• conference /'kɒnfərəns/
  hội nghị
  danh từ
 • modernize /'mɔdə:naiz/
  hiện đại hoá; đổi mới
  ngoại động từ
 • graphics /'græfiks/
  (thuộc) đồ thị; minh hoạ bằng đồ thị
  tính từ
 • configuration /kən,figə'rei∫n/
  cấu hình, hình thể, hình dạng
  danh từ
 • available /ə'veiləbl/
  có thể kiếm được, có thể mua được
  tính từ
 • company /'kʌmpəni/
  sự cùng đi; sự cùng ở; sự có bầu có bạn
  danh từ
 • company /'kʌmpəni/
  khách, khách khứa
  danh từ
 • configuration /kən,figə'rei∫n/
  hình thể, hình dạng
  danh từ
 • configuration /kən,figə'rei∫n/
  (thiên văn học) hình thể (các hành tinh...)
  danh từ
 • introduce /,intrə'dju:s/
  bước đầu làm quen cho, khai tâm cho, vỡ lòng cho
  ngoại động từ
 • introduce /,intrə'dju:s/
  giới thiệu
  ngoại động từ
 • performance /pə'fɔ:məns/
  sự làm; sự thực hiện; sự thi hành (lệnh...); sự cử hành (lễ...); sự hoàn thành (nhiệm vụ)
  danh từ
 • conference /'kɒnfərəns/
  sự bàn bạc, sự hội ý
  danh từ
 • design /di'zain/
  đề cương, bản phác thảo, phác hoạ, đồ án
  danh từ
 • performance /pə'fɔ:məns/
  việc diễn, việc đóng (phim, kịch...); cuộc biểu diễn
  danh từ
 • performance /pə'fɔ:məns/
  sự làm; sự thực hiện; sự thi hành (lệnh...); sự cử hành (lễ...); sự hoàn thành (nhiệm vụ)
  danh từ
 • chip /t∫ip/
  vỏ bào, vỏ tiện, mạt giũa
  danh từ
 • new /nju:/
  mới ((thường) trong từ ghép)
  tính từ
 • pro /prəʊ/
  (viết tắt) của professionaln đấu thủ nhà nghề
  danh từ, số nhiều p
 • powered /'paʊəd/
  khả năng, tài năng, năng lực
  danh từ
 • and /ænd/
  và, cùng, với
  liên từ
 • memory /'meməri/
  sự nhớ, trí nhớ, ký ức
  danh từ
 • the /ðə/
  cái, con, người...
  mạo từ
 • public /'pʌblik/
  chung, công, công cộng
  tính từ
 • the /ðə/
  cái, con, người...
  mạo từ
 • will /wil/
  ý chí, chí, ý định, lòng
  danh từ
 • developers /di'veləpə[r]/
  (nhiếp ảnh) người rửa ảnh; thuốc rửa ảnh
  danh từ
 • in /in/
  ở vào, trong (phạm vi, hoàn cảnh, điều kiện, trạng thái, tâm trạng...); trong khi, trong lúc, đang lúc, đang
  giới từ
 • the /ðə/
  cái, con, người...
  mạo từ
 • performance /pə'fɔ:məns/
  sự làm; sự thực hiện; sự thi hành (lệnh...); sự cử hành (lễ...); sự hoàn thành (nhiệm vụ)
  danh từ
 • choice /'t∫ɔis/
  sự lựa, sự chọn, sự lựa chọn
  danh từ
 • and /ænd/
  nếu dường như, tuồng như là
  liên từ
 • and /ænd/
  và, cùng, với
  liên từ
 • to /tə, tu:, tʊ/
  cho đến
  giới từ, (từ cổ,ngh
 • center /'sentə[r]/
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) centre
  danh từ & động t
 • will /wil/
  ý chí, chí, ý định, lòng
  danh từ
 • convention /kən'ven∫n/
  hội nghị (chính trị); sự triệu tập
  danh từ
 • performance /pə'fɔ:məns/
  sự làm; sự thực hiện; sự thi hành (lệnh...); sự cử hành (lễ...); sự hoàn thành (nhiệm vụ)
  danh từ
 • to /tə, tu:, tʊ/
  đến, tới, về
  giới từ, (từ cổ,ngh
 • by /bai/
  gần, cạnh, kế, bên
  danh từ
 • choice /'t∫ɔis/
  sự lựa, sự chọn, sự lựa chọn
  danh từ
 • chip /t∫ip/
  vỏ bào, vỏ tiện, mạt giũa
  danh từ
 • and /ænd/
  và, cùng, với
  liên từ
 • pro /prəʊ/
  (viết tắt) của professionaln đấu thủ nhà nghề
  danh từ, số nhiều p
 • be /bi/
  thì, là
  (bất qui tắc) nội độ
 • users /'ju:zə[r]/
  người dùng, người hay dùng
  danh từ
 • get /get/
  được, có được, kiếm được, lấy được
  ngoại động từ got,
 • all /ɔ:l/
  tất cả, hết thảy, toàn bộ, suốt trọn, mọi
  tính từ
 • performance /pə'fɔ:məns/
  sự làm; sự thực hiện; sự thi hành (lệnh...); sự cử hành (lễ...); sự hoàn thành (nhiệm vụ)
  danh từ
 • the /ðə/
  cái, con, người...
  mạo từ
 • at /ət/
  ở tại (chỉ vị trí)
  danh từ
 • it /it/
  cái đó, điều đó, con vật đó
  đại từ
 • on /ɒn/
  trên, ở trên
  danh từ
 • center /'sentə[r]/
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) centre
  danh từ & động t
 • it /it/
  cái đó, điều đó, con vật đó
  đại từ
 • design /di'zain/
  ý muốn, ý định, dự định, dự kiến, mục đích; ý đồ, mưu đồ
  danh từ
 • chip /t∫ip/
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (+ in) góp tiền đánh bạc); góp vốn
  danh từ
 • during /'djʊəriη/
  trải qua, trong lúc, trong thời gian
  danh từ
 • design /di'zain/
  đề cương, bản phác thảo, phác hoạ, đồ án
  danh từ
 • powered /'paʊəd/
  khả năng, tài năng, năng lực
  danh từ
 • display /di'splei/
  sự bày ra, sự phô bày, sự trưng bày
  danh từ
 • either /'aiðə[r]/
  mỗi (trong hai), một (trong hai)
  tính từ
 • pro /prəʊ/
  (viết tắt) của professionaln đấu thủ nhà nghề
  danh từ, số nhiều p
 • will /wil/
  muốn
  danh từ
 • center /'sentə[r]/
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) centre
  danh từ & động t
 • memory /'meməri/
  sự nhớ, trí nhớ, ký ức
  danh từ
 • core /kɔ:[r]/
  lấy lõi ra, lấy nhân ra
  danh từ
 • starts /'stɑ:t/
  lúc bắt đầu, buổi đầu
  danh từ
 • the /ðə/
  cái, con, người...
  mạo từ
 • convention /kən'ven∫n/
  hội nghị (chính trị); sự triệu tập
  danh từ
 • the /ðə/
  cái, con, người...
  mạo từ
 • convention /kən'ven∫n/
  hội nghị (chính trị); sự triệu tập
  danh từ
 • at /ət/
  ở tại (chỉ vị trí)
  danh từ
 • the /ðə/
  cái, con, người...
  mạo từ
 • june /dʒu:n/
  tháng sáu
  danh từ
 • performance /pə'fɔ:məns/
  sự làm; sự thực hiện; sự thi hành (lệnh...); sự cử hành (lễ...); sự hoàn thành (nhiệm vụ)
  danh từ
 • introduce /,intrə'dju:s/
  giới thiệu
  ngoại động từ
 • design /di'zain/
  đề cương, bản phác thảo, phác hoạ, đồ án
  danh từ
 • powered /'paʊəd/
  khả năng, tài năng, năng lực
  danh từ
 • december /di'sembə[r]/
  tháng mười hai, tháng chạp
  danh từ
 • performance /pə'fɔ:məns/
  (thể dục,thể thao) thành tích
  danh từ
 • center /'sentə[r]/
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) centre
  danh từ & động t

iMac Pro Release Date And Price

Ngày phát hành iMac Pro và giá tiền

The iMac Pro was Revealed to the public at the San Jose Convention Center

Chiếc iMac Pro đã lộ diện trước công chúng tại San Jose Convention Center

during the Cupertino company’s Worldwide Developers Conference in June 2017.

trong Hội thảo các Nhà phát triển Toàn cầu của công ty Cupertino vào tháng 6 năm 2017.

It will modernize the performance of the Mac Pro

Nó sẽ hiện đại hoá sự vận hành của chiếc Mac Pro

and introduce it to the all-in-one iMac design.

và giới thiệu một thiết kế iMac tích hợp tất cả tính năng trong một.

The pro is powered by users’ choice of either 8GB or 16GB

Dòng Pro được chạy bởi card đồ hoạ

of HMB2 AMD Vega graphics combined with up to an 18-core Intel Xeon processor,

HMB2 AMD Vega 8GB hoặc 16Gb theo lựa chọn người dùng cùng bộ vi xử lý 18 nhân Intel Xeon,

and a new T2 coprocessor chip.

và một chip xử lí T2.

the iMac Pro will be available on December 14, 2017.

iMac Pro sẽ được bán ra vào 14/12/2017.

The entry-level iMac Pro configuration starts at $4,999.

Cấu hình một máy iMac Pro tối thiểu có giá từ 4999 đô-la.

At that price, users get an all-in-one that includes a 27-inch Retina 5K display,

Với mức giá đó, người dử dụng sẽ có một bộ tất cả gồm màn hình Retina 5K 27 inch,

8-core Intel Xeon processor, AMD Radeon Vega graphics, 32GB ECC memory and a 1TB SSD.

vi xử lí 8 lõi Intel Xeon, card đồ hoạ AMD Radeon Vega, RAM 32GB ECC cùng 1TB ổ cứng.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp