• medium /ˈmiː.di.əm/
  trung bình, trung, vừa
  tính từ
 • missile /ˈmɪs.aɪl/
  tên lửa
  tính từ
 • aerospace /ˈeə.rə.speɪs/
  hàng không vũ trụ
 • administration /ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃən/
  chính phủ, chính quyền
  danh từ
 • multiple /ˈmʌl.tɪ.pəl/
  nhiều, nhiều mối, phức tạp
  tính từ
 • warhead /ˈwɔː.hed/
  đầu đạn hạt nhân
 • important /ɪmˈpɔː.tənt/
  quan trọng, trọng đại, trọng yếu, hệ trọng
  tính từ
 • program /ˈprəʊ.ɡræm/
  chương trình (công tác, biểu diễn văn nghệ...)
  danh từ
 • defensive /dɪˈfen.sɪv/
  có tính chất bảo vệ, có tính chất phòng thủ
  tính từ
 • permanent /ˈpɜː.mə.nənt/
  thường trực; cố định
  tính từ ((cũng) perm
 • agreement /əˈɡriː.mənt/
  hiệp định, hiệp nghị
  danh từ

Iranian new medium range ballistic missile, the Khoramshahr

Iranian television yesterday showed the launch of a new medium range ballistic missile, the Khoramshahr,

Truyền hình Iran hôm qua đã đưa những hình ảnh về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mới có tên Khoramshahr,

just days after U.S. President Donald Trump warned that Iran`s missile program

chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo chương trình tên lửa của Iran

could lead him to scrap the 2015 nuclear deal negotiated by the Obama administration.

có thể dẫn đến việc ông huỷ bỏ thoả thuận hạt nhân năm 2015 được thương lượng bởi Obama.

State media quoted the head of the Iranian Revolutionary Guard`s aerospace division as saying,

Truyền thông Mỹ trích lời người đứng đầu cơ quan hàng không vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Iran,

the missile, the Khoramshahr, has a range of 2,000 kilometers or 1,250 miles

tên lủa Khoramshahr, có tầm bắn từ 2000 km đến 1250 dặm

and is capable of carrying multiple warheads.

và có khả năng mang nhiều đầu đạn.

A missile with such a range could reach Israel, as well as U.S. military bases in the Middle East.

Một tên lửa với tầm bắn như vật có thể chạm tới Israel, cũng như những cănc ứ quân sự khác của Mỹ tại Trung Đông.

It`s important to note however that Iran in the past has launched missiles with a greater range.

Tuy nhiên, đáng lưu ý rằng trước đây Iran đã phóng những tên lửa với tầm bắn xa hơn.

Iranian insists that its missile program is strictly for defensive purposes

Iran vẫn luôn cho rằng chương trình tên lửa của họ hoàn toàn là cho mục đích tự vệ

and that its missiles are not designed to carry nuclear warheads.

và những chương trình về tên lửa ấy không được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân.

Significantly, its missile program is not covered by the 2015 nuclear deal,

Quan trọng hơn, chương trình tên lửa của họ không bao gồm trong thoả thuận hạt nhân 2015,

which was negotiated with the five permanent members of the U.N. Security Council, plus Germany.

thứ đã được đàm phán với năm thành viên vĩnh viễn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cả Đức.

President Trump, who`s repeatedly threatened to scrap the nuclear deal in the past,

Tổng thống Trump, người liên tục đe doạ xoá bỏ thoả thuận hạt nhân trước đây,

has warned that he believes that Iran in the future could fit its missiles with nuclear warheads.

đã cảnh báo rằng ông tin trong tương lai, Iran có thể sẽ có những tên lửa vừa mang đầu đạn hạn nhân.

Responding to the American president, Iranian President Hassan Rouhani speaking at the U.N. General Assembly

Đáp lại tổng thống Mỹ, tổng thống Iran Hassan Rouhani nói trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

said in his words it will be a great pity of this agreement were to be destroyed by rogue newcomers to world politics.

theo lời ông, đó sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc nếu thoả thuận bị huỷ bỏ bở những con ma mới chẳng ra gì trên chính trường thế giới.

I`m Ben Wedeman, CNN, reporting from Tokyo.

Tôi là Ben Wedeman của CNN, đưa tin từ Tokyo.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp