• balance /ˈbæl.əns/
  sự thăng bằng sự cân bằng; cán cân
  danh từ
 • acceptable /əkˈsept.ə.bəl/
  có thể nhận, có thể chấp nhận
  tính từ
 • representative /ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/
  người đại biểu, người đại diện
  danh từ
 • administration /ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃən/
  chính phủ, chính quyền
  danh từ
 • previous /ˈpriː.vi.əs/
  trước
  tính từ
 • compete /kəmˈpiːt/
  đua tranh, ganh đua, cạnh tranh
  nội động từ
 • advantage /ədˈvɑːn.tɪdʒ/
  sự thuận lợi, hoàn cảnh thuận lợi; mối lợi
  danh từ

Trump's speech at APEC [Part 1]: I am always going to put America first

Phát biểu của Trump ở APEC [Phần 1]: Tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu

The current trading balance is not acceptable.

Sự mất cân bằng thương mại hiện nay là không thể chấp nhận được.

I do not blame China or any other country, of which there are many

Tôi không đổ lỗi cho Trung Quốc hay bất kỳ nước nào khác, dù có rất nhiều nước,

for taking advantage of The United States on trade.

vì đã lợi dụng nước Mỹ trong vấn đề thương mại.

If their representatives are being able to get away with this,

Nếu các đại diện của họ có thể bình an vô sự với điều này,

they are just doing their jobs.

họ chỉ đang làm việc của mình.

I wish previous administration in my country saw what was happening

Tôi ước gì chính quyền trước đây của Mỹ nhìn thấy những gì đang diễn ra

and did something about it.

và làm điều gì đó.

They did not but I will.

Họ không làm, nhưng tôi sẽ làm.

From this day forward, we will compete in a fair and equal basis.

Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cạnh tranh một cách công bằng và bình đẳng.

We are not going to let the United States be taken advantage of anymore.

Chúng tôi sẽ không để nước Mỹ bị lợi dụng thêm nữa.

I am always going to put America first the same way

Tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu, như cách

as I expect all of you in this room to put your countries first.

mà tôi mong muốn tất cả các bạn trong hội trường này đưa tổ quốc mình lên trên hết.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp