• regime /reɪˈʒiːm/
  chế độ, chính thể
  danh từ
 • military /ˈmɪl.ɪ.tər.i/
  (thuộc) quân đội, (thuộc) quân sự
  tính từ
 • operation /ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/
  sự hoạt động; quá trình hoạt động
  danh từ
 • terrorism /ˈter.ər.ɪ.zəm/
  chính sách khủng bố
  danh từ
 • stabilize /ˈsteɪ.bəl.aɪz/
  làm cho vững vàng; làm ổn định
  ngoại động từ
 • hotbed /ˈhɒt.bed/
  (nghĩa bóng) ổ, lò
  danh từ
 • conflict /ˈkɒn.flɪkt/
  sự xung đột, sự tranh giành, sự va chạm
  danh từ
 • political /pəˈlɪt.ɪ.kəl/
  chính trị
  tính từ

Syria's President Assad visits Russia to meet President Vladimir Putin

Tổng thống Syria Assad thăm Nga để gặp tổng thống Vladimir Putin

Syrian President Bashar al-Assad has visited Russia to give thanks to the man wh saved his regime, President Vladimir Putin.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã thăm Nga để gửi lời cảm ơn tới người đã cứu lấy chế độ của ông, Tổng thống Vladimir Putin.

The visit comes as Russia announces it is winding down military operations in Syria.

Chuyến thăm diễn ra khi Nga vừa tuyên bố sẽ rút dần các hoạt động quân sự tại Syria.

‘Thanks to the Russian army, Syria has been saved as a country, and a lot has been done to stabilize the situation in Syria.

‘Nhờ có quân đội Nga, Syria đã trở thành quốc gia được cứu sống, rất nhiều việc đã được làm để ổn định tình hình Syria.

And I hope that in the nearest future we will finish the fight against terrorism in Syria.

Và tôi mong trong tương lai gần nhất, chúng ta có thể hoàn thành cuộc chiến chống khủng bố tại Syria.

Even though, obviously, there more hotbeds of terrorism that will appear, in the World, in the Middle East and in Syria."

CHo dù, rõ ràng là sẽ vẫn có thêm những điẻm nóng về khủng bố xuất hiện, trên thế giới, ở Trung Đông và ở Syria."

The two men’s talks focused on the political phase of resolving the conflict, but fighting continues on the ground.

Hai người đã nói chuyện, tập trung vào giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, trong lúc đó cuộc chiến vẫn diễn ra.

with airstrikes in the city of Harasta and in Douma supporting ground troops, and in Misraba and Arbeen.

với những không kích ở Harasta và Douma đang hỗ trợ cho bính lính trên mặt đất, và nó cũng đang tiếp diễn tại Misraba và Arbeen.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp