• expensive /ɪkˈspen.sɪv/
  đắt tiền
  tính từ
 • auction /ˈɔːk.ʃən/
  sự bán đấu giá
  danh từ
 • artist /ˈɑː.tɪst/
  nghệ sĩ
  danh từ
 • certain /ˈsɜː.tən/
  chắc, chắc chắn
  tính từ
 • considerable /kənˈsɪd.ər.ə.bəl/
  đáng kể, to tát, lớn
  tính từ
 • damage /ˈdæm.ɪdʒ/
  mối hại, điều hại, điều bất lợi
  danh từ
 • exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/
  sự đổi, sự đổi chác, sự trao đổi; vật trao đổi
  danh từ
 • it /ɪt/
  cái đó, điều đó, con vật đó
  đại từ
 • it /ɪt/
  cái đó, điều đó, con vật đó
  đại từ
 • they /ðeɪ/
  chúng nó, chúng, họ
  danh từ

Leonardo da Vinci’s Christ painting ‘Savior of the World’ sells for record $450 million

Bức tranh "Đấng cứu thế" của Leonardo da Vinci được bán với giá kỷ lục 450 triệu đô

*Người đưa tin chơi chữ ở 1 số đoạn*

*Người đưa tin chơi chữ ở 1 số đoạn*

New record has been set for the most expensive painting ever sold at an auction.

Kỉ lục mới đã được thiết lập cho bức hoạ được bán với giá cao nhất tại một buổi đấu giá.

First, the work. It`s a painting of Jesus Christ named "Savior of the World".

Đầu tiên, tác phẩm. Đó là một bức tranh vẽ Chúa Jesu có tên "Đấng cứu thế".

Second, the artist, it`s attributed to Leonard Da Vinci.

Thứ hai, danh hoạ, đó là Leonard Da Vinci.

Third, the price. It sold this week for more than $450 million.

Thứ ba, giá tiền. Nó đã được bán tỏng tuần này với giá hơn 450 triệu đô-la.

No artwork ever exchanged hands for that amount of money.

Không có tác phẩm nghệ thuật nào từng được sang tay với giá đó.

But that brings up a tiny little fifth point.

Nhưng điều này cũng làm ta chú ý tới một điểm thứ năm rất rất nhỏ.

Art historians say it`s not in great shape.

Các nhà lịch sử nghệ thuật nói rằng bức tranh có dáng vẻ không được hoàn hảo.

It has considerable damage, and some say they`re not even certain it was painted by Da Vinci.

Nó bị hư hại nhiều, và một số còn nói rằng họ thậm chí chẳng thể chắc chắn bức tranh có phải được vẽ bởi Da Vinci hay không.

They just Leonar-don`t know for sure (Leonar Da Vinci). They say some parts of the painting are uncon-vinci (unconvincing).

Họ không biết chắc. Họ nói rằng một số phần của bức tranh trông không được thuyết phục.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp