• device /dɪˈvaɪs/
  vật sáng chế ra (để dùng vào mục đích gì); thiết bị, dụng cụ, máy móc
  danh từ
 • prevalent /ˈprev.əl.ənt/
  thường thấy, thịnh hành, đang lưu hành
  tính từ
 • occur /əˈkɜːr/
  xảy ra, xảy đên
  nội động từ
 • generation /ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/
  thế hệ, đời
  danh từ
 • consequences /'kɒnsikwəns/
  hậu quả, kết quả
  danh từ
 • breast /brest/
  ngực
  danh từ
 • disease /dɪˈziːz/
  bệnh, bệnh tật
  danh từ
 • diabetes /ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/
  (y học) bệnh đái đường
  danh từ
 • convince /kənˈvɪns/
  làm cho tin, làm cho nghe theo, thuyết phục
  ngoại động từ
 • interaction /ˌɪn.təˈræk.ʃən/
  tác động qua lại
  danh từ
 • conference /ˈkɒn.fər.əns/
  hội nghị
  danh từ
 • opposition /ˌɒp.əˈzɪʃ.ən/
  sự đối lập, sự đối nhau
  danh từ
 • sustainable /səˈsteɪ.nə.bəl/
  có thể chịu đựng được
  tính từ

Got a meeting? Take a walk

What you're doing,

Thứ bạn đang làm,

right now, at this very moment,

Ngay bây giờ, tại thời điểm này,

is killing you.

Đang giết chết bạn.

More than cars or the Internet

Ngày càng có nhiều ô tô hay Internet

or even that little mobile device we keep talking about,

Hay thậm chí là thiết bị điện tử nhỏ bé mà chúng ta đang nói,

the technology you're using the most almost every day

Công nghệ bạn đang sử dụng gần như mỗi ngày

is this, your tush.

Là đây, sau mông của bạn.

Nowadays people are sitting 9.3 hours a day,

Ngày nay mọi người ngồi khoảng 9.3 tiếng/ngày,

which is more than we're sleeping, at 7.7 hours.

Nhiều hơn thời gian chúng ta ngủ, là 7.7 tiếng.

Sitting is so incredibly prevalent,

Việc ngồi là vô cùng phổ biến,

we don't even question how much we're doing it,

Thậm chí chúng ta không tự hỏi là tại sao chúng ta lại làm việc đó,

and because everyone else is doing it,

Và bởi vì những người khác cũng đều làm,

it doesn't even occur to us that it's not okay.

Nên thậm chí nó trông không có vẻ gì là bất ổn với chúng ta.

In that way, sitting has become

Theo cách này, việc ngồi đã trở thành

the smoking of our generation.

Khói thuốc của thế hệ chúng ta.

Of course there's health consequences to this,

Tất nhiên có những hệ lụy sức khỏe cho vấn đề này,

scary ones, besides the waist.

Những hệ lụy đáng sợ, tồn tại bên cạnh

Things like breast cancer and colon cancer

Những thứ như ung thư vú và ung thư ruột

are directly tied to our lack of physical [activity],

Đang trực tiếp gắn liền với việc thiếu vận động,

Ten percent in fact, on both of those.

Trên thực tế 10% cho 2 loại trên.

Six percent for heart disease,

6% cho bệnh tim,

seven percent for type 2 diabetes,

7% cho tiểu đường loại 2,

which is what my father died of.

Đây cũng nguyên nhân cha tôi qua đời.

Now, any of those stats should convince each of us

Giờ đây, bất kì điều gì cũng nên thuyết phục chúng ta

to get off our duff more,

Tránh xa chỗ ngồi nhiều hơn,

but if you're anything like me, it won't.

Nhưng nếu bạn là gì cũng được như tôi, thì không cần

What did get me moving was a social interaction.

Điều làm tôi suy nghĩ chính là tương tác xã hội

Someone invited me to a meeting,

Ai đó đã mời tôi đến 1 cuộc họp,

but couldn't manage to fit me in

Nhưng không cố gang để khiến tôi hòa nhập

to a regular sort of conference room meeting, and said,

Vào một căn phòng họp, và nói,

"I have to walk my dogs tomorrow. Could you come then?"

“Tôi phải đưa chó đi dạo ngày mai. Bạn có thể đến không?”

It seemed kind of odd to do,

Có vẻ hơi kì cục,

and actually, that first meeting, I remember thinking,

Và thực sự, cuộc họp đầu tiên đó, tôi nhớ rằng mình đã nghĩ,

"I have to be the one to ask the next question,"

“Tôi phải là người hỏi câu hỏi kế tiếp,”

because I knew I was going to huff and puff

Bởi vì tôi biết tôi sẽ bấn loạn

during this conversation.

Trong suốt cuộc nói chuyện này

And yet, I've taken that idea and made it my own.

Và tuy nhiên, tôi đã lấy ý tưởng đó và biến nó thành của mình

So instead of going to coffee meetings

Vậy nên thay vì đi đến những cuộc gặp uống cà phê

or fluorescent-lit conference room meetings,

Hay những phòng họp hội nghị sáng ánh đèn,

I ask people to go on a walking meeting,

Tôi sẽ bảo mọi người tham dự một cuộc họp đi bộ,

to the tune of 20 to 30 miles a week.

Khoảng 20 đến 30 dặm một tuần.

It's changed my life.

Điều này đã thay đổi cuộc sống của tôi.

But before that, what actually happened was,

Nhưng trước đó, điều thực sự xảy ra đó là,

I used to think about it as,

Tôi đã từng nghĩ về điều này như là,

you could take care of your health,

Bạn có thể chăm sóc cho sức khỏe của mình,

or you could take care of obligations,

Hoặc bạn có thể chăm sóc cho các quy tắc,

and one always came at the cost of the other.

Và một thứ luôn luôn là cái giá của thứ còn lại.

So now, several hundred of these walking meetings later,

Vậy bây giờ, sau vài tram cuộc họp đi bộ như thế này,

I've learned a few things.

Tôi đã học được một vài điều.

First, there's this amazing thing

Đầu tiên, có 1 điều tuyệt vời

about actually getting out of the box

Về việc thực sự thoát khỏi chiếc hộp

that leads to out-of-the-box thinking.

Dẫn đến những suy nghĩ vượt ra ngoài.

Whether it's nature or the exercise itself, it certainly works.

Dù đó là về tự nhiên hay về chính bài tập, thì nó chắc chắn sẽ hoạt động

And second, and probably the more reflective one,

Và thứ hai, chắc chắn là phản ánh hơn,

is just about how much each of us

Đó là mỗi chúng ta

can hold problems in opposition

Có thể giữ được vấn đề phản đối bao nhiêu

when they're really not that way.

Khi chúng thực sự không phải như vậy.

And if we're going to solve problems

Và nếu chúng ta chuẩn bị giải quyết các vấn đề,

and look at the world really differently,

Và nhìn thế giới khác đi,

whether it's in governance or business

Liệu nó còn nằm trong chính quyền hay doanh nghiệp

or environmental issues, job creation,

Hay các vấn đề về môi trường, nghề nghiệp,

maybe we can think about how to reframe those problems

Có lẽ chúng ta có thể suy nghĩ về cách làm sao để khơi lại những vấn đề đó

as having both things be true.

Khi cả 2 bên đều đúng.

Because it was when that happened

Bởi vì đó là khi điều đó xảy ra

with this walk-and-talk idea

Với ý tưởng đi bộ và nói chuyện

that things became doable and sustainable and viable.

Thì mọi thứ đều trở nên có thể thực hiện được, bền vững, và nhất quán.

So I started this talk talking about the tush,

Vậy nên tôi bắt đầu bài nói này bằng việc nói về cái mông,

so I'll end with the bottom line, which is,

Nên tôi sẽ kết thúc nó cuối dòng, đó là

walk and talk.

Đi bộ và nói chuyện

Walk the talk.

Đi bộ và nói chuyện

You'll be surprised at how fresh air drives fresh thinking,

Bạn sẽ ngạc nhiên về việc lái xe va suy nghĩ tươi mới như thế nào

and in the way that you do,

Và theo cách bạn làm,

you'll bring into your life an entirely new set of ideas.

Bạn sẽ mang đến cho cuộc sống một loạt những ý tưởng hoàn toàn mới.

Thank you.

Xin cảm ơn.

(Applause)

(Applause)

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp