• salty /ˈsɒl.ti/
  (thuộc) muối; có muối, mặn
  tính từ
 • country /ˈkʌn.tri/
  nước, quốc gia
  danh từ
 • journey /ˈdʒɜː.ni/
  cuộc hành trình (thường là bằng đường bộ)
  danh từ
 • bunch /bʌntʃ/
  búi, chùm, bó, cụm, buồng
  danh từ
 • violent /ˈvaɪə.lənt/
  hung tợn, hung bạo
  tính từ
 • donation /dəʊˈneɪ.ʃən/
  đồ tặng, đồ cho, đồ biếu; đồ quyên cúng (vào tổ chức từ thiện)
  danh từ
 • curriculum /kəˈrɪk.jə.ləm/
  chương trình giảng dạy
  danh từ, số nhiều c
 • refugee /ˌref.juˈdʒiː/
  người lánh nạn, người tị nạn
  danh từ
 • captain /ˈkæp.tɪn/
  người cầm đầu, người chỉ huy, thủ lĩnh
  danh từ
 • priest /priːst/
  thầy tu, thầy tế
  danh từ
 • science /ˈsaɪ.əns/
  khoa học
  danh từ

Syrian Refugee Family

When it comes to sandwiches and toast, this is definitely an Aussie favourite.

When it comes to sandwiches and toast, this is definitely an Aussie favourite.

But for kids like Sara, who've never tasted this salty black spread before, vegemite can be weird.

But for kids like Sara, who've never tasted this salty black spread before, vegemite can be weird.

SARA: Disgusting.

SARA: Disgusting.

This Australia-themed lesson is just one of a bunch of new experiences for Sara and her classmates.

This Australia-themed lesson is just one of a bunch of new experiences for Sara and her classmates.

They've recently started school here after a long journey

They've recently started school here after a long journey

from their home country on the other side of the world in Syria.

from their home country on the other side of the world in Syria.

It's a story shared by lots of other Syrian people.

It's a story shared by lots of other Syrian people.

Since a war began there in 2011, millions of Syrians have left in search of a safer life.

Since a war began there in 2011, millions of Syrians have left in search of a safer life.

According to the Global Peace Index, Syria is the world's most violent country!

According to the Global Peace Index, Syria is the world's most violent country!

YOUSSEF: Our village, some houses got broken, fall down from the bombs, bullets.

YOUSSEF: Our village, some houses got broken, fall down from the bombs, bullets.

In the past year, almost four and a half thousand Syrian kids have been settled here in Australia.

In the past year, almost four and a half thousand Syrian kids have been settled here in Australia.

Now Sara and her family are getting used to love Down Under.

Now Sara and her family are getting used to love Down Under.

SARA: I went to the Opera House, and I went to Manly by ferry and I like it.

SARA: I went to the Opera House, and I went to Manly by ferry and I like it.

I felt free because like, I can go to school and play with my friends and not staying at home all the time.

I felt free because like, I can go to school and play with my friends and not staying at home all the time.

And there's lots to learn.

And there's lots to learn.

This school has a special curriculum for refugees which relies on donations to keep going.

This school has a special curriculum for refugees which relies on donations to keep going.

KIDS: One lollipop, one piece of cherry pie, one sausage.

KIDS: One lollipop, one piece of cherry pie, one sausage.

It's been a big change for these guys.

It's been a big change for these guys.

YOUSSEF: The school is bigger here in Australia.

YOUSSEF: The school is bigger here in Australia.

Youssef is the school captain, and arrived three years ago.

Youssef is the school captain, and arrived three years ago.

YOUSSEF: The teachers were nice to me. They were funny. They tried to not let me get sad.

YOUSSEF: The teachers were nice to me. They were funny. They tried to not let me get sad.

We learnt maths, we're learning science, we learnt health, in this school we can learn Arabic.

We learnt maths, we're learning science, we learnt health, in this school we can learn Arabic.

He hopes he can visit Syria again one day, once peace returns.

He hopes he can visit Syria again one day, once peace returns.

YOUSSEF: I hope Syria will become better and there won't be any more wars in the whole world. We don't want wars.

YOUSSEF: I hope Syria will become better and there won't be any more wars in the whole world. We don't want wars.

In the meantime, these new arrivals have big dreams to chase!

In the meantime, these new arrivals have big dreams to chase!

SARA: I would like to be a doctor. A dentist, yes.

SARA: I would like to be a doctor. A dentist, yes.

YOUSSEF: Probably a priest or a doctor or an engineer.

YOUSSEF: Probably a priest or a doctor or an engineer.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp