• slavery /ˈsleɪ.vər.i/
  cảnh nô lệ; sự nô lệ
  tính từ
 • astounding /əˈstaʊn.dɪŋ/
  làm kinh ngạc, làm kinh hoàng
  tính từ
 • officially /əˈfɪʃ.əl.i/
  chính thức
  phó từ
 • illegal /ɪˈliː.ɡəl/
  không hợp pháp, trái luật
  tính từ
 • statistics /stə'tistiks/
  thống kê
  danh từ, số nhiều d
 • definition /ˌdef.ɪˈnɪʃ.ən/
  sự định nghĩa, lời định nghĩa
  danh từ
 • impossible /ɪmˈpɒs.ə.bəl/
  không thể làm được
  tính từ
 • construction /kənˈstrʌk.ʃən/
  sự xây dựng
  danh từ
 • region /ˈriː.dʒən/
  vùng, miền
  danh từ
 • dangerous /ˈdeɪn.dʒər.əs/
  nguy hiểm; hiểm nghèo, nguy ngập, nguy cấp (bệnh)
  tính từ
 • political /pəˈlɪt.ɪ.kəl/
  chính trị
  tính từ
 • stability /stəˈbɪl.ə.ti/
  sự vững vàng, sự vững chắc; sự ổn định (giá cả...)
  danh từ
 • security /sɪˈkjʊə.rə.ti/
  sự yên ổn, sự an toàn, sự an ninh
  danh từ

The issue of modern day slavery

Vấn đề nô lệ trong thế giới hiện đại

The issue of modern day slavery is our focus today on CNN 10.

Vấn đề nô lệ trong thế giới hiện đại ngày nay là tâm điểm của bản tin CNN10 hôm nay.

I`m Carl Azuz. We`re glad you`re watching this astounding report.

Tôi là Carl Azuz. Rất vui vì các bạn đang theo dõi bản tin làm bạn phải sững sờ này.

Slavery is officially illegal in every nation on earth.

Nô lệ đã chính thức là trái pháp luật ở mỗi quốc gia trên thế giới.

But that hasn`t stopped it from happening.

Nhưng điều ấy không ngăn được vấn nạn đó xảy ra.

We`ve reported that there have been more slavers worldwide in recent years than there have been at any time in human history.

Chúng tôi đã từng đưa tin rằng trong những năm gần đây số nô lệ trên thế giới nhiều hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử.

How many exactly? It`s impossible for governments to know for sure.

Có chính xác là bao nhiêu? Chính phủ các nước chắc chắn không thể biết được.

It`s a crime slave traders want it to stay hidden, different studies have different definitions for slavery.

Vì đó là hành động phạm pháp, những kẻ buôn bán nô lệ muốn chúng mãi tồn tại trong bóng tối, những nghiên cứu khác nhau có những định nghĩa khác nhau về nô lệ.

There aren`t reliable statistics.

Không có số liệu nào đáng tin cậy.

But there are estimates, and there`s a new report out on the issue that was produced by a United Nations Labor Rights Agency,

Nhưng có những ước tính, và có một báo cáo mới đây về vấn đề này, được thực hiện bởi Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên hợp quốc,

and an international volunteer group working to end slavery.

và một nhóm tình nguyện viên quốc tế hoạt động với mục đích chấm dứt tình trạng nô lệ.

It indicates that as recently as last year, there were more than 40 million victims of slavery worldwide and one in four of them were children.

Báo cáo chỉ ra rằng mới đây, vào năm ngoái, trên khắp thế giới đã có hơn 40 triệu nạn nhân của sự nô lệ và cứ 4 người trong số họ lại có một là trẻ em.

The largest part of modern day slavery, according to the report, is made up of people who are forced to work.

Chiếm phần lớn nhất trong nô lệ ngày nay, theo như báo cáo này, là những người bị ép buộc làm việc.

There are an estimated 25 million slaves in forced labor,

Ước tính có khoảng 25 triệu nô lệ bị cưỡng ép lao động,

most of them are threatened or pressured to work on farms, in construction and manufacturing, in mining and other businesses.

hầu hết họ bị đe doạ hoặc bị gây áp lực để phải làm việc ngoài đồng ruộng, ở công trường, trong sản xuất, trong hầm mỏ và những ngành kinh tế khác.

Almost 5 million are in forced prostitution.

Gần 5 triệu người bị buộc phải bán dâm.

In addition to that, the report says more than 15 million people worldwide were victims of forced marriages.

Thêm vào đó, báo cáo cũng cho biết có hơn 15 triệu người trên khắp thế giới là nạn nhân của hôn nhân do ép buộc.

In terms of where people are enslaved, the continent of Africa accounts for most of the world`s slaves,

Nếu tính về nơi mà sự nô lệ diễn ra, châu Phi là nơi có phần lớn số nô lệ trên thế giới,

followed by Asia and the Pacific region, then Europe, and finally the Americas.

theo sau là châu Á, khu vực Thái Bình Dương, tiếp theo là châu Âu và cuối cùng là các nước châu Mỹ.

Many of these slaves are migrants, people who leave their home countries, fleeing dangerous conditions or looking for somewhere better to live.

Rất nhiều nô lệ là dân di cư, những người từ bỏ quê hương xứ xở, sống giữ điều kiện nhiều hiểm nguy hoặc đang tìm kiếm một vùng đất tốt hơn để sinh sống.

CNN recently found evidence of the ongoing slave trade in the North African nation of Libya.

CNN gần đây đã tìm thấy những bằng chứng của việc buôn bán nô lệ vẫn còn tiếp diễn ở quốc gia Bắc Phi Libya.

The country has struggled with political and stability since a civil war broke out there in 2011.

Quốc gia này đã phải gánh chịu những bất ổn chính trị từ khi nọi chiến nổ ra vào năm 2011.

Its security situation has gotten worse.

Tình trạng an ninh ở đây đã tệ hơn.

Its living conditions have gotten worse.

Điều kiện sống cũng kém đi.

And it`s become a major hub for migrants and refugees who are trying to get across the Mediterranean to Europe.

Và nó đã trở thành một tụ điểm quan trọng đối với những người dân di cư và dân tị nạn đang tìm cách vượt biển Địa Trung Hải để sang châu Âu.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp