• produce /prəˈdʒuːs/
  đem lại (kết quả...)
  ngoại động từ
 • winner /ˈwɪn.ər/
  người được cuộc, người thắng; con vật thắng trong cuộc đua (ngựa...)
  danh từ
 • ultimately /ˈʌl.tɪ.mət.li/
  cuối cùng, sau cùng, sau rốt
  phó từ
 • avoid /əˈvɔɪd/
  tránh, tránh xa
  ngoại động từ
 • repeat /rɪˈpiːt/
  (thông tục) sự nhắc lại, sự lặp lại; cái lặp lại
  danh từ
 • financial /faɪˈnæn.ʃəl/
  (thuộc) tài chính, về tài chính
  tính từ
 • approve /əˈpruːv/
  xác nhận, phê chuẩn, chuẩn y
  ngoại động từ
 • regulator /ˈreɡ.jə.leɪ.tər/
  người điều chỉnh
  danh từ
 • capital /ˈkæp.ɪ.təl/
  thủ đô, thủ phủ
  danh từ
 • dutch /dʌt∫/
  (thuộc) Hà-lan
  tính từ
 • pharmaceutical /ˌfɑː.məˈsuː.tɪ.kəl/
  (thuộc) dược khoa
  tính từ
 • research /rɪˈsɜːtʃ/
  sự nghiên cứu
  danh từ
 • survey /ˈsɜː.veɪ/
  sự nghiên cứu (tình hình...)
  danh từ
 • tax /tæks/
  thuế, cước
  danh từ

Paris wins right to host European Banking Authority post Brexit

Paris giành quyền là nơi đặt trụ sở Cơ quan Giám sát Ngân hàng châu Âu EBA sau Brexit

Two major EU agencies are leaving London because of Brexit,

Hai cơ quan lớn của EU đang rời khỏi London sau Brexit,

and Paris and Amsterdam are greeting them with open arms.

Paris và Amsterdam đang mở rộng vòng tay chào đón chúng.

Eight European cities had bid for The European Banking Authority (EBA),

Tám thành phố châu Âu đã chạy đua để giành quyền là nơi đặt trụ sở Cơ quan Giám sát Ngân hàng châu Âu (EBA),

but three rounds of voting failed to produce a winner, and the French capital was ultimately picked over Dublin in a lucky dip.

nhưng sau ba vòng bỏ phiếu, người thắng cuộc vẫn chưa được phân định, và thủ đô của nước Pháp cuối cùng đã chiến thắng trước Dublin thông qua bắt thăm ngẫu nhiên.

Set up in 2011, the EBA is best known for its stress tests, introduced to avoid a repeat of the 2008 financial crisis.

Thành lập vào năm 2011, EBA nổi tiếng với những bài kiểm tra độ tin cậy, được giới thiệu nhằm ngăn chặn sự lặp lại khủng hoảng tài chính năm 2008.

Over 1000 people work for both EBA and The European Medicines Agency or EMA which approves new medicines in the EU

Hơn 1000 người làm việc cho cả EBA và Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) - nơi thông qua những dược phẩm ở châu Âu

The drug regulator and its 900 staffs now will be based in Amsterdam.

Cơ quan điều phối kiểm soát dược phẩm cùng 900 nhân viên đang làm việc tại đó sẽ chuyển tới Amsterdam.

The Dutch capital was tied with Milan in a vote that was then also decided by the drawing of lots.

TThủ đô của Hà Lan đã hoà Milan trong cuộc bỏ phiếu, sau đó được chọn thông qua bắt thăm ngẫu nhiên.

In all, 19 cities had bid for the agency, which is set to attract further pharmaceutical jobs and research.

19 thành phố đã chạy đua giành quyền làm nơid dặt trụ sở của cơ quan này, cơ quan được lập ra nhằm thu hút thêm các công việc cũng như nghiên cứu về dược.

It should also give a boost to Amsterdam’s hotels, as thousands of experts fly in for EMA meetings each year.

Nó cũng sẽ thúc đẩy ngành khách sạn ở Amsterdam, khi mỗi năm, hàng nghìn chuyên gia sẽ bay đến dự các cuộc họp của EMA EMA.

Losing these two agencies is a blow for London, but the worst may be yet to come.

Đánh mất hai cơ quan này là một tổn thất với London, nhưng điều tồi tệ nhất có lẽ còn chưa tới.

A Reuters survey has found that if the UK loses access to the European single market,

Theo một khảo sát của hãng thông tấn Reuters, khi Anh không còn tiếp cận được thị trường chung châu Âu,

almost 10,000 finance jobs could move overseas.

gần 10000 việc làm trong ngành tài chính có thể sẽ chuyển sang quốc gia khác.

The financial sector accounts for about 12 percent of Britain’s GDP and it brings more tax than any other industry.

Ngành tài chính chiếm khoảng 12% tổng GDP của Anh và nó thu về lượng thuế nhiều hơn bất cứ ngành công nghiệp nào.

Several major banks have already warned they would start moving staff over to other cities, such as Frankfurt, Dublin and Paris

Nhiều ngan hàng lớn đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu chuyển dần các nhân viên sang các thành phố khác như Frankfurt, Dublin hay Paris

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp