• president /ˈprez.ɪ.dənt/
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tổng thống
  danh từ
 • resign /rɪˈzaɪn/
  từ chức, xin thôi
  động từ
 • depart /dɪˈpɑːt/
  rời khỏi, ra đi, khởi hành
  nội động từ
 • hostage /ˈhɒs.tɪdʒ/
  con tin
  danh từ
 • accept /əkˈsept/
  nhận, chấp nhận, chấp thuận
  ngoại động từ
 • proxy /ˈprɒk.si/
  sự uỷ nhiệm, sự uỷ quyền
  danh từ
 • militia /mɪˈlɪʃ.ə/
  dân quân
  danh từ
 • terrorist /ˈter.ə.rɪst/
  khủng bố
  tính từ
 • detain /dɪˈteɪn/
  giữ (ai) lại; bắt đợi chờ
  ngoại động từ
 • will /wɪl/
  ý chí, chí, ý định, lòng
  danh từ

Lebanon's Hariri to fly to Paris within 48 hours

Hariri - Thủ tướng Li-băng sẽ hay tới Paris trong vòng 48 giờ tới

French President Emmanuel Macron has invited Lebanon's recently resigned Prime Minister Saad Hariri for visit.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mời Thủ tướng Nê-pan mới từ chức gần đây Saad Hariri tới thăm quốc gia này.

He is expected to depart within 48 hours.

Ông có thể sẽ khởi hành trong vòng 48 tiếng tới.

Lebanese President Michel Aoun refused to accept Hariri's resignation,

Tổng thống Lebanon Michel Aoun từ chối chấp nhận đơn từ chức của ông Hariri,

accusing the Saudis of holding him hostage.

cáo buộc Ả Rập đã bắt giữ ông làm con tin.

Edward Yeranian reports that Saudi Arabia still denies the charge.

Edward Yeranian đưa tin rằng Ả Rập Xê-út vẫn đnag phủ nhận những cáo buộc trên.

Saudi Foreign Minister Adel Jubeir has again insisted Lebanese Prime Minister Saad Hariri

Ngoại trưởng Ả Rập Adel Jubeir đã một lần nữa khẳng định rằng Thủ tướng đã từ chức của Nê-pan Saad Hariri

is "not being detained against his will" in Saudi Arabia,

"không bị giam dữ trái với ý nguyện của ông" tại Ả Rập Xê-út,

while accusing Iran and its Hezbollah proxy militia of trying to dominate Lebanon and meddling in Yemen and Bahrain.

đồng thời buộc tội Iran cùng tổ chức vũ trang Hezbollah này đã cố chi phối Nê-pan và can thiệp vào Yemen và Bahrain.

Saudi Arabia regards Hezbollah as a terrorist organization and last week accused Lebanon of having declared war on it

Ả Rập Xê-út cho rằng Hezbollah là một tổ chức khúc bố và vào tuần trước đã cáo buộc Nê-pan khai chiến ở quốc gia này

because of Hezbollah's role [and another] in other Arab countries.

vì vai trò của đảng Hezbollah ở các quốc gia Ả Rập khác.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp