Danh sách từ vựng của video hiện đang trống...

Jack Ma on Alibaba and Hollywood - CNBC International

Jack Ma nói về Alibaba và Hollywood - CNBC International

There's been a lot of speculation that you're gonna get into the business of Hollywood

Có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ gia nhập ngành giải trí của Hollywood

Your name has appeared Alibaba Group at the beginning of a couple of big films recently

Tên của ông, tập đoàn Alibaba đã xuất hiện ở cuối phần cuối một số bộ phim lớn trong thời gian gần đây

What is the ambition for Alibaba in the entertainment world

Tham vọng nào dành cho Alibaba trong giới giải trí?

The beginning were like this several years

Mọi việc bắt đầu từ vài năm trước

We every five years we have a review for our strategy

Cứ mỗi năm năm chúng tôi lại xem xét lại chiến lược của mình

Now our strategy is always to look at the 30 years and 10 years

Hiện tại chiến lược của chúng tôi là hướng đến 30 năm, 10 năm nữa

Every strategic decisions we make we have to ask one question

Mỗi quyết định chiến lược được đưa ra, chúng tôi đều phải đặt ra một câu hỏi

And this decision we make solve society problem

Và quyết định chúng tôi đưa ra phải giải quyết được vấn đề xã hội

Because we believe the bigger social problem you solved, the more successful you are

Bởi chúng tôi tin rằng bạn giải quyết được vấn đề xã hội càng lớn, bạn càng thành công

So if we do, if this cannot solve any social problems, we don't do it

Nếu điều chúng tôi làm không giải quyết được vấn đề xã hội, chúng tôi không làm

Second, is this project is going to be successful in 10 years?

Thứ hai, dự án này sẽ thành công trong 10 năm tới phải không?

If it's it's going to be successful in 10 years let's do it

Nếu nó thành công trong 10 năm, làm thôi

If it's going to be successful in one year or one month now I'm gonna say forget about it

Nếu nó thành công trong 1 năm hay 1 tháng gì đó, tôi sẽ nó: Bỏ đi

Because why you can be successful in one year or one month

Vì bạn sao có thể thành công trong 1 năm hay 1 tháng

So we all have to prepare

Vì vậy chúng tôi cần chuẩn bị

And five years ago we had a big debate about 10 years later 20 years

5 năm trước chúng tôi đã có một cuộc tranh luận lớn về 10 năm, 20 năm sau

What are the things this China society the world leave want

Điều gì mà xã hội Trung Quốc và Thế giới cần

So we say happiness and health

Chúng tôi cho đó là hạnh phúc và sức khỏe

Two H strategy the happiness and health

Chiến dịch 2 chữ H – Hạnh phúc và Sức khỏe

We believe Hollywood you know the movie industry bring people happy

Chúng tôi tin Hollywood – ngành công nghiệp điện ảnh, mang lại niềm vui cho mọi người

Because today nobody is happy

Vì ngày nay có mấy ai hạnh phúc đâu

Rich people not happy poor people not happy you know

Người giàu không hạnh phúc, người nghèo cũng không hạnh phúc

At least when I watch movie, I feel happy about it, right

Ít nhất thì xem xong một bộ phim tôi cũng thấy vui

So I think we should have partner with the Hollywood especially like a lot of

Nên tôi nghĩ chúng tôi cần có đối tác là Hollywood

You know we have a different way of living

Chúng tôi có rất nhiều cuộc sống khác nhau ở Trung Quốc

And in China, the movies, we have a lot of heroes

Phim nước tôi có nhiều anh hùng lắm

But China movies heroes always dead

Nhưng anh hùng trong phim Trung Quốc toàn chết

The American movie hero never died

Còn anh hùng trong phim Mỹ chẳng chết bao giờ

If all the heroes die who want to be the hero

Nếu làm anh hùng mà phải chết thì còn ai muốn làm anh hùng

So my movie I want to make the hero alive, right

Nên phim của tôi, tôi muốn các anh hùng được sống

So this is this is I think.

Đây là những gì tôi nghĩ

We should learn a lot and it's only about 2 years, so we have another eight years ago

Chúng tôi nên học hỏi thêm nhiều, chỉ có 2 năm, Bởi vậy chúng tôi đã có thêm 8 năm

I want to make our company that, it's it's not ecommerce, it's something that giving people inspirations, given people

Tôi muốn làm cho công ty của chúng tôi, đó không phải là về thương mại điện tử mà là thứ gì đó có thể truyền cảm hứng cho mọi người

Because I learned a lot

Bởi vì tôi đã học được nhiều điều

For example I would say that my favorite movie Forrest Grump

Ví dụ, có thể nói Forrest Grump là bộ phim yêu thích nhất của tôi

You know, life is tough

Cuộc sống rất khó khăn

This is I learned

Đó là điều tôi học được

That inspired me that is why when people call me crazy, stupid in the past 17 years

Người ta bảo tôi điền rồ, ngu ngốc trong suốt 17 năm qua

You're crazy, you are doing something that never work

Anh ta điên rồi, anh ta đang làm thứ chẳng bao giờ có thể thành công

You're stupid. How can do that model

Anh quá ngốc. Sao lại làm mô hình đó

Amazon this model, eBay this model, why Alibaba this model

Mô hình Amazon, Ebay không làm, tại sao lại là Alibaba

I told myself Forester Grump said go ahead

Tôi tự nhủ với bản thân điều Forester Grump nói: Tiến lên

Never care about the other people

Đừng bao giờ bận tâm đến người ta

And the other thing, Forrest Gump said nobody make money on top of catching whales

Còn nữa, Forrest Gump đã nói không ai kiếm tiền bằng việc câu cá voi cả

People make money by catching shrimps

Mọi người kiếm tiền nhờ đánh bắt tôm

So we serve small business

Nên chúng tôi phục vụ các ngành nhỏ

Fair enough

Đã hiểu

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp