• consider /kənˈsɪd.ər/
  cân nhắc, xem xét, suy xét, suy nghĩ
  động từ
 • restriction /rɪˈstrɪk.ʃən/
  sự hạn chế, sự giới hạn, sự thu hẹp
  danh từ
 • effect /ɪˈfekt/
  hiệu lực, hiệu quả, tác dụng
  danh từ
 • majority /məˈdʒɒr.ə.ti/
  phần lớn, phần đông, đa số
  danh từ
 • immigrant /ˈɪm.ɪ.ɡrənt/
  dân nhập cư
  danh từ
 • individual /ˌɪn.dɪˈvɪdʒ.u.əl/
  riêng, riêng lẻ, cá nhân
  tính từ
 • homeland /ˈhəʊm.lænd/
  quê hương, tổ quốc, xứ sở
  danh từ
 • specific /spəˈsɪf.ɪk/
  dứt khoát, rành mạch, rõ ràng
  tính từ

The United States - New restrictions on travel

The United States is considering new restrictions on who can enter the country.

Mỹ đang cân nhắc những hạn chế mới cho việc ai có thể vào quốc gia này.

The rules would take effect as early as Sunday

Những quy định sẽ có hiệu lực ngay vào chủ nhật

when part of the current executive order restricting travelers

khi một phần sắc luật hạn chế du khách

from six Muslim majority countries expires.

từ sáu quốc gia Hồi giáo lớn hết hiệu lực.

White House officials say new country specific standards for visitors

Các quan chức Nhà Trắng nói rằng những tiêu chuẩn mới của quốc gia về khách

and immigrants applying for visas will be based on

và những người di cư xin thị thực sẽ dựa trên

how individual nations comply with U.S. security mandates.

cách mà các quốc gia tuân thủ những chỉ thị an ninh của Mỹ.

Although Trump has not announced his decision,

Mặc dù Trump vẫn chưa đưa ra quyết định,

Department of Homeland Security officials say

Nhân viên Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ cho biết

their recommendation is tougher than the original travel ban and more specific.

đề nghị của họ gây khó dễ hơn và cũng cụ thể hơn so với luật cấm việc lữ hành ban đầu.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp