• general /ˈdʒen.ər.əl/
  tổng
  tính từ
 • election /iˈlek.ʃən/
  sự bầu cử; cuộc tuyển cử
  danh từ
 • phase /feɪz/
  giai đoạn, thời kỳ (phát triển, biến đổi)
  danh từ
 • provincial /prəˈvɪn.ʃəl/
  (thuộc) tỉnh
  tính từ
 • democratic /ˌdem.əˈkræt.ɪk/
  dân chủ
  tính từ
 • communist /'kɒmjʊnist/
  người cộng sản
  danh từ
 • political /pəˈlɪt.ɪ.kəl/
  chính trị
  tính từ
 • constitution /ˌkɒn.stɪˈtʃuː.ʃən/
  hiến pháp
  danh từ
 • opposition /ˌɒp.əˈzɪʃ.ən/
  sự đối lập, sự đối nhau
  danh từ
 • alliance /əˈlaɪ.əns/
  sự liên minh, khối liên minh khối đồng minh
  danh từ
 • negotiation /nəˌɡəʊ.ʃiˈeɪ.ʃən/
  sự điều đình, sự đàm phán, sự thương lượng, sự dàn xếp
  danh từ

Nepal votes in first election since civil war

Nepal tiến hành bầu cử lần đầu kể từ cuộc nội chiến

Voters in Nepal are going to the polls in the country's first general election since the monarchy was abolished and the civil war ended.

Những cử tri ở Nepal sẽ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử đầu tiên của quốc gia này kể từ khi chế độ quân chủ bị loại bỏ và cuộc nội chiến chấm dứt.

The vote will take place in two phases with the first beginning on Sunday and the second on 7th December.

Cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành với hai giai đoạn, giai đoạn đầu bắt đầu từ chủ nhật và gia đoạn hai vào ngày 7/12.

15 million people will elect members of parliament and provincial assemblies and there's great excitement.

15 triệu người sẽ bầu ra những thành viên quốc hội cùng các hội đồng cấp tỉnh, sự phấn khởi tràn ngập tại quốc gia này.

A local resident said: "This is a big event for all Nepalese and also an historic day for the country.

Một người dân địa phương nói: "Đây là một sự kiện lớn đối với tất cả người dân Nepal và cũng là một ngày lịch sử đối với dất nước.

"The democratic system we are using already exists in other countries and now we also will get this system.

"Hệ thống dân chủ đang được sử dụng đã tồn tại ở những quốc gia khác và giờ đây chúng tôi cũng sẽ có được hệ thống này.

I hope this will help bring stability to Nepal."

Tôi hi vọng điều này sẽ mang lại sự ổn định cho Nepal."

The main parties standing are the Nepali Congress Party and the opposition Communist UML Party in alliance with Maoist former rebels.

Hai đảng chính tranh cử là Đảng Quốc hội Nepal và phe đối lập Đảng Cộng sản UML cùng phe với quân chống đối theo chủ nghĩa cộng sản Mao Trạch Đông.

The major changes to the political system in Nepal were brought about following the introduction of a new constitution in 2015.

Những thay đổi lớn tỏng hệ thống chính trị ở Nepal diễn ra là kết quả của một bản Hiến pháp mới năm 2015.

It came about following negotiations after the decade-long civil war between Maoists and security forces.

Nó ra đời sau những đàm phán sau cuộc nội chiến kéo dài cả thập kỷ giữa những người theo chủ nghĩa cộng sản Mao Trạch Đông và các lực lượng an ninh.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp