• terror /'terə[r]/
  sự khủng bố
  danh từ
 • statement /'steitmənt/
  lời tuyên bố; bản tuyên bố
  danh từ
 • intelligence /in'telidʒəns/
  cơ quan tình báo
  danh từ
 • involvement /in'vɒlvmənt/
  sự làm cho mắc míu; sự làm cho dính líu, sự làm dính dáng; sự mắc míu; sự liên luỵ, sự dính líu, sự dính dáng
  danh từ
 • extremist /ik'stri:mist/
  người cực đoan
  danh từ
 • appreciation /ə,pri:∫i'ei∫n/
  sự đánh giá đúng, sự đánh giá cao, sự hiểu rõ giá trị
  danh từ
 • importance /im'pɔ:tns/
  sự quan trọng, tầm quan trọng
  danh từ
 • outlet /'aʊtlet/
  (thương nghiệp) thị trường, chỗ tiêu thụ; cửa hàng tiêu thụ, cửa hàng đại lý (của một hãng)
  danh từ
 • on /ɒn/
  trên, ở trên
  danh từ
 • sunday /'sʌndi/
  ngày chủ nhật
  danh từ

Putin Calls Trump to Thank Him For CIA's Help Stopping St. Petersburg Terror Attacks

President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin spoke by phone on Sunday

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói chuyện điện thoại hôm chủ nhật

after ISIS-inspired terror attacks against the city of St. Petersburg

sau khi vụ tấn công khủng bố dưới ảnh hưởng của ISIS vào thành phố St. Petersburg

were thwarted by Russia's Federal Security Service using intelligence provided by the CIA.

đã bị ngăn chặn bởi Tổng cục An ninh Nga, với việc sử dụng tin tức tình báo cung cấp bởi CIA.

According to a statement from the Kremlin,

Theo một phát ngôn từ điện Kremlin,

Putin thanked Trump for the CIA's information on the attacks,

Putin cảm ơn Trump vì những thông tin về các vụ tấn công từ phía CIA,

which were to take place on Saturday at the Kazan Cathedral in St. Petersburg and other areas of the Russian city.

đã được lên kế hoạch diễn ra vào thứ bảy tại nhà thờ Kazan ở St. Petersburg và những địa điểm khác thuộc thành phố này.

The Federal Security Service said Friday that seven members of a terror cell

Tổng cục An ninh phát biểu vào thứ sáu rằng 7 thành viên của một nhóm khủng bố

had been detained for their involvement in the plot,

đã bị bắt giữ do liên quan tới kế hoạch khủng bố,

and that "a significant amount of explosives," weapons and "extremist literature" were confiscated.

và nói rằng "một lượng lớn thuốc nổ," vũ khí và "tài liệu có nội dung cực đoan" đã bị tịch thu.

"Information obtained from the CIA was sufficient to search for and arrest of criminals," the Kremlin statement said.

"Thông tin nhận được từ CIA là đủ để tìm ra và bắt giữ những tên tội phạm," phát ngôn của Kremlin cho biết.

Trump was also asked to forward Putin's appreciation to CIA Director Mike Pompeo

Trump cũng được nhờ chuyển sự trân trọng của Putin tới Giám đốc CIA Mike Pompeo

and the intelligence officials who obtained the information.

và những nhân viên tình báo khác đã lấy được thông tin.

Russian state-run media outlet TASS reported that Moscow initiated the call.

Cơ quan truyền thông của chính phủ Nga TASS đưa tin Moscow đã thực hiện cuộc gọi.

In a readout of the call released Sunday afternoon,

Trong bản đọc của cuộc gọi côgn bố vào chiều Chủ nhật,

the White House said Trump "appreciated the call"

Nhà Trắng nói Trump "trân trọng cuộc gọi"

and "stressed the importance of intelligence cooperation to defeat terrorists wherever they may be."

và "nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác tình báo để ngăn chặn những kẻ khủng bố dù chúng ở bất cứ nơi nào."

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp