• commissioner /kəˈmɪʃ.ən.ər/
  uỷ viên hội đồng
  danh từ
 • terrorism /ˈter.ər.ɪ.zəm/
  chính sách khủng bố
  danh từ
 • crisis /ˈkraɪ.sɪs/
  sự khủng hoảng; cơn khủng hoảng
  danh từ, số nhiều c
 • headquarters /ˌhedˈkwɔː.təz/
  (quân sự) sự chỉ huy, tổng hành dinh
  danh từ số nhiều
 • include /ɪnˈkluːd/
  bao gồm, gồm có
  ngoại động từ
 • rape /reɪp/
  hâm hiếp, cưỡng dâm
  ngoại động từ
 • vulnerable /ˈvʌl.nər.ə.bəl/
  có thể bị tổn thương; có thể bị tấn công, công kích được; có chỗ yếu, có nhược điểm
  tính từ
 • multiple /ˈmʌl.tɪ.pəl/
  nhiều, nhiều mối, phức tạp
  tính từ

Myanmar: Rohingya crisis remains unresolved, high risk of terrorism

The U.N. High Commissioner for Refugees warns of a high risk

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo

of terrorism in Myanmar and the region if Rohingya crisis remains unresolved.

nguy cơ khủng bố tại Myanmar và khu vực là rất cao nếu khủng khoảng Rohingya vẫn không được giải quyết.

Lisa Schlein reports from UNHCR headquarters in Geneva.

Lisa Schlein đưa tin từ trụ sở UNHCR ở Geneva.

The U.N.'s refugee chief, Filippo Grandi, has just returned from a visit to Cox's Bazar in Bangladesh,

Người đứng đầu Cao uỷ, Filippo Grandi, vừa mới trở về từ chuyến thăm Cox's Bazar ở Bangladesh,

which now is home to some 800,000 Rohingya refugees.

vùng đất hiện là nơi sinh sống của hơn 800000 người tị nạn Rohingya.

They include some 450,000 refugees who recently fled violence and persecution in Myanmar.

Trong số đó có khoảng 450000 người tị nạn vừa mới trốn chạy khỏi cảnh bạo lực và ngược đãi ở Myanmar.

He says most of the refugees are women and children,

Ông nói rằng hầu hết những người tị nạn là phụ nữ và trẻ em,

and that many are deeply traumatized.

và nhiều người đang cực kỳ hoảng sợ.

Grandi says he spoke to women who had been raped

Grandi nói ông đã trò chuyện vớ những người phụ nữ bị cưỡng hiếp

and children who had seen their families and friends killed.

và những đứa trẻ đã tận mắt chứng kiến gia đình và bạn bè bị giết hại.

The U.N. official says he was struck by how little the refugees had

Quan chức Liên hợp quốc cho biết ông cảm thấy động lòng trước sự thiếu thốn của người tị nạn

and how vulnerable they were to multiple risks.

và sự thật rằng họ có thể gặp rất nhiều hiểm hoạ.

Lisa Schlein, for VOA news, Geneva.

Lisa Schlein, đưa tin cho VOA, từ Geneva.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp