• negotiation /nəˌɡəʊ.ʃiˈeɪ.ʃən/
  sự điều đình, sự đàm phán, sự thương lượng, sự dàn xếp
  danh từ
 • deadlock /ˈded.lɒk/
  làm đình trệ hoàn toàn; đưa đến chỗ bế tắc
  danh từ
 • atmosphere /ˈæt.mə.sfɪər/
  không khí (nghĩa đen) & bóng
  danh từ
 • opportunity /ˌɒp.əˈtʃuː.nə.ti/
  cơ hội, thời cơ
  danh từ
 • accomplishment /əˈkʌm.plɪʃ.mənt/
  sự hoàn thành, sự làm xong, sự làm trọn
  danh từ
 • vision /ˈvɪʒ.ən/
  ảo tưởng, ảo ảnh, ảo cảnh, ảo mộng
  danh từ
 • empathy /ˈem.pə.θi/
  (tâm lý học) sự thấu cảm
  danh từ
 • commit /kəˈmɪt/
  hứa, cam kết
  ngoại động từ
 • bloc /blɒk/
  (chính trị) khối
  danh từ
 • fruitless /ˈfruːt.ləs/
  không có kết quả, thất bại; vô ích
  tính từ
 • relationship /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/
  mối quan hệ, mối liên hệ
  danh từ
 • continue /kənˈtɪn.juː/
  tiếp tục, làm tiếp
  động từ

Hillary Clinton gives view on Brexit

Hillary Clinton has been visiting Wales, where she was awarded an honourary degree at Swansea University.

Hillary Clinton đã tới thăm Wales,danh dự của Đại học Swansea.

With the Brexit negotiations deadlocked a few hours earlier,

Với những thoả thuận về Brexit đã lâm vào thế bế tắc vài giờ trước đó,

in a speech to the audience, she took the opportunity to give her views on Brexit,

trong bài phát biểu đến những người theo dõi, bà đã chớp cơ hội để bày tỏ quan điểm của mình về Brexit,

likening the public atmosphere in the UK to that of the US.

nói rằng bầu không khí trong dân chúng ở Anh cũng giống như ở Mỹ.

“I personally continue to believe in the value

“Cá nhân tôi vẫn tiếp tục tin tưởng vào giá trị

of the European Union, and more broadly of a Europe that is whole, free, and at peace.

của Liên minh châu Âu, và nói rộng ra thì vào một châu Âu thống nhất, tự do và hoà bình.

No small accomplishment. And Britain has always been a lynchpin of that vision.

Không thành tựu nhỏ nào. Và Anh sẽ luôn là một chiếc đinh chốt trong viễn cảnh đó.

What’s missing in both of our countries (US and UK) at the moment it seems to me,

Thứ còn thiếu ở cả hai quốc gia của chúng ta (Mỹ và Anh) hiện giờ, theo tôi thấy,

and what we need more than anything else, is empathy”.

và thứ chúng ta cần hơn bất kỳ thứ gì khác, chính là đồng cảm.

However, Brexit rolls on despite another round of seemingly fruitless negotiations,

Tuy nhiên, Brexit cứ tiếp diễn bất chấp lại có thêm những cuộc đàm phán dường như không mang lại kết quả gì,

with Juncker saying again that Britain must commit to paying what it owes to the European Union

và Juncker lại phát biểu rằng Anh phải cam kết trả lại Liên minh châu Âu những gì quốc gia này còn nợ

before talks can begin about a future relationship with the bloc.

trước khi những cuộc hội đàm về mối quan hệ tỏng tương lai với khối này bắt đầu.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp