• magnate /ˈmæɡ.nət/
  trùm tư bản
  danh từ
 • reconstruction /ˌriː.kənˈstrʌk.ʃən/
  sự xây dựng lại, sự kiến thiết lại; sự đóng lại (tàu...)
  danh từ
 • earthquake /ˈɜːθ.kweɪk/
  sự động đất
  danh từ
 • announce /əˈnaʊns/
  báo, loan báo, thông tri
  ngoại động từ
 • relief /rɪˈliːf/
  sự cứu tế, sự trợ cấp; sự cứu viện
  danh từ
 • magnitude /ˈmæɡ.nɪ.tʃuːd/
  tầm lớn, độ lớn, lượng
  danh từ
 • powerful /ˈpaʊə.fəl/
  hùng mạnh, hùng cường, mạnh mẽ
  tính từ

Mexico - Relief efforts on reconstruction after disasters

Mexico's richest man, telecom magnate Carlos Slim,

Người giàu có nhất Mexico, ông trùm viễn thông Carlos Slim,

said that reconstruction from two destructive earthquakes last month will create jobs and spur growth.

phát biểu rằng việc tái thiết sau hai trận động đất gây tàn phá tháng trước sẽ tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng.

He also announced that more than $100 million has been raised for relief efforts.

Ông cũng thông báo rằng hơn 100 triệu đô-la đã được quyên góp trong những nỗ lực cứu trợ.

Tens of thousands of homes and apartments were destroyed

Hàng chục ngàn ngôi nhà và căn hộ đã bị tàn phá

and will have to be rebuilt following the September 19 magnitude-7.1 quake, which killed 369 people,

và sẽ phải được xây dựng lại sau trận động đất 7,1 độ hôm 19/9, trận động đất đã làm 369 người thiệt mạng,

and an earlier, even more powerful one that struck in southern Mexico on September 7 with a magnitude of 8.1.

và một trận động đất mạnh hơn trước đó đã xảy ra ở nam Mexico vào 7/9 với cường độ 8,1.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp