• controversial /ˌkɒn.trəˈvɜː.ʃəl/
  có thể gây ra tranh luận, có thể bàn cãi được (vấn đề...)
  tính từ
 • pivotal /ˈpɪv.ə.təl/
  (nghĩa bóng) then chốt, mấu chốt, chủ chốt
  tính từ
 • leadership /ˈliː.də.ʃɪp/
  sự lânh đạo
  danh từ
 • conference /ˈkɒn.fər.əns/
  sự bàn bạc, sự hội ý
  danh từ
 • parliamentary /ˌpɑː.lɪˈmen.tər.i/
  (thuộc) nghị viện Anh; do nghị viện Anh ban bố
  tính từ
 • confidence /ˈkɒn.fɪ.dəns/
  sự tin, sự tin cậy, sự tin tưởng
  danh từ
 • peacemaker /ˈpiːsˌmeɪ.kər/
  người hoà giải
  danh từ
 • denounce /dɪˈnaʊns/
  tố cáo, tố giác, vạch mặt
  ngoại động từ
 • terrorist /ˈter.ə.rɪst/
  người khủng bố, người dùng chính sách khủng bố
  danh từ
 • generation /ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/
  thế hệ, đời
  danh từ

Gerry Adams to step down as leader of Sinn Fein

Gerry Adams rời cương vị lãnh đạo đảng Sinn Fein ở Ireland

Gerry Adam’s, one of Ireland’s most controversial and pivotal politicians over the last 50 years,

Gerry Adam’s, một trong những chính khách then chốt và gây nhiều tranh cãi nhất của Ireland trong suốt 50 năm qua,

will stand down as leader of Sinn Fein next year.

sẽ rời cương vị lãnh đạo đảng Sinn Fein trong năm sau.

Saying it was time for a change, he told the party’s annual conference in Dublin

Cho rằng đã đến lúc thay đổi, ông nói tại hội nghị thường niên của Đảng tại Dublin

he would not run in the next Irish parliamentary elections.

rằng sẽ không tranh cử trong các cuộc bầu cửquốc hội Ireland năm sau.

“Leadership means knowing when it’s time for change and that time is now.

“Lãnh đạo tức là biết được khi nào thì thích hợp để thay đổi và đó chính là lúc này.

I have always seen myself as a team player, as a team builder.

Tôi luôn cho rằng bản thân là người làm việc theo nhóm, là một thành viên của nhóm.

I have complete confidence in the leaders we’ve elected this weekend and in the next generation of leaders.”

Tôi hoàn toàn tự tin vào những người lãnh đạo chúng tôi đã bầu ra cuối tuần này và vào cả những thế hệ lãnh đạo tiếp theo.”

A divisive figure, Adams has been denounced as a terrorist and hailed as a peacemaker.

Với hình tượng là một người gây bất hoà, Adams đã từng bị tố giác là một tên khủng bố và cũng từng được ca ngợi như kẻ kiến tạo hoà bình.

The 69-year-old played a major role in bringing a permanent ceasefire in Northern Ireland in the 1990s.

Chính khách 69 tuổi này đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Bắc Ireland những năm 1990.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp