• presidency /ˈprez.ɪ.dən.si/
  chức chủ tịch; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chức tổng thống
  danh từ
 • diet /ˈdaɪ.ət/
  (y học) chế độ ăn uống; chế độ ăn kiêng
  danh từ
 • notion /ˈnəʊ.ʃən/
  ý kiến, quan điểm
  danh từ
 • documents /'dɒkjʊmənt/
  văn kiện; tài liệu, tư liệu
  danh từ
 • technical /ˈtek.nɪ.kəl/
  (thuộc) kỹ thuật, chuyên môn
  tính từ
 • primarily /praɪˈmer.əl.i/
  chủ yếu, chính
  phó từ
 • he /hiː/
  nó, anh ấy, ông ấy... (chỉ người và động vật giống đực)
  đại từ
 • of /əv/
  của
  giới từ
 • the /ðiː/
  cái, con, người...
  mạo từ

Trump Watches 8 Hours of TV, Drinks 12 Diet Cokes a Day

Trump xem TV 8 tiếng, uống 12 lon coca cho người ăn kiêng mỗi ngày

According to a New York Times profile about

Theo một tiểu sử trên tờ New York Times

how he deals with the daily demands of the presidency,

về việc ông xử trí ra sao với nhu cầu thường ngày của một vị tổng thống,

Donald Trump drinks roughly 12 cans of Diet Coke

Donald Trump uống khoảng 12 lon Coca cho người ăn kiêng

and watches nearly 8 hours of television news a day.

và xem tin tức thời sự trên TV 8 giờ một ngày.

Trump frequently pushes back against the notion

Trump thường xuyên bác bỏ những nhận định

that he's an avid consumer of cable news,

cho rằng ông là một con nghiện thời sự truyền hình cáp,

saying earlier in the year, "I do not watch much television.

với phát biểu vào đầu năm nay, "Tôi không xem TV nhiều.

I don't get to watch much television, primarily because of documents.

Tôi làm gì được xem TV nhiều, căn bản là bởi vì đống tài liệu.

I'm reading documents a lot."

Tôi đnag đọc rất nhiều tài liệu."

According to the Times report, the only people allowed to touch the TV remote in the White House

Theo tờ Times đưa tin, những người duy nhất được phép động vào chiếc điều khiển TV ở Nhà Trắng

are Trump himself and the technical support staff.

là chính Trump và nhân viên hỗ trợ kỹ thuật.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp