• academy /əˈkæd.ə.mi/
  viện hàn lâm
  danh từ
 • expel /ɪkˈspel/
  trục xuất, đuổi, làm bật ra, tống ra
  ngoại động từ
 • allegation /ˌæl.əˈɡeɪ.ʃən/
  cáo buộc
  danh từ
 • majority /məˈdʒɒr.ə.ti/
  phần lớn, phần đông, đa số
  danh từ
 • statement /ˈsteɪt.mənt/
  lời tuyên bố; bản tuyên bố
  danh từ
 • misconduct /ˌmɪsˈkɒn.dʌkt/
  đạo đức xấu, hạnh kiểm xấu
  danh từ
 • explicit /ɪkˈsplɪs.ɪt/
  rõ ràng, dứt khoát
  tính từ
 • unethical /ˌʌnˈeθ.ɪ.kəl/
  không thuộc luân thường đạo lý
  tính từ
 • criminal /ˈkrɪm.ɪ.nəl/
  có tội, phạm tội, tội ác
  tính từ
 • domestic /dəˈmes.tɪk/
  (thuộc) gia đình, (thuộc) việc nhà, nội trợ
  tính từ

Oscar's board expels US film producer Harvey Weinstein following allegations of sexual misconduct

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences has expelled producer Harvey Weinstein,

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã trục xuất nhà sản xuất Harvey Weinstein,

after allegations that he sexually harassed or assaulted a number of women over the past three decades.

sau những cáo buộc về việc ông này quấy rối và tấn công tình dục một số phụ nữ trong ba thập kỷ qua.

The academy said in a statement that its board of governors

Việc phát biểu rằng Hội đồng Giám đốc của viện đã

“voted well in excess of the required two-thirds majority to immediately expel him from the Academy.”

“voted well in excess of the required two-thirds majority to immediately expel him from the Academy.”

The 65-year-old faces allegations of sexual misconduct

Người đàn ông 65 tuổi phải đối ămtj với những cao buộc về việc quấy rối tình dục

from more than two dozen women and three of rape.

từ hơn hai chục phụ nữ và ba người cáo buộc ông tội cưỡng hiếp.

He has apologized for having ‘caused a lot of pain’

Ông ta đã xin lỗi vì ‘đã gây ra nhiều đau đớn’

but has strongly denied all allegations of nonconsensual sex.

nhưng cực lực chối bỏ tất cả những cáo buộc về cưỡng hiếp.

In its 90-year history, the Academy has expelled only one other member,

Trong lịch sử 90 năm của mình, Việc mới chỉ trục xuát duy nhất một thành viên,

and only because an 83-year-old actor violated explicit written rules about sharing screener copies of films in 2004.

và chỉ bởi vì năm diễn viên 83 tuổi này đã xâm phạm những quy tắc thành văn rõ ràng về việc chia sẻ những bản sao của phim vào năm 2004.

No one has been expelled for unethical or potentially criminal behavior

Chưa có ai từng bị trục xuất vì những hành vi vô đạo đức hoặc có nhiều khả năng là phạm tội

,including figures such as Roman Polanski, Bill Cosby and Mel Gibson,

trong đó bao gồm cả những cái tên như Roman Polanski, Bill Cosby và Mel Gibson,

who have had high-profile sexual or domestic assault allegations made against them.

những người trứ danh vì những cáo buộc tấn công tình dục hoặc bạo lực gia đình.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp