• register /ˈredʒ.ɪ.stər/
  ghi vào sổ, vào sổ
  động từ
 • reduce /rɪˈdʒuːs/
  giảm, giảm bớt, hạ
  ngoại động từ
 • electoral /iˈlek.tər.əl/
  (thuộc) sự bầu cử; (thuộc) cử tri
  tính từ
 • commission /kəˈmɪʃ.ən/
  hội đồng uỷ ban
  danh từ
 • shepherd /ˈʃep.əd/
  trông nom săn sóc; hướng dẫn
  ngoại động từ
 • consolidation /kən,sɒli'dei∫n/
  sự làm vững chắc, sự làm củng cố
  danh từ
 • democracy /dɪˈmɒk.rə.si/
  nền dân chủ, chế độ dân chủ
  danh từ
 • observer /əbˈzɜː.vər/
  người theo dõi, người quan sát
  danh từ
 • wreckage /ˈrek.ɪdʒ/
  vật đổ nát; mảnh vỡ
  danh từ ((cũng) wrac
 • civil /ˈsɪv.əl/
  (thuộc) công dân
  tính từ

Presidential election in Liberia

This is VOA news.

Đây là bản tin VOA.

More than two million registered voters have been invited to polling places in Liberia

Hơn hai triệu cử tri đã đăng ký đã được mời tới các địa điểm bỏ phiếu bầu ở Liberia

to elect their new president and 73 members of the House of Representatives.

để bầu ra tân tổng thống cùng 73 thành viên thuộc Hạ viện.

Bram Posthumus reports.

Bram Posthumus đưa tin.

They left home as early as 5 o'clock this morning to be on time,

Họ rời nhà từ sáng sớm, lúc 5 giờ để kịp giờ,

including Thomas Davis in Monrovia.

Thomas Davis ở Monrovia cũng vậy.

"Yeah, I am on my way to vote.

"Vâng, tôi đang trên đường đi bầu cử.

Because it is very crowded so I am waiting for the crowd to reduce and then I will go and cast my ballot."

Bở vì đông lắm nên tôi đang chờ đám đông thưa dần, sau đấy tôi sẽ đi bỏ phiếu của mình."

As of mid-day, the process was going smoothly in the capital.

Đến giữa trưa, công tác bầu cử ở thủ đô vẫn diễn ra rất ổn định.

Credit is being given to the electoral commission and to the local observer initiatives nationwide.

Lòng tin được đặt vào Uỷ ban Bầu cử và vào những nhà quan sát ở địa phương trên toàn quốc.

President Ellen Johnson Sirleaf steps down this year at the end of her second term.

Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf sẽ rời cương vị của mình ở cuối nhiệm kỳ thứ hai.

She won a Nobel Peace Prize in 2011 for her role

Bà đã giành giải thưởng Nobel vì hoà bình năm 2011 cho vai trò

shepherding the country out of the wreckage of a 14-year civil war.

đưa quốc gia mình thoát khỏi cảnh suy thoái của 14 năm nội chiến.

Sirleaf called Tuesday's vote a historic day "For the consolidation of Liberia's young democracy."

Sirleaf đã gọi ngày bầu cử hôm thứ ba là một ngày lịch sử "vì sự củng cố nền dân chủ còn non trẻ của Liberia"

Twenty candidates are vying to succeed her.

20 ứng cử viên đang chạy đua để kế nhiệm bà.

A run-off will be held in November if no candidate wins a majority at the polls today.

Một cuộc bầu cử bổ sung sex diễn ra vào tháng 11 nếu không ứng cử viên nào giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử hôm nay.

Bram Posthumus, for VOA news, Monrovia.

Bram Posthumus của tin tức VOA, đưa tin từ Monrovia.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp