• impose /ɪmˈpəʊz/
  (+ on, upon) đánh (thuế...); bắt chịu, bắt gánh vác, bắt cáng đáng
  ngoại động từ
 • financial /faɪˈnæn.ʃəl/
  (thuộc) tài chính, về tài chính
  tính từ
 • unilateral /ˌjuː.nɪˈlæt.ər.əl/
  một bên, đơn phương
  tính từ
 • sanction /ˈsæŋk.ʃən/
  hình phạt ((cũng) vindicatory (punitive) sanction)
  danh từ
 • individual /ˌɪn.dɪˈvɪdʒ.u.əl/
  cá nhân; người
  danh từ
 • affiliate /əˈfɪl.i.eɪt/
  (+ to, with) nhập, liên kết (tổ chức này vào một tổ chức khác)
  ngoại động từ
 • unification /ˌjuː.nɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/
  sự thống nhất, sự hợp nhất
  danh từ
 • transaction /trænˈzæk.ʃən/
  sự quản lý kinh doanh; công việc kinh doanh; sự giao dịch
  danh từ
 • contribute /kənˈtrɪb.juːt/
  đóng góp, góp phần
  động từ
 • announcement /əˈnaʊns.mənt/
  lời rao, lời loan báo; cáo thị, thông cáo
  danh từ
 • nuclear /ˈnjuː.klɪər/
  (vật lý) (thuộc) hạt nhân
  tính từ
 • missile /ˈmɪs.aɪl/
  tên lửa
  tính từ
 • communist /'kɒmjʊnist/
  cộng sản
  tính từ+ Cách viết k
 • secretive /ˈsiː.krə.tɪv/
  hay giấu giếm, hay giữ kẽ
  tính từ
 • activist /ˈæk.tɪ.vɪst/
  người chủ trương chiến đấu
  Adjective
 • direction /daɪˈrek.ʃən/
  phương hướng, chiều, phía, ngả
  danh từ

South Korea imposes fresh financial sanctions on North Korean bankers

Hàn Quốc áp dụng các lệnh trừng phạt mới về tài chính với các chủ ngân hàng Triều Tiên

South Korea has imposed unilateral sanctions on 18 North Koreans,

Hàn Quốc đã áp dụng các lệnh trừng phạt đơn phương mới lên 18 công dân Triều Tiên,

prohibiting any financial transactions between them and its own citizens

ngăn cấm bất kỳ giao dịch tài chính nào giữa họ với chính những công dân Hàn Quốc

in a bid to aid the international effort to dry up Pyongyang’s illegal cash flows.

Đây được coi là một phần nỗ lực của Seoul nhằm làm khánh kiệt dòng ngoại tệ của Bình Nhưỡng.

The sanctioned individuals are all directly affiliated with North Korean banks.

Các cá nhân bị trừng phạt đều trực tiếp thuộc về các ngan hàng Triều Tiên.

(South Korean Unification Ministry Spokesperson Baik Tae-Hyun)

(Người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-Hyun)

“We expect this to encourage people to avoid problematic transactions with North Korea

“Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy né tránh các giao dịch có thể gây rắc rối với Triều Tiên

and pay close attention to North Korea-related transactions in general,

và luôn thận trọng với mọi giao dịch với Triều Tiên nói chung,

so that it will contribute to blocking North Korea’s main sources of foreign exchange

để góp phần vào việc chặn những nguồn thu ngoại tệ chính của Triều Tiên

and its developing of weapons of mass destruction.”

và việc nước này phát triển vũ khí hàng loạt.”

According to an official government announcement on the Interior Ministry’s website,

Theo thông báo từ một nhân viên chính phủ announcement trên trang web của Bộ Nội vụ,

the 18 individuals are all high ranking employees who have been linked to North Korea’s nuclear and missile development program.

18 người đều là những nhân viên cấp cao có liên quan tới chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

It is hoped the new sanctions will aid efforts to limit the secretive communist state’s arms research.

Những lệnh trừng phạt mới được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho việc hạn chế việc nghiên cứu vũ khí của quốc gia cộng sản rất kín tiếng này.

Kim Yesug, a peace activist: The right answer is for North Korea and the US to take actions at the same time.

Kim Yesug, nhà hoạt động vì hoà bình: Câu trả lời chính xác là để Hàn Quốc và Mỹ cùng hành động tại cùng thời điểm.

We’d like to tell US President Donald Trump to take a step in such a direction.”

Chúng tôi muốn tổng thống Mỹ Donald Trump có những bước đi theo hướng tương tự.”

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp