• minister /ˈmɪn.ɪ.stər/
  bộ trưởng
  danh từ
 • nuclear /ˈnjuː.klɪər/
  (vật lý) (thuộc) hạt nhân
  tính từ
 • deterrent /dɪˈter.ənt/
  cái ngăn cản, cái ngăn chặn
  danh từ
 • unjustifiable /ʌnˌdʒʌs.tɪˈfaɪ.ə.bəl/
  không thể bào chữa được; không thể biện bạch được, vô lý
  tính từ
 • illegalize /i'li:gəlaiz/
  làm thành không hợp pháp
  ngoại động từ
 • situation /ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən/
  tình thế, tình cảnh, hoàn cảnh, trạng thái
  danh từ
 • demilitarized /,di:'militəraiz/
  triệt quân; phi quân sự hoá (một vùng...)
  ngoại động từ
 • aircraft /ˈeə.krɑːft/
  máy bay, tàu bay
  danh từ, số nhiều k

Pyongyang's nuclear forces and North Korea's force goal

North Korean minister Ri Yong Ho said Pyongyang's nuclear forces are being built up

Bộ trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho nói rằng lực lượng hạt nhân của Pyongyang đang được xây dựng

as a deterrent to the threat of nuclear war from the United States.

như là một sự ngăn cản những đe doạ về chiến tranh hạt nhân từ phía Mỹ.

The U.S. policy and nuclear threats have continued for over 70 years

Chính sách và những đe doạ hạt nhân từ Mỹ đã kéo dài hơn 70 năm

and these have led to the situation on the Korean peninsula to a touch-and-go point.

và điều đó đã dẫn đến tình hình bất ổn, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

But in the United Nations, unjustifiable resolutions which illegalize justice as injustice

Nhưng ở Liên Hợp Quốc, những giải pháp chưa thoả đáng, điều làm bất hợp pháp hoá sự công bằng

are randomly adopted due to the high-handedness of the U.S.

đã được đưa ra vì sự độc đoán của Mỹ.

Ho's comments came shortly after the United States on Saturday

Những bình luận của Ho được đưa ra ngay sau khi Mỹ, vào thứ bảy,

flew bombers and fighter escorts to the farthest point north of the demilitarized zone

đã cho những máy bay ném bom và tiêm kích hộ tống bay tới điểm xa nhất về phía bắc của vùng phi quân sự

by any such American aircraft this century.

mà chưa máy bay nào của Mỹ chạm tới trong thế kỷ này.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp