• independence /ˌɪn.dɪˈpen.dəns/
  sự độc lập; nền độc lập ((cũng) independency)
  danh từ
 • representative /ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/
  người đại biểu, người đại diện
  danh từ
 • supreme /suːˈpriːm/
  tối cao
  tính từ
 • square /skweər/
  quảng trường
  danh từ
 • military /ˈmɪl.ɪ.tər.i/
  (thường) the military quân đội, bộ đội
  danh từ
 • command /kəˈmɑːnd/
  quyền chỉ huy, quyền điều khiển
  danh từ
 • justice /ˈdʒʌs.tɪs/
  công lý, tư pháp, sự xét xử của toà án; quyền tài phán
  danh từ
 • governing /ˈɡʌv.ən.ɪŋ/
  cai quản, quản trị
  tính từ
 • opposition /ˌɒp.əˈzɪʃ.ən/
  (the opposition) đảng đối lập chính (ở Anh)
  danh từ
 • fascist /ˈfæʃ.ɪst/
  phát xít
  danh từ
 • democracy /dɪˈmɒk.rə.si/
  nền dân chủ, chế độ dân chủ
  danh từ

Poles celebrate independence day

Ba Lan kỉ niệm ngày Quốc Khánh

Independence Day were held across Poland on Saturday

Lễ kỷ niệm ngày Quốc Khánh đã được tổ chức trên khắp đất nước Ba Lan vào thứ Bảy

Representatives of the supreme authorities of Poland with Poland’s president took part in the events at Pilsudski Square in Warsaw,

Đại diện của chính phủ cấp cao của Ban Lan cùng tổng thống Ba Lan đã tham gia vào các sự kiện Quảng trường Pilsudski ở Warsaw,

joined by the European Council’s President Donald Tusk.

cùng với đó là sự có mặt của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk.

99 years ago on November 11th, 1918

99 năm trước vào ngày 11/11/1918

the Board of Regents handed over the military authority and the supreme command of Poland’s troops to Jozef Pilsudski.

quyền kiểm soát quân đội và quyền tư lệnh tối cao của quân đội Ba Lan được trao cho Jozef Pilsudski.

Some 100 thousand people took part in the parallel Independence March, organised around the slogan of: “We want God”.

Khoảng 100 nghìn người đã tham gia vào các cuộc diễu hành độc lập, được tổ chức khắp nơi với khẩu hiệu: “Chúng tôi cần Chúa”.

The traditionally far-right gathering attracted many supporters of the governing Law and Justice party.

Cuộc tụ tập của phái cực hữu đã thu hút rất nhiều người ủng hộ đảng Pháp luật và Công lý đang cầm quyền.

The divided opposition organised several counter-demonstrations, with the two largest rallying on anti-fascist and pro-Democracy paltforms.

Các phái đã tổ chức một số cuộc tuần hành phản đối, với hai cuộc biểu tình lớn về vấn đề chống phát-xít và dân chủ.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp