• communicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/
  giao thiệp, liên lạc
  nội động từ
 • invitation /ˌɪn.vɪˈteɪ.ʃən/
  sự mời, lời mời, giấy mời
  danh từ
 • experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/
  kinh nghiệm
  danh từ
 • inspired /ɪnˈspaɪəd/
  đầy cảm hứng
  tính từ
 • optimistic /ˌɒp.tɪˈmɪs.tɪk/
  lạc quan chủ nghĩa
  tính từ
 • natural /ˈnætʃ.ər.əl/
  (thuộc) tự nhiên, (thuộc) thiên nhiên
  tính từ
 • unnatural /ʌnˈnætʃ.ər.əl/
  trái với thiên nhiên
  tính từ
 • technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/
  kỹ thuật; kỹ thuật học
  danh từ
 • revolution /ˌrev.əˈluː.ʃən/
  cuộc cách mạng
  danh từ
 • artificial /ˌɑː.tɪˈfɪʃ.əl/
  nhân tạo
  tính từ
 • community /kəˈmjuː.nə.ti/
  (the community) công chúng, xã hội
  danh từ
 • data /ˈdeɪ.tə/
  ((thường) dùng như số ít) số liệu, dữ kiện; tài liệu, cứ liệu (cung cấp những điều cần thiết)
  danh từ
 • rely /ri'lai/
  (+ on, upon) tin, tin cậy, dựa vào
  nội động từ
 • government /ˈɡʌv.ən.mənt/
  chính phủ, nội các
  danh từ
 • attention /əˈten.ʃən/
  sự chú ý
  danh từ
 • innovative /ˈɪn.ə.və.tɪv/
  có tính chất đổi mới; có tính chất là một sáng kiến
  tính từ
 • flexible /ˈflek.sə.bəl/
  linh động, linh hoạt
  tính từ
 • creative /kriˈeɪ.tɪv/
  sáng tạo
  tính từ
 • constructive /kənˈstrʌk.tɪv/
  có tính cách xây dựng
  tính từ

Jack Ma: I was wondering why people in Vietnam are so happy [Jack Ma's address to Vietnamese young people (part 1)]

Jack Ma: Tôi tự hỏi tại sao người Việt Nam lại vui vẻ đến thế [Bài diễn thuyết của Jack Ma trước các bạn trẻ Việt Nam (phần 1)]

Good afternoon everyone.

It’s my great honor to be invited.

I’ve been looking forward to this opportunity to communicate with young people,

entrepreneurs, students for a long time.

Thanks for Prime Minister invitation. He said Jack please come to Vietnam,

spend sometimes with the young people, share your experience of doing business.

So, I came 2 nights ago.

In the evening, I walked around the streets in Hanoi.

I’m very inspired because there are so many young people in this country.

And they will... they always have great smile,

energetic, and they’re all playing all kinds of games on the street.

I was wondering why people in Vietnam are so happy.

One of the reasons I think is because you are very young

Young people

but the great thing is the young people is if they are ahppy for their future,

if they are optimistic for the future,

and that means they are optimistic for their country.

So today I come here to share some of my ideas how to do business.

Like most people here,

I was not born in a rich family.

I don’t have rich father,

I don’t have a powerful uncle

and i don’t have anything.

I failed many many times

in school, in finding jobs.

But I think this is all the great experience I have.

Because I failed,

I learn things from the mistakes, I learn things from my failure.

So even today,

Alibaba is very big,

but we still believe there are a lot of mistakes, a lot of failures ahead of us.

When we meet this kind of failure, mistakes, I never worry

because I know life is full of mistakes.

But if there’s no people to help you, don’t worry because no people help you - this is very natural.

People help you - this is unnatural

because there’s no reason why people should help you.

I think if you want to open a right business, a good business,

you should pick up a right time with the right people.

Right time. I think today the whole world for doing business is a right time.

We are at the time of the third technology revolution.

Every technology revolution takes out of 50 years.

So internet has just a past 20 years. The next 30 years,

those people who make full use of the internet in their business,

in their life, those people will be successful.

I feel

that next 30 years, the artificial intelligence, next 30 years, many things will change

especially in the business community.

Right? For example,

the big old way we do business in the past 100 years is called B2C.

In the future, it’s C2B - “Consumers-to-Business”

The last century, this is called the IT technology.

This century is called data technology. It's called the DT technology

And last century,

because of globalization only helped 20% of the developing countries,

globalization only helped 20% of the big companies.

This century, the business is going to focus on 80% of the small business.

This century, because of new technology, we have to rely a lot on young people.

So I think those countries, if they have a lot of young people,

if they rely on young people,

if they really give the trust on young people,

those are the countries which have great hope.

Every country I go, I talk to the government: please pay special attention to the following, please pay special attention to the next 30 years

because the nest 30 years are the most important years in humankind.

Please pay attention to those young people who are below 30 years old.

Please pay attention to the companies who have fewer than 30 employees.

Because small business would be the driver of this century.

Last century, big companies

big size- big money,

these companies will be successful.

This century, those companies who were small,

more flexible or innovative or creative or constructive

these people will be success... these companies will be successful.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp