộc đua)
  danh từ
 • scientist /ˈsaɪən.tɪst/
  nhà khoa học; người giỏi về khoa học tự nhiên
  danh từ
 • novelist /ˈnɒv.əl.ɪst/
  người viết tiểu thuyết
  danh từ
 • mention /ˈmen.ʃən/
  kể ra, nói đến, đề cập
  ngoại động từ
 • sustainable /səˈsteɪ.nə.bəl/
  có thể chống đỡ được
  tính từ
 • guarantee /ˌɡær.ənˈtiː/
  bảo đảm, bảo lânh (cho ai, về vấn đề gì)
  ngoại động từ

Try something new for 30 days

A few years ago, I felt like I was stuck in a rut,

Một vài năm trước, tôi cảm giác như mình đang bế tắc,

so I decided to follow in the footsteps

nên tôi đã quyết định làm theo

of the great American philosopher, Morgan Spurlock,

một nhà triết học nổi tiếng người Mỹ, Morgan Spurlock,

and try something new for 30 days.

và thử làm điều gì đó mới trong 30 ngày.

The idea is actually pretty simple.

Ý tưởng thực ra khá đơn giản.

Think about something you've always wanted to add to your life

Nghĩ về điều mà bạn đã luôn muốn thêm vào trong cuộc sống

and try it for the next 30 days.

và thử làm điều đó trong 30 ngày tiếp theo.

It turns out 30 days is just about the right amount of time

Hóa ra chỉ 30 ngày là khoản thời gian phù hợp

to add a new habit or subtract a habit --

để thêm hoặc bớt một thói quen

like watching the news --

ví dụ như xem bản tin

from your life.

từ cuộc sống của bạn.

There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.

Có một vài điều tôi học được khi thực hiện thử thách trong 30 ngày.

The first was,

Điều đầu tiên,

instead of the months flying by, forgotten,

thay vì những ngày tháng trôi đi, và bị lãng quên,

the time was much more memorable.

thì thời gian đã trở nên đáng nhớ hơn.

This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.

Đó là một phần của thử thách mà tôi đã chụp ảnh hàng ngày trong một tháng.

And I remember exactly where I was and what I was doing that day.

Và tôi nhớ chính xác nơi đã đến và việc đã làm ngày hôm đó.

I also noticed

Tôi cũng lưu ý

that as I started to do more and harder 30-day challenges,

khi tôi bắt đầu làm nhiều việc hơn và khó hơn trong thử thách 30 ngày,

my self-confidence grew.

sự tự tin đã tăng lên.

I went from desk-dwelling computer nerd

Tôi từ một tên khờ suốt ngày cắm mặt vào máy tính

to the kind of guy who bikes to work.

thành một người đạp xe đi làm.

For fun!

Vì niềm vui!

(Laughter)

(Tiếng cười)

Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,

Và vào năm trước, tôi đã leo đến đỉnh Kilimanjaro,

the highest mountain in Africa.

đỉnh núi cao nhất tại Châu Phi,

I would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges.

Tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm như vậy trước khi bắt đầu thử thách 30 ngày.

I also figured out that if you really want something badly enough,

Tôi cũng nhận ra rằng nều bạn thực sự muốn một điều gì đó,

you can do anything for 30 days.

bạn có thể làm bất kỳ điều gì trong 30 ngày.

Have you ever wanted to write a novel?

Bạn đã bao giờ từng muốn viết tiểu thuyết?

Every November,

Tháng 11 hàng năm,

tens of thousands of people

hàng chục nghìn người

try to write their own 50,000-word novel, from scratch,

đã thử tự viết tiểu thuyết 50,000 từ, từ giấy trắng,

in 30 days.

trong 30 ngày.

It turns out, all you have to do is write 1,667 words a day

Có nghĩa là, tất cả những gì cần làm là viết 1,667 từ một ngày

for a month.

trong một tháng.

So I did.

Và tôi đã làm vậy.

By the way, the secret is not to go to sleep

Tiện thể thì, bí quyết là không nên đi ngủ

until you've written your words for the day.

cho đến khi bạn hoàn thành lượng từ cho một ngày.

You might be sleep-deprived,

Có thể bạn sẽ thiếu ngủ,

but you'll finish your novel.

nhưng sẽ hoàn thành cuốn tiểu thuyết.

Now is my book the next great American novel?

Liệu tiểu thuyết của tôi sẽ là cuốn tiểu thuyết Mỹ tuyệt vời tiếp theo?

No. I wrote it in a month.

Không. Tôi viết nó trong một tháng.

It's awful.

Nó thật kinh khủng.

(Laughter)

(Tiếng cười)

But for the rest of my life,

Nhưng cho phần còn lại của cuộc đời,

if I meet John Hodgman at a TED party,

nếu tôi gặp John Hodgman tại một bữa tiệc của TED,

I don't have to say,

Tôi không cần giới thiệu,

"I'm a computer scientist."

"Tôi là một nhà khoa học máy tính."

No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."

Không, không, nếu tôi muốn, tôi có thể nói, "Tôi là một tiếu thuyết gia."

(Laughter)

(Tiếng cười)

So here's one last thing I'd like to mention.

Và đây là điều cuối cùng tôi muốn đề cập.

I learned that when I made small, sustainable changes,

Tôi học được rằng khi tôi thực hiện thay đổi nhỏ, bền vững,

things I could keep doing,

những việc tôi có thể tiếp tục làm,

they were more likely to stick.

những việc đó sẽ tồn tại lâu hơn.

There's nothing wrong with big, crazy challenges.

Không có gì là sai tría với những thử thách lớn, điên dồ.

In fact, they're a ton of fun.

Thực tế thì, các thử thách rất vui.

But they're less likely to stick.

Nhưng sẽ không tồn tại lâu.

When I gave up sugar for 30 days,

Khi tôi từ bỏ đường trong 30 ngày,

day 31 looked like this.

ngày thứ 31 sẽ thế này.

(Laughter)

(Tiếng cười)

So here's my question to you:

Nên đây là câu hỏi của tôi cho các bạn:

What are you waiting for?

Các bạn đang chờ gì vậy?

I guarantee you the next 30 days

Tôi đảm bảo 30 ngày tiếp theo

are going to pass whether you like it or not,

sẽ trôi đi dù bạn thích hay không,

so why not think about something you have always wanted to try

vậy sao bạn không nghĩ về việc bạn đã luôn muốn thử

and give it a shot!

và cho nó một cơ hội!

For the next 30 days.

Trong 30 ngày tiếp theo.

Thanks.

Xin cảm ơn.

(Applause)

(Vỗ tay)

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp