• detect /dɪˈtekt/
  dò ra, tìm ra, khám phá ra, phát hiện ra
  ngoại động từ
 • gravitational /ˌɡræv.ɪˈteɪ.ʃən.əl/
  hút, hấp dẫn
  tính từ
 • ripple /ˈrɪp.əl/
  sự gợn sóng lăn tăn (làn tóc, dải ruy băng...)
  danh từ
 • cosmic /ˈkɒz.mɪk/
  (thuộc) vũ trụ
  tính từ
 • dense /dens/
  dày đặc, chặt
  danh từ
 • neutron /ˈnjuː.trɒn/
  (vật lý) Nơtron
  danh từ
 • collision /kəˈlɪʒ.ən/
  sự đụng, sự va
  danh từ
 • aftermath /ˈɑːf.tə.mæθ/
  hậu quả, kết quả (thường là tai hại)
  danh từ
 • merger /ˈmɜː.dʒər/
  sự hợp, sự hợp nhất (nhiều công ty lại làm một...)
  danh từ
 • precious /ˈpreʃ.əs/
  quý, quý giá, quý báu
  tính từ
 • visible /ˈvɪz.ə.bəl/
  thấy được, có thể trông thấy được
  tính từ
 • material /məˈtɪə.ri.əl/
  vật chất
  tính từ
 • platinum /ˈplæt.ɪ.nəm/
  platin, bạch kim
  danh từ
 • element /ˈel.ɪ.mənt/
  nguyên tố
  danh từ
 • explosion /ɪkˈspləʊ.ʒən/
  sự nổ; sự nổ bùng (cơn giận)
  danh từ
 • astronomer /əˈstrɒn.ə.mər/
  nhà thiên văn học
  danh từ
 • transition /trænˈzɪʃ.ən/
  sự chuyển tiếp, sự quá độ
  danh từ

Scientists strike gold with gravitational waves

For the first time scientists have detected gravitational waves,

Lần đầu tiên các nhà khoa học đã tìm ra những sóng hấp dẫn,

the ripples in space and time predicted by Albert Einstein, with light from the same cosmic event.

những sóng trong không gian và thời gian đã được dự đoán bởi Albert Einstein, với ánh sáng từ cùng một sự kiện trong vũ trụ.

The waves were caused by the collision of two extremely dense neutron stars

Những sóng được tạo nên bởi sự va trạm của hai sao neutron siêu đặc

some 130 million years ago which only reached earth on August 17th.

cách trái đất 130 triệu năm ánh sáng và mứoi tới được trái đất vào ngày 17/8 này.

Scientists say precious and other heavy metals were blown into space by the aftermath of the merger of the stars.

Các nhà khoa học nói rằng những kim loại nặng quý giá khác đi vào vũ trụ là do hệ quả của sự sáp nhập những ngôi sao.

“In fact from the properties of the visible and infrared light,

“Trong thực tế, từ những thuộc tính của ánh sáng hồng ngoại nhìn thấy được,

we conclude that the mass of all the heavy elements produced in this one single event

chúng tôi kết luận rằng tổng khối lượng tất cả những thành tố nặng sản sinh ra trong sự kiện này thôi

is 16,000 times the mass of the Earth.

đã bằng 16 nghìn lần khối lượng Trái Đất.

Of this material we estimate that about ten times the mass of the Earth is in gold and platinum alone.”

Chúng tôi ước tính rằng khoảng mười lần khối lượng Trái Đất là riêng vàng và bạch kim.”

One scientist described the discovery as the equivalent to the transition between looking at a black and white picture of a volcano

Một nhà khoa học đã miêu tả khám phá này cũng giống với sự chuyển đổi giữa nhìn vào một tấm ảnh đen trắng của một núi lửa

to sitting in a 3D movie that shows the explosion of Mount Vesuvius.

với ngồi trong rạp chiếu 3D đang chiếu cạnh vụ nổ ở đỉnh Vesuvius.

Astronomers have been trying to figure out how to detect these ripples for the last century,

Các nhà thiên văn học đã luôn cố gắng xác định những sóng này trong suốt thế kỷ qua,

ever since they were first predicted by Albert Einstein in his theory of general relativity.

kể từ khi chúng lần đầu được dự đoán bởi Albert Einstein trong thuyết tương đối tổng quát của ông.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp