• intelligence /ɪnˈtel.ɪ.dʒəns/
  tin tức, tình báo; sự thu thập tin tức, sự làm tình báo
  danh từ
 • perfect /ˈpɜː.fekt/
  hoàn thành, làm hoàn hảo, làm hoàn toàn
  ngoại động từ
 • weapon /ˈwep.ən/
  vũ khí
  danh từ
 • global /ˈɡləʊ.bəl/
  toàn cầu
  tính từ
 • effort /ˈef.ət/
  sự cố gắng, sự ráng sức; nỗ lực
  danh từ
 • worried /ˈwʌr.id/
  lo lắng, lo ngại
 • director /daɪˈrek.tər/
  giám đốc, người điều khiển, người chỉ huy
  danh từ
 • absent /ˈæb.sənt/
  vắng mặt, đi vắng, nghỉ
  tính từ
 • threat /θret/
  sự đe doạ
  danh từ

North Korea months away from perfecting nuclear weapons

From Washington, this is VOA news.

Từ Washington, đây là bản tin VOA.

I'm Jonathan Smith reporting.

Tôi là Jonathan Smith.

The director of the American Central Intelligence Agency Mike Pompeo

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương MỸ (CIA) Mike Pompeo

said Thursday North Korea is just months away

phát biểu vào hôm thứ Năm rằng chỉ còn vài tháng nữa trước khi Triều Tiên

from perfecting its nuclear weapons capabilities.

hoàn thiện vũ khí hạt nhân của mình.

"They are closer now than they were five years ago,

"Họ đnag tới gần hơn so với năm năm trước,

and I expect they will be closer in five months than they are today,

và tôi cho rằng họ sẽ còn tới được gần hơn nữa trong vòng 5 tháng tới so với lúc này,

absent a global effort to push back against them."

với việc không có một nỗi lực nào từ quốc tế để ngăn chặn họ."

Pompeo told a forum in Washington he is "deeply worried"

Pompeo nói, tại một diễn đàn ở Washington, rằng ông "quan ngại sâu sắc"

about the advancing threat from North Korea and the possibility it could spark a nuclear arms race across East Asia.

về đe doạ tăng lên từ phía Triều Tiên và khả năng quốc gia này có thể làm nhen lên cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ở Đông Á.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp