• shooting /ˈʃuː.tɪŋ/
  sự bắn, sự phóng đi
  danh từ
 • injured /ˈɪn.dʒəd/
  bị tổn thương, bị làm hại, bị thương
  tính từ
 • surround /səˈraʊnd/
  bao quanh, vây quanh
  ngoại động từ
 • information /ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/
  tin tức, tài liệu; kiến thức
  danh từ
 • custody /ˈkʌs.tə.di/
  sự bắt giam, sự giam cầm
  danh từ
 • incident /ˈɪn.sɪ.dənt/
  việc xảy ra, việc bất ngờ xảy ra, việc tình cờ xảy ra
  danh từ
 • population /ˌpɒp.jəˈleɪ.ʃən/
  số dân
  danh từ
 • cease /siːs/
  dừng, ngừng, ngớt, thôi, hết, tạnh
  động từ

Three people killed in a shooting in Colorado

3 người bị giết trong vụ xả súng ở Colorado

Three people were killed in a shooting in Thornton, Colorado on Wednesday.

Ba người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ở Thornton, Colorado vào thứ Tư.

The Thornton Police Department said on Twitter that two men were killed,

Cảnh sát Thornton cho biết trên Twitter rằng hai người đàn ông đã bị giết,

while a woman was injured but later died in hospital.

có một phụ nữ bị thương nhưng sau đó đã tử vong trong bệnh viện.

Police have released no information surrounding the circumstances of the shooting,

Cảnh sát chưa đưa ra thông tin gì xung quanh vụ xả súng,

but said nobody had been taken into custody in relation to the incident that occurred in a Walmart store.

nhưng cho hay chưa đối tượng nào bị bắt giữ có liên qan tới vụ việc xảy ra ở cửa hàng Walmart.

Police were called to the store at 6.30 in the evening,

Cảnh sát đã được gọi tới cửa hàn vào sáu rưỡi tối,

but shooting ceased by the time they arrived at the scene.

nhưng vụ xả súng đã dừng lại khi họ tới hiện trường.

Thornton is a city with a population of 120,000 people

Thornton là một thành phố 120000 dân

and is situated 10 miles Northeast of Downtown Denver.

và nằm cách Thị trấn Denver 10 dặm về phía Đông Bắc.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp