• dioxide /daɪˈɒk.saɪd/
  (hoá học) đioxyt
  danh từ
 • atmosphere /ˈæt.mə.sfɪər/
  quyển khí
  danh từ
 • record /rɪˈkɔːd/
  sự ghi chép
  danh từ
 • researcher /ri'sɜ:t∫ə[r]/
  nhà nghiên cứu
  danh từ
 • temperature /ˈtem.prə.tʃər/
  nhiệt độ
  danh từ
 • intend /ɪnˈtend/
  định, có ý định, có ý muốn
  ngoại động từ
 • negotiator /nɪˈɡəʊ.ʃi.eɪ.tər/
  người điều đình, người đàm phán
  danh từ
 • agreement /əˈɡriː.mənt/
  hiệp định, hiệp nghị
  danh từ

Record high in atmospheric CO2 levels reached in 2016

Mức CO2 trong không khí đạt kỷ lục trong năm 2016

The amount of carbon dioxide in the earth’s atmosphere grew to a record high in 2016, according to the United Nations.

Lượng carbon dioxide trong khí quyển trái đất đã đạt kỉ lục trong năm 2016, theo Liên Hợp Quốc.

Last years increase was 50% higher than the average of the past 10 years.

Năm ngoái, lượng tăng khí thải này cao hơn 50% so với lượng trung bình của mười năm qua.

Researchers say human activities and the El Niño weather apparently drove CO2 to a level not seen in 800,000 years.

Các nhà nghiên cứu nói rằng sinh hoạt của con người và hiện tượng thời tiết El Niño đã đẩy mức khí CO2 lên một lượng chưa từng có trong vòng 800000 năm qua.

The change could fuel a 20-metre rise in sea levels and add 3 degrees to temperatures.

Sự thay đổi có thể sẽ làm mực nước biển dâng thêm 20 mét và nhiệt độ trái đất tăng thêm 3 độ.

The report has been issued a week ahead of the next round of UN climate talks.

Báo cáo được đưa ra một tuần trước vòng tiếp theo của cuộc đàm phán tại Liên hợp quốc về khí hậu.

Despite President Donald Trumps said that he intends to take the US out of the deal,

Mặc dù Tổng thống Donald Trump nói ông định rút Mỹ khỏi thoả thuận về khí hậu,

negotiators will be working on guidelines for the Paris climate agreement in 2015.

nhưng các bên đàm phán vẫn sẽ tiếp tục thảo luận về những nguyên tắc trong thoả thuận khí hậu Paris năm 2015.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp