• president /ˈprez.ɪ.dənt/
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tổng thống
  danh từ
 • brief /briːf/
  ngắn, vắn tắt, gọn
  tính từ
 • summit /ˈsʌm.ɪt/
  hội nghị cấp cao nhất (hội nghị các vị đứng đầu chính phủ); (định ngữ) (thuộc) cấp cao nhất
  danh từ
 • dismiss /dɪˈsmɪs/
  gạt bỏ, xua đuổi (ý nghĩ...)
  ngoại động từ
 • allegation /ˌæl.əˈɡeɪ.ʃən/
  sự viện lý, sự viện lẽ, cáo buộc
  danh từ
 • accusation /ˌæk.jəˈzeɪ.ʃən/
  sự kết tội, sự buộc tội; sự bị kết tội
  danh từ
 • election /iˈlek.ʃən/
  sự bầu cử; cuộc tuyển cử
  danh từ
 • statement /ˈsteɪt.mənt/
  sự bày tỏ, sự trình bày, sự phát biểu
  danh từ
 • political /pəˈlɪt.ɪ.kəl/
  chính trị
  tính từ
 • tremendous /trɪˈmen.dəs/
  ghê gớm, kinh khủng, khủng khiếp, dữ dội
  tính từ

Trump claims deal with Putin on political solution for Syria at APEC summit

Trump đạt được thoả thuận với Putin về giải pháp chính trị cho Syria tại Hội nghị thượng đỉnh APEC

U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin agreed a statement on Syria during a brief meeting

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt được thoả thuận về vấn đề Syria sau một cuộc gặp ngắn

at a summit in Vietnam on Saturday, their first meeting since July.

tịa một hội nghị thượng đỉnh ở Việt Nam hôm thứ bảy, cuộc gặp đầu tiên của họ kể từ tháng bảy.

Putin again dismissed allegations of Russian meddling in last year’s U.S. election.

Putin một lần nữa phủ nhận những cáo buộc về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái.

The meeting came at a time of U.S.-Russia relations being battered

Cuộ họp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Nga đang bị bóp méo

and Trump is haunted by the accusations that Putin influenced the election that brought him to the White House.

và Trump vẫn luôn bị ám ảnh bởi những cáo buộc rằng Putin đã gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử đã đua ông vào Nhà Trắng.

Putin: “It shows that Russia-US relations are still in crisis.

Putin: “Nó cho thấy mối quan hê Nga - Mỹ vẫn còn có những bất đồng.

The fact that we manage to agree on something even in these conditions, I am talking about the Syrian statement now, is great but not enough,”

Sự thật rằng chúng tôi đã phải cố gắng để đạt được đồng thuận về một vấn đề ngay cả trong tình cảnh này, tôi đang nói đến thoả thuận về Syria, thật tuyệt nhưng vẫn còn chưa đủ,”

On the flight from the APEC summit to Hanoi Trump spoke to reporters about his meeting with Putin,

Trên chuyến bay từ hội nghị APEC tới Hà Nội, Trump đã nói chuyenẹ với các phóng viên về cuộc gặp với Putin,

adding they also spoke about North Korea.

ông nói thêm rằng họ cũng đã bàn về vấn đề Triều Tiên.

Trump said their agreement to support a political solution to Syria’s conflict would save “tremendous numbers of lives”.

Trump nói rằng thoả thuận hỗ trợ một giải pháp chính trị đối với xung đột ở Syria sẽ cứu “rất nhiều mạng sống”.

“We did it very quickly,” Trump explained aboard Air Force One.

“Chúng tôi đã bàn bạc rất nhanh,” Trump giải thích khi di chuyển trên chiếc Air Force One.

He then said “I don’t know how many times I can ask him if he meddled in the election,

Sau đó ông nói “Tôi không biết tôi có thể hỏi ông ấy có can thiệp vào cuộc bầu cử không bao nhiêu lần,

but I pressed Vladimir Putin again and he denied it, and I believe him”.

nhưng tôi gây áp lực lần nữa lên Vladimir Putin và ông ấy vẫn phủ nhật nó, và tôi tin ông ấy”.

Trump added he believed the Russian president was “very insulted by it, which is not a good thing for our country”.

Trump cũng nói thêm ông tin là tổng thống Nga đã cảm thấy “bị xúc phạm vô cùng, và điều này không phải điều gì tốt đẹp đối với đất nước chúng tôi”.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp