Danh sách từ vựng của video hiện đang trống...

My Philosophy for a happy life

Triết lý cho một cuộc sống hạnh phúc của tôi

Hello everyone.

Chào mọi người.

I'm Sam

Tôi là Sam,

and I just turned 17.

và tôi vừa mới 17 tuổi.

A few years ago, before my freshman year in High School,

Một vài năm trước, trước năm nhất trung học,

I wanted to play snare drum in the Foxboro High School Marching Band,

Tôi muốn chơi trống lẫy trong đội nhạc diễu hành của trường trung học Foxboro,

however, and it was a dream that I just had to accomplish.

tuy nhiên đó là giấc mơ duy nhất mà tôi có thể làm được.

But each snare drum and harness

Nhưng mỗi chiếc trống lẫy và dụng cụ đi kèm

weighed about 40 pounds each,

nặng khoảng 40 pound,

and I have a disease called Progeria.

và tôi có một căn bệnh gọi là Progeria (bệnh lão hóa sớm).

So just to give you an idea, I weigh only about 50 pounds.

Vì vậy, để giúp bạn hình dung, tôi chỉ nặng khoảng 50 pound.

So, logistically, I really couldn't carry a regular sized snare drum,

Vì vậy, theo lôgic, tôi thực sự không thể đeo một cái trống lẫy có kích thước thông thường,

and because of this the band director assigned me to play

và do đó, chỉ huy đội nhạc đã giao tôi chơi

pit percussion during the halftime show.

bộ gõ trống trong giờ nghỉ giải lao.

Now pit percussion was fun.

À bộ gõ trống thì hay.

It involved some really cool

Nó bao gồm một số nhạc cụ phụ trợ rất tuyệt,

auxiliary percussion instruments,

như bongos, timpani,

like the bongos, timpani,

và timbales, và cowbell.

and timbales, and cowbell.

and timbales, and cowbell.

So it was fun,

Vì vậy, khá thú vị,

but it involved no marching, and I was just so devastated.

nhưng tôi không được diễu hành, và tôi đã rất suy sụp.

However, nothing was going to stop me

Tuy nhiên, không có gì ngăn tôi lại

from playing snare drum with the marching band

việc chơi trống lẫy với đội nhạc diễu hành

in the halftime show.

trong màn biểu diễn giữa chương trình

So my family and I worked with an engineer to design

Vì vậy, gia đình tôi và tôi đã làm việc với một kỹ sư để thiết kế

a snare drum harness

một bộ dụng cụ trống lẫy

that would be lighter, and easier for me to carry.

nhẹ hơn và giúp tôi dễ mang theo hơn.

And So after continuous work, we made

Vì vậy, sau thời gian làm việc liên tục, chúng tôi đã chế tạo ra

a snare drum apparatus

một bộ trống lẫy

that weighs only about 6 pounds.

chỉ nặng khoảng 6 pound.

(Applause)

(Vỗ tay)

I just want to give you some more information about Progeria.

Tôi chỉ muốn cung cấp thêm một số thông tin thêm cho bạn về Progeria.

It affects only about 350 kids today, worldwide.

Nó chỉ ảnh hưởng đến khoảng 350 trẻ em ngày nay, trên toàn thế giới.

So it's pretty rare,

Vì vậy, nó khá hiếm,

and the effects of Progeria include

và những ảnh hưởng của Progeria bao gồm

tight skin, lack of weight gain, stunted growth,

da bọc xương, thiếu cân, chậm lớn,

and heart disease.

và bệnh tim.

Last year my Mom and her team of scientists

Năm ngoái, mẹ tôi cùng nhóm các nhà khoa học

published the first successful Progeria Treatment Study,

đã lần đầu xuất bản thành công Nghiên cứu về cách điều trị Progeria ,

and because of this I was interviewed on NPR,

và vì thế tôi đã được phỏng vấn trên NPR,

and John Hamilton asked me the question

và John Hamilton hỏi tôi

"What is the most important thing

"Điều quan trọng nhất

that people should know about you?"

mà mọi người nên biết về bạn là gì? "

And my answer was simply that

Và câu trả lời của tôi đơn giản là

I have a very happy life.

Tôi có một cuộc sống rất hạnh phúc.

(Applause)

(Vỗ tay)

So even though there are many obstacles in my life,

Vì vậy, mặc dù có nhiều trở ngại trong cuộc sống của tôi,

with a lot of them being created by Progeria,

rất nhiều trở ngại là do Progeria,

I don't want people to feel bad for me.

Tôi không muốn mọi người thương hại tôi.

I don't think about these obstacles all the time,

Không phải lúc nào tôi cũng nghĩ đến những trở ngại này,

and I'm able to overcome most of them anyway.

và tôi có thể vượt qua hầu hết trong số chúng.

So I’m here today, to share with you my philosophy for a happy life.

Do đó, tôi ở đây hôm nay, để chia sẻ với bạn triết lý của tôi cho một cuộc sống hạnh phúc.

So, for me, there are 3 aspects to this philosophy.

Vì vậy, đối với tôi, triết lý này có ba khía cạnh.

So this is a quote from the famous Ferris Bueller.

Đây là câu trích dẫn từ bộ phim Ferris Bueller nổi tiếng.

The first aspect to my philosophy is

Khía cạnh đầu tiên trong triết lý của tôi là

that I’m okay with what I ultimately can’t do

Tôi hài lòng với những gì mà về cơ bản tôi không thể làm

Because there is so much I can do.

bởi vì có quá nhiều thứ tôi có thể làm.

Now people sometimes ask me questions like,

Bây giờ mọi người đôi khi hỏi tôi những câu hỏi như

"Isn’t it hard living with Progeria?"

"Sống với Progeria không khó sao?" hoặc là

or "What daily challenges of Progeria do you face?"

"Hàng ngày bạn đối mặt những thách thức nào từ Progeria?"

And I’d like to say that, even though I have Progeria,

Và tôi muốn nói rằng, mặc dù tôi bị Progeria,

most of my time is spent thinking about things

phần lớn thời gian của tôi dành cho việc suy nghĩ về những thứ

that have nothing to do with Progeria at all.

chẳng liên quan gì đến Progeria cả

Now this doesn’t mean that I ignore the negative aspects of these obstacles.

Bây giờ điều này không có nghĩa là tôi bỏ qua những khía cạnh tiêu cực của những trở ngại này.

When I can’t do something like

Khi tôi không thể làm điều gì đó như

run a long distance, or go on an intense roller coaster,

chạy một quãng đường dài, hoặc chơi tàu lượn siêu tốc,

I know what I’m missing out on.

Tôi biết những gì tôi đang bỏ lỡ.

But instead, I choose to focus on the activities

Nhưng thay vào đó, tôi chọn tập trung vào các hoạt động

that I can do through things that I’m passionate about,

mà tôi có thể làm hợp với đam mê,

like scouting, or music, or comic books,

như hướng đạo sinh, hoặc âm nhạc, hay truyện tranh,

or any of my favorite Boston sports teams.

hoặc bất kỳ đội thể thao Boston yêu thích nào của tôi.

Yeah, so --(Laughter)

Yeah, vậy - (Tiếng cười)

However, sometimes I need to find a different way to do something

Tuy nhiên, đôi khi tôi cần phải tìm một cách khác để làm

by making adjustments,

bằng cách điều chỉnh,

and I want to put those things in the "can do" category.

và tôi muốn đặt những thứ đó vào danh mục "có thể làm".

Kind of like you saw with the drum earlier.

Giống như bạn đã thấy với cái trống trước đó.

So here’s a clip

Đây là clip

with me playing Spider-Man

mà tôi trong vai Spider-Man

with the Foxboro High School Marching Band

với đội nhạc diễu hành của trường trung học Foxboro

at halftime a couple of years ago.

vào giờ giải lao vài năm trước.

(Video)

(Video)

♫ Spider-Man theme song ♫

♫ Bài hát chủ đề Spider-Man ♫

(Applause)

(Vỗ tay)

Thank you.

Cảm ơn bạn.

All right, all right, so --

Được rồi, được rồi, vậy -

That was pretty cool,

Điều đó rất tuyệt,

and so I was able to accomplish my dream

và vì vậy tôi đã có thể thực hiện ước mơ của mình

of playing snare drum with the marching band,

chơi trống lẫy với đội nhạc diễu hành,

as I believe I can do for all of my dreams.

vì tôi tin tôi có thể thực hiện tất cả những giấc mơ của mình.

So hopefully, you can accomplish your dreams as well, with this outlook.

Vì vậy, với quan điểm này, tôi hy vọng, bạn cũng có thể thực hiện giấc mơ của bạn.

The next aspect to my philosophy is

Khía cạnh tiếp theo trong triết lý của tôi là

that I surround myself with people I want to be with,

tôi ở cạnh những người tôi muốn ở cùng

people of high quality.

những người có tài.

I’m extremely lucky to have an amazing family,

Tôi cực kỳ may mắn khi có một gia đình tuyệt vời,

who have always supported me throughout my entire life.

những người luôn ủng hộ tôi trong suốt cuộc đời tôi.

And I’m also really fortunate to have

Và tôi cũng may mắn có được

a really close group of friends at school.

một nhóm bạn thân thiết ở trường.

Now we’re kind of goofy, a lot of us are band geeks,

À chúng tôi khá ngốc, nhiều người trong chúng tôi là kẻ lập dị,

but we really enjoy each other’s company,

nhưng chúng tôi thực sự thích ở cùng nhau,

and we help each other out when we need to.

và chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau khi cần.

We see each other for who we are on the inside.

Chúng tôi đánh giá mỗi người qua nội tâm bên trong của người đó.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp