• neglect /nɪˈɡlekt/
  bỏ bê, bỏ mặc
  ngoại động từ
 • needy /ˈniː.di/
  nghèo túng
  tính từ
 • unemployed /ˌʌn.ɪmˈplɔɪd/
  không có việc làm, thất nghiệp
  tính từ
 • honour /ˈɒn.ər/
  danh dự, danh giá, thanh danh
  danh từ
 • homeless /ˈhəʊm.ləs/
  không cửa không nhà, vô gia cư
  tính từ
 • presence /ˈprez.əns/
  sự có mặt
  danh từ
 • evangelical /ˌiː.vænˈdʒel.ɪ.kəl/
  (thuộc) (kinh) Phúc âm
  tính từ (tôn giáo)
 • duty /ˈdʒuː.ti/
  bổn phận, nhiệm vụ, trách nhiệm
  danh từ
 • downtrodden /ˈdaʊnˌtrɒd.ən/
  bị chà đạp, bị áp bức, bị đè nén
  tính từ
 • papacy /'peipəsi/
  chức giáo hoàng
  danh từ
 • paradise /ˈpær.ə.daɪs/
  thiên đường, nơi cực lạc
  danh từ
 • weakness /ˈwiːk.nəs/
  tính chất yếu, tính yếu đuối, tính yếu ớt; sự ốm yếu
  danh từ

The poor are our 'passport to paradise' Pope declares

Người nghèo khổ là "hộ chiếu tới thiên đường" của chúng ta, Giáo hoàng tuyên bố

"Helping the needy and neglected is one way of obtaining a 'passport to paradise'.", Pope Francis has said.

"Giúp đỡ những người khó khăn và bị bỏ mặt là một cách để có được 'hộ chiếu tới thiên đường'.", Giáo hoàng Francis đã nói.

Celebrating Sunday mass, the head of the Catholic Church marked “World Day for the Poor”,

Kỉ niệm buổi lễ ngày Chủ nhật, người đứng đầu Giáo hội Công giác đã đánh dấu ngày này là "Ngày quốc tế vì người nghèo”,

by inviting homeless and unemployed people as guests of honour to the Vatican.

bằng cách mời những người vô gia cư và thất nghiệp đến Vatican với tư cách khách mời danh dự.

Francis said “There, in the poor, we find the presence of Jesus, who, though rich, became poor.

Giáo hoàng Francis nói “Ở nơi đó, trong những người nghèo khổ, ta tìm được sự hiện diện của Jesus, người mà, cho dù giàu có, cũng đã trở nên nghèo khổ.

For this reason, in them, in their weakness, a saving power is present.

Vì lí do này, trong họ, trong điểm yế của họ có tồn tại sức mạnh được dự trữ.

And if in the eyes of the world they have little value,

Và khi trong con mắt người đời, họ chẳng có mấy giá trị,

they are the ones who open to us the way to heaven; they are our ‘passport to paradise’.

Họ lại chính là những người mở đường cho chúng ta lên thiên đường; họ là "hộ chiếu tới thiên đường" của chúng ta.

For us it is an evangelical duty to care for them."

Chúng ta có trách nhiệm phải quan tâm tới họ."

The Pontiff has made defence of the poor, immigrants and the downtrodden a major plank of his papacy,

Giáo hoàng đã lên tiếng bảo vệ những người nghèo khổ, những người dân di cư và cả chức vị giáo hoàng từng bị đánh giá bất công của ông,

and some 7000 people in need were welcomed to St Peter’s Basilica for the special Mass.

khoảng 7000 người đã được chào đón tới Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để kỉ niệm ngày lễ đặc biệt.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp