• shadowy /ˈʃæd.əʊ.i/
  tối, có bóng tối; có bóng râm
  tính từ
 • labyrinth /ˈlæb.ə.rɪnθ/
  cung mê
  danh từ
 • dangerous /ˈdeɪn.dʒər.əs/
  nguy hiểm; hiểm nghèo, nguy ngập, nguy cấp (bệnh)
  tính từ
 • surface /ˈsɜː.fɪs/
  mặt, mặt ngoài bề mặt
  danh từ
 • inaccessible /ˌɪn.əkˈses.ə.bəl/
  không tới được, không tới gần được; không vào được
  tính từ
 • conventional /kənˈven.ʃən.əl/
  thường
  tính từ
 • lurk /lɜːk/
  ẩn náu, núp, lẩn trốn, trốn tránh, lẩn mặt; lủi
  phó từ
 • hub /hʌb/
  (nghĩa bóng) trung tâm
  danh từ
 • excessive /ekˈses.ɪv/
  quá mức, thừa
  tính từ
 • generate /ˈdʒen.ə.reɪt/
  sinh, đẻ ra
  ngoại động từ
 • revenue /ˈrev.ən.juː/
  ((thường) số nhiều) lợi tức, hoa lợi (của cá nhân)
  danh từ
 • overdose /ˈəʊ.və.dəʊs/
  quá liều
  danh từ
 • pornography /pɔːˈnɒɡ.rə.fi/
  văn khiêu dâm; sách báo khiêu dâm
  danh từ
 • abuse /əˈbjuːz/
  sự lạm dụng, sự lộng hành
  danh từ
 • material /məˈtɪə.ri.əl/
  vật chất
  tính từ
 • expansion /ɪkˈspæn.ʃən/
  sự mở rộng, sự bành trướng, sự phát triển, sự phồng ra; phần mở rộng
  danh từ

The most dangerous place on the internet - Dark Web

Nơi nguy hiểm nhất trên mạng internet - Web đen

Without a doubt, the most dangerous sites on the internet are hidden amongst the shadowy labyrinth that is the so-called "Dark web".

Không còn nghi ngờ gì nữa, những trang nguy hiểm nhất trên internet được giấu giữa một mê cung đầy bóng tối được gọi là "Dark web" (Trang web đen).

The “Dark Web” is a subsection of the Deep Web - the 99% of the internet that is inaccessible to conventional search engines.

"Web đen" là một phàn của Deep Web - 99% của internet mà chúng ta không thể tiếp cận được bằng những công cụ tìm kiếm truyền thống.

It’s difficult even to scratch the surface of the horrors that lurk in the Dark Web

Rất khó để có thể tiếp cận được bề mặt của những điều rùng rợn ẩn trong Dark Web

but it is know to be a hub for the sale of all sorts of illicit materials.

nhưng người ta đã biết rằng nó là một nơi bác tất cả những gì trái phép.

For example, drug dealing has always been highly prolific among Dark Web users.

Ví dụ, mua bán thuốc phiện luôn là thứ phổ biến đối với người dùng web đen.

Until it was closed by the FBI in 2013 - It was home to an excessive drug market called the Silk Road.

Tính đến thời điểm nó bị chặn bởi FBI vào năm 2013 - nơi ấy đã là ngôi nhà cho một thụ trường gia dịch thuốc phiện rộng lớn được gọi là Con Đường Tơ Lụa.

The Silk Road generated $1.2 billion in total revenue

Con Đường Tơ Lụa mang về 1,2 triệu đô tổng doanh thu

and has been linked to at least 6 overdose fatalities.

và có dính dáng tới ít nhất sáu vụ tử vong do dùng thuốc quá liều.

Also for sale on the Dark Web are guns, knives and even hitmen

Súng, dao và những kẻ đánh thuê cũng được mua bán trên Dark Web

- who you can hire for prices ranging from $10000 to $20000.

- Đó là những người bạn có thể thuê để đánh đấm với giá từ 10.000 đến 20.000 đô.

But worst still is the expansion of online pedophillic communities,

Nhưng tệ nhất có lẽ vẫn là sự mở rộng của những cộng đồng ấu dâm online,

with sites encouraging users to share images and videos of child pornography and abuse.

với những trang khuyến khích người dùng chia sẻ những hình ảnh hoặc video về khiêu dâm và lạm dụng trẻ em.

This kind of material is thought to take up 80% of internet traffic on the Dark Web.

Loại thông tin này được cho là chiếm đến 80% lượng đăng tải trên Dark Web.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp