• allegation /ˌæl.əˈɡeɪ.ʃən/
  sự viện lý, sự viện lẽ
  danh từ
 • brutality /bruːˈtæl.ə.ti/
  tính hung ác, tính tàn bạo
  danh từ
 • presidential /ˌprez.ɪˈden.ʃəl/
  (thuộc) chủ tịch; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thuộc) tổng thống
  tính từ
 • election /iˈlek.ʃən/
  sự bầu cử; cuộc tuyển cử
  danh từ
 • parliament /ˈpɑː.lɪ.mənt/
  nghị viện; nghị trường, quốc hội
  danh từ
 • lawmaker /ˈlɔːˌmeɪ.kər/
  người lập pháp, người làm luật
  danh từ
 • voter /ˈvəʊ.tər/
  người bỏ phiếu, người bầu cử
  danh từ
 • protest /ˈprəʊ.test/
  sự phản đối, sự phản kháng, sự kháng nghị
  danh từ
 • administration /ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃən/
  sự trông nom, sự quản lý; sự cai quản, sự cai trị
  danh từ
 • security /sɪˈkjʊə.rə.ti/
  sự yên ổn, sự an toàn, sự an ninh
  danh từ
 • disagree /ˌdɪs.əˈɡriː/
  khác, không giống, không khớp
  nội động từ
 • armed /ɑːmd/
  có vũ trang
  tính từ
 • clobber /ˈklɒb.ər/
  đánh liên tục, đánh trúng liên tục, đánh bại hoàn toàn
  ngoại động từ
 • insecurity /ˌɪn.sɪˈkjʊə.rə.ti/
  tính không an toàn
  danh từ

Top Kenyan University Closed as Political Tensions Rise

Kenya's top university has been closed following unrest

Một trường đại học hàng đầu của Kenya đã đóng cửa vì những bất ổn

and allegations from students of police brutality.

và những luận điệu từ phía những sinh viên về việc cảnh sát dùng vũ lực đánh đập.

It's the latest sign of the deepening tensions over the re-run of the presidential election later this month.

Đó là dấu hiệu nổi cộm nhất của những căng thẳng trước ngày khởi động lại cuộc bầu cử tổng thống cuối tháng này.

Mohammed Yusuf reports.

Mohammed Yusuf đưa tin.

The University of Nairobi has been closed after days of unrest,

Trường Đại học Nairobi đã bị đóng cửa vài ngày trước vì bất ổn,

following the arrest of a student leader who is also a member of parliament.

liên quan đến sự bắt giữ một thủ lĩnh sinh viên - người cũng là một thành viên quốc hội.

The lawmaker was arrested for insulting the president and also assaulting a voter.

Nhà lập pháp đã bị bắt giữ vì xúc phạm tổng thống và công kích một cử tri.

Last week's protests prompted some police officers to enter the university compound

Những cuộc chống đối tuần trước đã khiến một vài cảnh sát phải vào trong trường đại học

and beat up students, frog marching others.

và đánh đập sinh viên, áp giải những người khác.

In an interview with Nation Television, the head of the police say

Trong một cuộc phỏng vấn với Truyền hình Quốc gia, người đứng đầu lực lượng cảnh sát nói rằng

the university administration invited the police to deal with the situation at the school.

cơ quan chủ quản trường đại học đã mời cảnh sát đến để giải quyết tình hình ở trường.

The students planned a protest Tuesday against the police brutality and the school administration.

Các sinh viên đã lên kế hoạch một cuộc chống đối vào thứ ba nhằm chống lại sự đàn áp của cảnh sát và ban quản lí trường.

But the university announced it was closed until further notice,

Nhưng trường đại học đã thông báo rằng trường sẽ bị đóng cửa cho đến khi có những thông báo tiếp theo,

citing what it called a deteriorating security situation.

trích lời, từ cái họ gọi là tình trạng tình trạng an ninh suy giảm.

Student leader Ronny Mamba disagrees with the stated reason for closure.

Đứng đầu hội sinh viên, Ronny Mamba không đồng tình với lí do đóng cửa được đưa ra.

"As you can see here, no student is armed.

"Như anh thấy đấy, ở đây chẳng có sinh viên nào có vũ khí.

We are only armed with our brains.

Vũ khí của chúng tôi chỉ có trí óc thôi.

No student is carrying a gun.

Chẳng sinh viên nào mang súng cả.

No students have clobbered another student.

Không sinh viên nào đánh đập sinh viên khác.

Therefore, there is no insecurity."

Vì thế, chẳng có tính trạng không an toàn nào cả."

Mohammed Yusuf, for VOA news, Nairobi.

Mohammed Yusuf, đưa tin cho VOA, từ Nairobi.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp