• reconnaissance /rɪˈkɒn.ɪ.səns/
  (quân sự) sự trinh sát, sự do thám
  danh từ
 • military /ˈmɪl.ɪ.tər.i/
  (thường) the military quân đội, bộ đội
  danh từ
 • vessel /ˈves.əl/
  (hàng hải) thuyền lớn, tàu thuỷ
  danh từ
 • investigate /ɪnˈves.tɪ.ɡeɪt/
  điều tra nghiên cứu
  động từ
 • coverage /ˈkʌv.ər.ɪdʒ/
  sự theo dõi để điện tin tức về (báo chí)
  danh từ
 • attack /əˈtæk/
  sự tấn công, sự công kích
  danh từ
 • confirm /kənˈfɜːm/
  xác nhận; chứng thực
  ngoại động từ
 • interceptor /ˌɪn.təˈsep.tər/
  (quân sự), không máy bay đánh chặn (để chặn máy bay địch)
  danh từ
 • missile /ˈmɪs.aɪl/
  tên lửa
  tính từ
 • demilitarized /,di:'militəraiz/
  triệt quân; phi quân sự hoá (một vùng...)
  ngoại động từ
 • zone /zəʊn/
  khu vực, miền; vùng
  danh từ
 • spy /spaɪ/
  gián điệp; người do thám, người trinh sát
  danh từ+ Cách viết k

Israel shot down a Syrian military spy drone

Israel bắn hạ máy bay gián điệp quân sự không người lái của Syria

Israel shot down a Syrian military spy drone near the border on Saturday.

Israel đã bắn hạ một máy bay do thám quân sự không người lái của Syria gần biên giới vào hôm thứ Bảy.

The Israeli military shot down the reconnaissance drone

Quân đội Israeli đã bắn hạ thiết bị do thám quân sự này

with a Patriot interceptor missile as it crossed into the Golan demilitarized zone.

với một chiếc tên lửa đánh chặn Patriot khi nó đi vào khu vực phi quân sự Golan.

It was also headed towards Israel.

Nó cũng hướng về phía Israel.

The military confirmed that the vessel was unmanned and was not an attack drone.

Quân đội đã xác nhận rằng tàu không có người lái và không phải một máy bay chiến đấu không người lái.

It said it would investigate whether the drone had ties to Iran or Hezbollah.

Quân đội nói sẽ điều tra xem liệu thiết bị không người lái này có liên quan tới Iran hay Hezbollah.

Point your web browser to voanews.com for in-depth coverage.

Hãy truy cập vào voanews.com để có cái nhìn sâu hơn.

I'm Steve Miller.

Tôi là Steve Miller.

That's the latest world news from VOA

Vừa rồi là tin tức thế giới mới nhất từ VOA

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp