• leadership /ˈliː.də.ʃɪp/
  sự lânh đạo
  danh từ
 • movement /ˈmuːv.mənt/
  sự chuyển động, sự vận động, sự cử động, sự hoạt động
  danh từ
 • dissect /daɪˈsekt/
  mổ xẻ, phân tích kỹ, khảo sát tỉ mỉ, phê phán từng li từng tí
  ngoại động từ
 • crucial /ˈkruː.ʃəl/
  quyết định; cốt yếu, chủ yếu
  tính từ
 • emulate /ˈem.jə.leɪt/
  ganh đua với, cạnh tranh với
  ngoại động từ
 • momentum /məˈmen.təm/
  được tăng cường mạnh lên
  danh từ, số nhiều m
 • risky /ˈrɪs.ki/
  liều, mạo hiểm
  tính từ
 • finish /ˈfɪn.ɪʃ/
  sự kết thúc, sự kết liễu; phần cuối, phần kết thúc, đoạn kết thúc
  danh từ
 • start /stɑːt/
  lúc bắt đầu, buổi đầu
  danh từ
 • how /haʊ/
  thế nào, như thế nào; sao, ra sao, làm sao
  phó từ
 • course /kɔːs/
  tiến trình, dòng; quá trình diễn biến
  danh từ

How to start a movement

Ladies and gentlemen, at TED we talk a lot about leadership

Thưa các quý ông và quý bà, tại TED chúng ta nói nhiều về lãnh đạo

and how to make a movement.

và cách tạo nên sự chuyển biến.

So let's watch a movement happen, start to finish,

Vậy nên hãy xem cách sự chuyển biến xảy ra, từ đầu tới cuối,

in under three minutes

dưới 3 phút

and dissect some lessons from it.

và rút ra một số bài học.

First, of course you know,

Đầu tiên, đương nhiên bạn biết,

a leader needs the guts to stand out and be ridiculed.

một nhà lãnh đạo cần lòng can đảm để đứng lên và bị chế nhạo.

What he's doing is so easy to follow.

Điều người đó làm dễ để làm theo.

Here's his first follower with a crucial role;

Đây là người theo anh ấy đầu tiên với một vai trò quan trọng;

he's going to show everyone else how to follow.

người này sẽ chỉ cho mọi người cách để đi theo.

Now, notice that the leader embraces him as an equal.

Giờ, hãy nhớ rằng người lãnh đạo cho bản thân mình là ngang bằng.

Now it's not about the leader anymore;

Vậy giờ người lãnh đạo không phải vấn đề;

it's about them, plural.

mà là về họ, số nhiều.

Now, there he is calling to his friends.

Giờ, anh ấy gọi bạn của mình.

Now, if you notice that the first follower

Nếu bạn để ý người cộng tác đầu tiên

is actually an underestimated form of leadership in itself.

thực ra là dạng chưa được đánh giá của khả năng lãnh đạo.

It takes guts to stand out like that.

Cần có sự can đảm để làm vậy.

The first follower is what transforms a lone nut into a leader.

Người công tác đầu tiên sẽ chuyển đổi một người đơn độc thành một lãnh đạo.

(Laughter)

(Tiếng cười)

(Applause)

(Vỗ tay)

And here comes a second follower.

Và rồi là người cộng tác thứ hai.

Now it's not a lone nut, it's not two nuts --

Giờ không phải một tên khùng đơn độc, không phải hai tên khùng --

three is a crowd, and a crowd is news.

ba là một đám đông rồi, và đám đông là tin tức.

So a movement must be public.

Nên một sự chuyển biến cần được công khai.

It's important to show not just the leader, but the followers,

Rất quan trọng khi thể hiện, không chỉ lãnh đạo, mà những người đi theo,

because you find that new followers emulate the followers, not the leader.

bởi bạn thấy rằng người đi theo mới mô phỏng những người đi theo, không phải lãnh đạo.

Now, here come two more people, and immediately after,

Giờ có thêm hai người nữa, và ngay lập tức sau đó,

three more people.

ba người nữa.

Now we've got momentum. This is the tipping point.

Giờ chúng ta có một lực lượng. Đây là điểm mấu chốt.

Now we've got a movement.

Giờ chúng ta có sự chuyển biến.

(Laughter)

(Tiếng cười)

So, notice that, as more people join in,

Vậy nên, chú ý rằng, càng nhiều người tham gia,

it's less risky.

thì sẽ càng bớt rủi ro.

So those that were sitting on the fence before

Với những người ngồi sau hàng rao trước kia

now have no reason not to.

giờ không còn lý do để không tham gia.

They won't stand out, they won't be ridiculed,

Họ không cần đứng lên, họ sẽ không bị chế nhạo,

but they will be part of the in-crowd if they hurry.

nhưng họ vẫn là một phần của đám đông nếu họ nhanh chóng tham gia.

(Laughter)

(Tiếng cười)

So, over the next minute,

Vậy nên, một vài phút tới,

you'll see all of those that prefer to stick with the crowd

bạn sẽ thấy những người muốn gắn liền với đám đông

because eventually they would be ridiculed for not joining in.

bởi họ sẽ bị chế nhạo khi không tham gia.

And that's how you make a movement.

Và đó là cách bạn tạo nên sự chuyển biến.

But let's recap some lessons from this.

Những hãy cùng rút ra bài học.

So first, if you are the type,

Đầu tiên, nếu bạn thuộc tuýp

like the shirtless dancing guy that is standing alone,

giống như người đàn ông cởi trần mà đứng một mình,

remember the importance of nurturing your first few followers as equals

hãy nhớ đến việc gìn giữ công bằng những người đi theo ít ỏi đầu tiên

so it's clearly about the movement, not you.

nên nó sẽ rõ ràng về sự chuyển biến, không phải bạn.

(Laughter)

(Tiếng cười)

Okay, but we might have missed the real lesson here.

Nhưng chúng ta có thể bỏ lỡ bài học thực sự ở đây.

The biggest lesson, if you noticed --

Bài học lớn nhất, nếu bạn để ý --

did you catch it? --

bạn có biết không? --

is that leadership is over-glorified.

chính là khả năng lãnh đạo được tôn vinh quá mức.

Yes, it was the shirtless guy who was first,

Vâng, chính là chàng trai cởi trần là người đầu tiên,

and he'll get all the credit,

và anh ấy sẽ nhận toàn bộ sự chú ý,

but it was really the first follower

nhưng sẽ là người đi theo đầu tiên

that transformed the lone nut into a leader.

và khiến tên khùng đơn độc trở thành nhà lãnh đạo.

So, as we're told that we should all be leaders,

Nếu chúng ta được nói rằng tất cả chúng ta nên lãnh đạo,

that would be really ineffective.

như vậy thì sẽ rất thiếu hiệu quả.

If you really care about starting a movement,

Nếu bạn thực sự quan tâm về việc bắt đầu một sự chuyển biến,

have the courage to follow and show others how to follow.

có can đảm để làm theo và chỉ mọi người cách làm theo.

And when you find a lone nut doing something great,

Và khi bạn biết một tên khùng đơn độc thực hiện điều gì đó tuyệt vời,

have the guts to be the first one to stand up and join in.

có lòng can đảm trở thành người đầu tiên dám đứng lên và tham gia.

And what a perfect place to do that, at TED.

Và còn nơi nào tuyệt vời hơn để làm điều đó, tại TED.

Thanks.

Xin cảm ơn.

(Applause)

(Vỗ tay)

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp