• investigation /ɪnˌves.tɪˈɡeɪ.ʃən/
  sự điều tra nghiên cứu
  danh từ
 • state /steɪt/
  quốc gia, bang
  đại từ
 • decide /dɪˈsaɪd/
  quyết định
  động từ
 • pipeline /ˈpaɪp.laɪn/
  ống dẫn dầu
  danh từ
 • detect /dɪˈtekt/
  dò ra, tìm ra, khám phá ra, phát hiện ra
  ngoại động từ
 • crude /kruːd/
  nguyên, sống, thô, chưa luyện
  tính từ
 • project /ˈprɒdʒ.ekt/
  kế hoạch, đề án, dự án
  danh từ

Keystone pipeline spills 5,000 barrels of oil in South Dakota

Tràn 5000 barrel dầu từ đường ống dẫn của Keystone ở Nam Dakota

An investigation is underway after a leak in the major Keystone energy pipeline

Một cuộc điều tra đang được tiến hành sau khi một vết nứt ở đường ống dẫn năng lượng lớn Keystone

spilled nearly 5,000-barrels worth of oil onto farmland in the US state of South Dakota.

làm tràn gần 5000 barrel dầu ra đất trồng ở bang Nam Dakota nước Mỹ.

It’s owner, TransCanada, shut part of the 4,000-km pipeline on Thursday morning.

Chủ sở hữu, TransCanada, đã đóng băng một phần của đường ống 4000 km này vào sáng thứ năm.

It’s the largest Keystone oil spill to date and comes just 4 days before neighboring Nebraska

Đây là vụ tràn dầu lớn nhất của Keystone tính đến thời điểm hiện tại và nó diễn ra chỉ 4 ngày trước khi bang Nebraska kế bên

was set to decide on the company’s long-delayed sister project, the Keystone XL.

quyết định hoãn dài hạn một kế hoạch tương tự của công ty này - Keystone XL.

Starting in Hardisty, Alberta, the pipeline carries crude oil through North and South Dakota

Bắt đầu từ Hardisty, Alberta, đường ống chuyển dầu thô qua Bắc và Nam Dakota

until it splits in Nebraska, with one line continuing towards Illinois, and the other towards Texas.

rồi phân nhánh ở Nebraska, nơi một đường dẫn tiếp tục chạy về hướng Illinois, còn 1 đường khác hướng về Texas.

The leak was detected about three miles southeast of the town of Amherst.

Rò rỉ được phát hiện ở cách thị trấn Amherst khoảng 3 dặm về phía nam.

Environmental groups say the spill should raise serious questions about expanding oil pipelines.

Các nhóm hoạt động vì môi trường nói rằng vụ tràn dầu có thể dẫn tới việc suy xét lại việc mở rộng đường ống dẫn dầu.

Keystone XL faces stiff opposition in Canada and the US and was rejected by former US President Barack Obama.

Keystone XL phải đối mặt với sự phản đối dứt khoát ở Canada và Mỹ, nó cũng đã từng bị cựu tổng thống Mỹ Barack Obama từ chối.

But in March, President Donald Trump officially issued a permit approving its construction.

Nhưng tháng 3 năm nay, Donald Trump đã chính thức cấp giấy phép chấp thuận tiến hành dự án này.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp