• nation /ˈneɪ.ʃən/
  nước, quốc gia
  danh từ
 • surpass /səˈpɑːs/
  hơn, vượt, trội hơn
  ngoại động từ
 • population /ˌpɒp.jəˈleɪ.ʃən/
  số dân
  danh từ
 • widespread /ˌwaɪdˈspred/
  lan rộng, phổ biến
  tính từ
 • poverty /ˈpɒv.ə.ti/
  sự nghèo nàn; cảnh nghèo nàn, cảnh bần cùng
  danh từ
 • corruption /kəˈrʌp.ʃən/
  sự hối lộ, sự tham nhũng
  danh từ
 • economy /iˈkɒn.ə.mi/
  sự quản lý kinh tế; nền kinh tế; tổ chức kinh tế
  danh từ
 • agriculture /ˈæɡ.rɪ.kʌl.tʃər/
  nông nghiệp
  danh từ
 • expansion /ɪkˈspæn.ʃən/
  sự mở rộng, sự bành trướng, sự phát triển, sự phồng ra; phần mở rộng
  danh từ
 • information /ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/
  sự cung cấp tin tức; sự thông tin
  danh từ
 • democracy /dɪˈmɒk.rə.si/
  nền dân chủ, chế độ dân chủ
  danh từ
 • homeland /ˈhəʊm.lænd/
  quê hương, tổ quốc, xứ sở
  danh từ
 • apparent /əˈpær.ənt/
  rõ rành rành, hiển nhiên, không thể chối cãi được
  tính từ
 • billionaire /ˌbɪl.jəˈneər/
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà tỉ phú
  danh từ
 • technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/
  công nghệ
  danh từ
 • populous /ˈpɒp.jə.ləs/
  đông dân
  tính từ
 • turbulent /ˈtɜː.bjə.lənt/
  hỗn loạn, náo động
  tính từ
 • control /kənˈtrəʊl/
  kiểm tra, kiểm soát, thử lại
  ngoại động từ

India to Become Most Populous Country in the World by 2024

Ten-second trivia:

Mười giây chuyện vặt:

In terms of land area, which of these countries is largest?

Tính về diện tích, quóc gia nào lớn nhất trong số những quốc gia dưới đây?

Saudi Arabia, Mexico, India or Mongolia?

Ả-rập Xê-út, Mexico, Ấn Độ hay Mông Cổ?

Covering more than 1.2 million square miles, India is the largest nation on this list.

Với diện tích bao phủ 1,2 triệu dặm vuông, Ấn Độ là quốc gia rộng lớn nhất tỏng danh sách này.

It`s ranked seventh largest in the world.

Nó là quốc gia rộng lớn thứ 7 trên thế giới.

But in just seven years, India could be the most populated country on the planet.

Nhưng chỉ trong 7 năm nữa, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia đông đúc nhất trên hành tinh.

That`s according to the United Nations.

theo Liên Hợp Quốc.

It`s estimated to surpass China with 1.44 billion people.

Nó được tính toán là sẽ vượt Trung Quốc với số dân 1,44 tỉ.

Today, more than a third of the world`s population in those two countries alone.

Ngày nay, hơn 1 phần 3 dân số thế giới sống tại hai quốc gia này.

They both struggle with overpopulation, though India has less than one third the land area that China does.

Cả hai đều phải chống chọi với việc bùng nổ dân số, mặc dù Ấn Độ có diện tích chỉ bằng chưa tới một phần ba Trung Quốc.

India`s other challenges include widespread poverty and corruption.

Những thách thức khác đối với Ấn Độ bao gồm cả đói nghèo trên diện rộng và tham nhũng.

On the plus side, it has diverse and growing economy, almost half the people there work in agriculture,

Về mặt tích cực thì nó có một nền kinh tế đa dạng và đang phát triển, gần một nửa số dân nơi đó làm việc trong ngành nông nghiệp,

but expansion in software, business and information technology services have brought in money.

nhưng sự mở rộng các lĩnh vực phần mềm, kinh doanh và dịch vụ côgn nghệ thông tin đã mang lại của cải.

So, if you look at snapshot of life across what`s known as the world`s largest democracy,

Vậy nên nếu bạn nhìn vào bức ảnh chụp nhanh cái được biết đến như là nền dân chủ lớn nhất thế giới,

you see a tale of two countries.

bạn sẽ thấy một câu chuyện về hai quốc gia này.

India has arrived as a major global player.

Ấn Độ đã xuất hiện trong vai một kẻ có danh trên trường quốc tế.

But my homeland remains a nation of many extremes.

Nhưng quê nhà của tôi vẫn còn là một quốc gia với nhiều những thái cực.

The gap between rich and poor is wider than ever,

Khoảng cách giàu nghèo đang lớn hơn bao giờ hết,

and seems much more apparent today as it was in my childhood

và dường như ngày nay, nó rõ ràng hơn so với khi tôi còn nhỏ

One-point-two billion people live here and more than 60 percent live on about $3 a day.

1,2 tỉ người sống ở đây và hơn 60% sống ở mức khoảng 3 đô-la một ngày.

The richest 10 percent control three-quarters of India`s wealth.

Mười phần trăm giàu có nhất kiểm soát ba phần tư của cải của Ấn Độ.

Here`s another way to look at it.

Đây là một cách khác để nhìn vào vấn đề.

In India, the wealth of 16 people is equal to the wealth of 600 million people.

Ở Ấn Độ, của cải của mười sáu người bằng với của cải của 600 triệu người.

One India, both billionaires and brainiacs, nuclear bombs, technology, and democracy.

Một Ấn Độ, cả những tỉ phú và những kẻ tuyệt đỉnh thông minh, bom hạt nhân, công nghệ và dân chủ.

And the other India, almost 75 percent still live in villages.

Và một Ấn Độ khác, gần 75 phần trăm số người vẫn sống trong những ngôi làng.

Many of them poor. And 35 percent cannot read or write.

Nhiều người trong số họ nghèo khổ. Và 35% không thể đọc hay viết.

India will soon be the world`s most populous country

Ấn Độ sẽ sớm trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới

and it`s easy to see how such a dividend present could lead to a turbulent future.

và thật dễ dàng để nhìn ra cách một hiện tại phân chia như vậy có thể dẫn tới một tương lai đầy hỗn loạn.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp