• attempt /əˈtempt/
  sự cố gắng, sự thử
  danh từ
 • policy /ˈpɒl.ə.si/
  chính sách (của chính phủ, đảng...)
  danh từ
 • remark /rɪˈmɑːk/
  sự nhận xét; lời phê bình, lời bình luận
  danh từ
 • hint /hɪnt/
  lời gợi ý; lời nói bóng gió, lời nói ám chỉ
  danh từ
 • confrontation /ˌkɒn.frʌnˈteɪ.ʃən/
  sự chạm trán, sự đương đầu
  danh từ
 • development /dɪˈvel.əp.mənt/
  sự trình bày, sự bày tỏ, sự thuyết minh (vấn đề, luận điểm, ý kiến...)
  danh từ
 • optimistic /ˌɒp.tɪˈmɪs.tɪk/
  lạc quan
  tính từ
 • crisis /ˈkraɪ.sɪs/
  sự khủng hoảng; cơn khủng hoảng
  danh từ, số nhiều c
 • conference /ˈkɒn.fər.əns/
  hội nghị
  danh từ
 • organization /ˌɔː.ɡən.aɪˈzeɪ.ʃən/
  tổ chức, cơ quan
  danh từ
 • evaluate /ɪˈvæl.ju.eɪt/
  định giá, đánh giá
  ngoại động từ
 • progress /ˈprəʊ.ɡres/
  sự tiến tới, sự tiến bộ; sự tiến triển, sự phát triển
  danh từ

President Trump: "Policy doesn't work!"

From Washington, this is VOA news.

Từ Washington, đây là bản tin VOA.

I'm Jonathan Smith reporting.

Đưa tin là tôi - Jonathan Smith.

President Trump said on Monday that American attempts to deal with North Korea have failed for more than two decades.

Tổng thống Trump hôm thứ hai đã phát biểu rằng những nỗ lực của Mỹ để giải quyết vấn đề Triều Tiên đã thất bạn suốt hai thập kỷ.

On Twitter he said, "Our country has been unsuccessfully dealing with North Korea for 25 years,

Trên Twitter, ông đăng, "Đất nuwóc của chúng ta đã thấy bại trong việc giải quyét vấn đề Triều Tiên trong 25 năm,

giving billions of dollars & getting nothing. Policy didn't work!"

tiêu tốn hàng tỉ đô và chẳng thu lại gì. Chính sách thất bại cả!"

His new remarks were the latest hint from the president

Bình luận mới của ông là những gợi ý mới nhất từ tổng thống

that he could upend long-standing American policy aimed at

về việc ông có thể lật lại chính sách dài hơn của Mỹ nhằm

combating North Korea's nuclear weapons development, short of confrontation.

chiến đấu với sự phát triển về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

The director of the International Atomic Energy Agency said on Monday

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế phát biểu vào thứ hai

that he is not optimistic about possible solutions to the North Korean nuclear crisis.

rằng ông không thấy lạc quan về việc sẽ có những giải pháp ổn thoả cho vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên.

Yukiya Amano made the remarks in his opening statement in Rome

Yukiya Amano đã phát biểu trong lời phát biểu khai mạc ở Rome

to delegates at the 20th annual conference on International Cooperation for Enhancing Nuclear Safety.

trước những đại biểu tại hội nghị thường niên về hợp tác quốc tế để tăng cường an toàn hạt nhân lần thứ 20.

He said his organization is working to collect and evaluate information about North Korea's nuclear program.

Ông nói tổ chức của mình đang làm việc để thu thập và đánh giá thông tin về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

But he said it remains impossible to report progress on the situation.

Nhưng ông nói rằng vẫn không thể báo cáo gì thêm về tiến triển của tình hình.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp