• foreign /ˈfɒr.ən/
  (thuộc) nước ngoài, từ nước ngoài, ở nước ngoài
  tính từ
 • reject /rɪˈdʒekt/
  từ chối
  ngoại động từ
 • support /səˈpɔːt/
  sự ủng hộ
  danh từ
 • international /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/
  quốc tế
  tính từ
 • community /kəˈmjuː.nə.ti/
  dân, dân chúng, nhân dân, cộng đồng
  danh từ
 • unprecedented /ʌnˈpres.ɪ.den.tɪd/
  không hề có; chưa hề thấy, chưa từng nghe thấy
  tính từ
 • capable /ˈkeɪ.pə.bəl/
  có thể, có khả năng, dám, cả gan
  tính từ
 • tension /ˈten.ʃən/
  sự căng thẳng
  danh từ
 • peninsula /pəˈnɪn.sjə.lə/
  bán đảo
  danh từ
 • persuade /pəˈsweɪd/
  làm cho tin; thuyết phục
  ngoại động từ
 • strategy /ˈstræt.ə.dʒi/
  chiến lược
  danh từ
 • missile /ˈmɪs.aɪl/
  tên lửa
  tính từ
 • contravene /ˌkɒn.trəˈviːn/
  vi phạm, phạm, làm trái (luật...)
  ngoại động từ
 • unilateral /ˌjuː.nɪˈlæt.ər.əl/
  một bên, đơn phương
  tính từ
 • arbitrary /ˈɑː.bɪ.trər.i/
  chuyên quyền, độc đoán
  tính từ
 • island /ˈaɪ.lənd/
  hòn đảo
  danh từ
 • mainland /ˈmeɪn.lænd/
  lục địa, đất liền
  danh từ

North Korea and Cuba reject 'US demands'

Triều Tiên và Cuba từ chối "những đòi hỏi của Mỹ"

The Cuban and North Korean foreign ministers have expressed concern about growing tensions on the Korean peninsula,

Ngoại trưởng Cuba và Triều Tiên đã bày tỏ quan ngại về những căn thẳng dâng cao trên bán đảo Triều Tiên

but have rejected so-called ‘unilateral and arbitrary’ demands made by the US.

nhưng từ chối cái gọi là những đòi hỏi 'đơn phương và độc đoán’ từ phía Mỹ.

Pyongyang is seeking support amid unprecedented pressure from Washington and the international community

Bình Nhưỡng đang tmf kiếm sự giúp đỡ trong bối cảnh đang phải chịu những áp lực chưa từng có từ Washington và cộng đồng quốc tế

to cease its nuclear weapons and missile programmes.

muốn họ phải dừng những chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân.

It has made no secret of plans to build a missile capable of striking the US mainland,

Họ không ngần ngại che dấu việc cho ra đời một tên lửa có khả năng bắn sang đất Mỹ,

but has remained friendly with Cuba, leading some experts to believe the island nation

nhưng vẫn hoà hữu với Cuba, khiến một số chuyên gia tin rằng quốc đảo đó

may be able to persuade North Korea to rethink its current strategy.

biết đâu có thể thuyết phục Triều Tiên cân nhắc lại chiến lược hiện tại của mình.

Pyongyang’s weapons and missile project contravenes UN Security Council resolutions.

Chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên đã vi phạm những cam kết với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp